#1 2020-09-08 18:00:03

KatharinaR
Member
From: Italy, Pantelleria
Registered: 2020-09-08
Posts: 1

© 2019 LOVERA VISTA - Khang Điền

0941 49 68 68.
Mặt bằngMặt bằng tổng thể.
Mặt bằng tầng.
Mặt bằng   tổng thể.
MẶT BẰNG TỔNG THỂ.
MẶT BẰNG TẦNG.
MẶT BẰNG CĂN HỘ.
0941 49 68 68     MENU           Mặt bằngTháp E  Mặt bằngTháp A  Mặt bằngTháp B  Mặt bằngTháp C  Mặt bằngTháp D     Vui lòng click vào hình đểxem chi tiết mặt bằng tầng       MẶT BẰNG TẦNG.
A.03.0482.802  A.03.0565.582  A.03.0665.582  A.03.0763.052  A.03.0377.562  A.03.0252.202  A.03.0152.012  A.03.1665.582  A.03.1565.582  A.03.1482.802  A.03.0882.802  A.03.0965.582  A.03.1065.582  A.03.1165.582  A.03.1265.582  A.03.1382.802    MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 3 - THÁP A.

A*  1 + 1 PHÒNG NGỦc*  3 PHÒNG NGỦB*  2 PHÒNG NGỦ  SÂN VƯỜN VỊ TRÍ THÁP A

A.**.0482.802  A.**.0565.582  A.**.0665.582  A.**.0765.582  A.**.0377.562  A.**.0252.202  A.**.0152.012  A.**.1665.582  A.**.1565.582  A.**.1482.802  A.**.0882.802  A.**.0965.582  A.**.1065.582  A.**.1165.582  A.**.1265.582  A.**.1382.802    MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 4-19 - THÁP A.

A*  1 + 1 PHÒNG NGỦc*  3 PHÒNG NGỦB*  2 PHÒNG NGỦ  SÂN VƯỜN VỊ TRÍ THÁP A

B.03.0382.802  B.03.0265.582  B.03.0165.582  B.03.1165.582  B.03.1063.052  B.03.0482.802  B.03.0565.582  B.03.0665.582  B.03.0765.582  B.03.0865.582  B.03.0982.802    MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 3 - THÁP B.

A*  1 + 1 PHÒNG NGỦc*  3 PHÒNG NGỦB*  2 PHÒNG NGỦ  SÂN VƯỜN VỊ TRÍ THÁP B

B.**.0382.802  B.**.0265.582  B.**.0165.582  B.**.1477.562  B.**.1552.202  B.**.1652.012  B.**.1382.802  B.**.1265.582  B.**.1165.582  B.**.1063.052  B.**.0482.802  B.**.0565.582  B.**.0665.582  B.**.0765.582  B.**.0865.582  B.**.0963.052    MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 4-19 - THÁP B.

A*  1 + 1 PHÒNG NGỦc*  3 PHÒNG NGỦB*  2 PHÒNG NGỦ  SÂN VƯỜN VỊ TRÍ THÁP B

C.04.2158.212  C.04.2052.852  C.04.1965.422  C.04.1865.612  C.04.1761.172  C.04.1665.432  C.04.1582.802  C.04.1482.802  C.04.1365.582  C.04.1265.582  C.04.1165.602  C.04.1052.232  C.04.0952.232  C.04.0865.602  C.04.0765.582  C.04.0665.582  C.04.0582.802  C.04.0482.802  C.04.0365.582  C.04.0265.512  C.04.0160.002    MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 4 - THÁP C.

A*  1 + 1 PHÒNG NGỦc*  3 PHÒNG NGỦB*  2 PHÒNG NGỦ  SÂN VƯỜN VỊ TRÍ THÁP C

C.**.0160.002  C.**.0265.512  C.**.0365.582  C.**.0482.802  C.**.0582.802  C.**.0665.582  C.**.0765.582  C.**.0865.602  C.**.0952.232  C.**.1052.232  C.**.1165.602  C.**.1265.582  C.**.1365.582  C.**.1482.802  C.**.1582.802  C.**.1665.432  C.**.1761.172  C.**.1865.612  C.**.1965.402  C.**.2052.852  C.**.2158.212  D.**.0152.072  D.**.0251.692  D.**.0372.042  D.**.0465.582  D.**.0565.582  D.**.0672.042  D.**.0769.972  D.**.0870.002  D.**.0953.782  D.**.1053.632  D.**.1152.852  D.**.1265.402  D.**.1365.582  D.**.1465.632  D.**.1570.832  D.**.1665.582  D.**.1765.632  D.**.1853.452    MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 5-15 - THÁP C.
A*  1 + 1 PHÒNG NGỦc*  3 PHÒNG NGỦB*  2 PHÒNG NGỦ  SÂN VƯỜN VỊ TRÍ THÁP C.
C.16.0160.002  C.16.0265.512  C.16.0365.582  C.16.0482.802  C.16.0582.802  C.16.0665.582  C.16.0765.582  C.16.0865.602  C.16.0952.232  C.16.1052.232  C.16.1165.602  C.16.1265.582  C.16.1365.582  C.16.1482.802  C.16.1582.802  C.16.1665.432  C.16.1761.172    MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 16 - THÁP C.
A*  1 + 1 PHÒNG NGỦc*  3 PHÒNG NGỦB*  2 PHÒNG NGỦ  SÂN VƯỜN VỊ TRÍ THÁP C.
D.**.0152.072  D.**.0251.692  D.**.0372.042  D.**.0465.582  D.**.0565.582  D.**.0672.042  D.**.0769.972  D.**.0870.002  D.**.0953.782  D.**.1065.632  D.**.1170.832  D.**.1265.582  D.**.1365.632  D.**.1453.452  C.**.1761.172  C.**.1665.432  C.**.1582.802  C.**.1482.802  C.**.1365.582  C.**.1265.582  C.**.1165.602  C.**.1052.232  C.**.0952.232  C.**.0865.602  C.**.0765.582  C.**.0665.582  C.**.0582.802  C.**.0482.802  C.**.0365.582  C.**.0265.512  C.**.0160.002    MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 17-18 - THÁP C.
A*  1 + 1 PHÒNG NGỦc*  3 PHÒNG NGỦB*  2 PHÒNG NGỦ  SÂN VƯỜN VỊ TRÍ THÁP C.
] D.04.0152.072  D.04.0251.692  D.04.0372.042  D.04.0465.582  D.04.0565.582  D.04.0672.042  D.04.0769.972  D.04.0870.002  D.04.0953.782  D.04.1053.632  D.04.1152.852  D.04.1265.402  D.04.1365.582  D.04.1465.632  D.04.1570.832  D.04.1665.582  D.04.1765.632  D.04.1853.452    MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 4 - THÁP D.

