Mức vi phạ‎m kh.iến tài xế b.ị tước GPLX