A*  1 + 1 PHÒNG NGỦc*  3 PHÒNG NGỦB*  2 PHÒNG NGỦ  SÂN VƯỜN VỊ TRÍ THÁP D

C.**.0160.002  C.**.0265.512  C.**.0365.582  C.**.0482.802  C.**.0582.802  C.**.0665.582  C.**.0765.582  C.**.0865.602  C.**.0952.232  C.**.1052.232  C.**.1165.602  C.**.1265.582  C.**.1365.582  C.**.1482.802  C.**.1582.802  C.**.1665.432  C.**.1761.172  C.**.1865.612  C.**.1965.402  C.**.2052.852  C.**.2158.212  D.**.0152.072  D.**.0251.692  D.**.0372.042  D.**.0465.582  D.**.0565.582  D.**.0672.042  D.**.0769.972  D.**.0870.002  D.**.0953.782  D.**.1053.632  D.**.1152.852  D.**.1265.402  D.**.1365.582  D.**.1465.632  D.**.1570.832  D.**.1665.582  D.**.1765.632  D.**.1853.452    MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 5-15 - THÁP D.
A*  1 + 1 PHÒNG NGỦc*  3 PHÒNG NGỦB*  2 PHÒNG NGỦ  SÂN VƯỜN VỊ TRÍ THÁP D.
D.**.1453.452  D.**.1365.632  D.**.1265.582  D.**.1170.832  D.**.1065.632  D.**.0953.782  D.**.0870.002  D.**.0769.972  D.**.0672.042  D.**.0565.582  D.**.0465.582  D.**.0372.042  D.**.0251.692  D.**.0152.072    MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 16 - THÁP D.
A*  1 + 1 PHÒNG NGỦc*  3 PHÒNG NGỦB*  2 PHÒNG NGỦ  SÂN VƯỜN VỊ TRÍ THÁP D.
D.**.0152.072  D.**.0251.692  D.**.0372.042  D.**.0465.582  D.**.0565.582  D.**.0672.042  D.**.0769.972  D.**.0870.002  D.**.0953.782  D.**.1065.632  D.**.1170.832  D.**.1265.582  D.**.1365.632  D.**.1453.452  C.**.1761.172  C.**.1665.432  C.**.1582.802  C.**.1482.802  C.**.1365.582  C.**.1265.582  C.**.1165.602  C.**.1052.232  C.**.0952.232  C.**.0865.602  C.**.0765.582  C.**.0665.582  C.**.0582.802  C.**.0482.802  C.**.0365.582  C.**.0265.512  C.**.0160.002    MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 17-18 - THÁP D.
A*  1 + 1 PHÒNG NGỦc*  3 PHÒNG NGỦB*  2 PHÒNG NGỦ  SÂN VƯỜN VỊ TRÍ THÁP D.
E.04.1070.632  E.04.1153.872  E.04.1270.692  E.**.1373.262  E.**.0165.622  E.**.0265.622  E.**.0365.622  E.**.0481.232  E.04.1370.542  E.04.0152.142  E.04.0252.202  E.04.0352.202  E.04.0452.202    MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 4 - THÁP E.

A*  1 + 1 PHÒNG NGỦc*  3 PHÒNG NGỦB*  2 PHÒNG NGỦ  SÂN VƯỜN VỊ TRÍ THÁP E

E.**.1070.632  E.**.1153.872  E.**.1270.692  E.04.0973.262  E.**.0865.622  E.**.0765.622  E.**.0665.622  E.**.0581.232  E.**.1370.542  E.**.0152.142  E.**.0252.202  E.**.0352.202  E.**.0452.202    MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 5-18 - THÁP E.

A*  1 + 1 PHÒNG NGỦc*  3 PHÒNG NGỦB*  2 PHÒNG NGỦ  SÂN VƯỜN VỊ TRÍ THÁP E

ĐỐI TÁC.
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ KHANG PHÚCĐường DH2 Trịnh Quang Nghị, X.
Phong Phú, H.
Bình Chánh, TP.
HCMĐiện thoại: 0941 49 68 68Email: [email protected]:.
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN.
Nếu quan tâm dự án hay cần tư vấn thông tin liên quan, Quý khách vui lòng điền nội dung theo form dưới chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Chân thành được phục vụ.
Đăng ký.
© 2019 LOVERA VISTA - Khang Điền.

Đăng kýnhận thông tin      Đăng ký ngay                       ×

Offline

Board footer

Powered by FluxBB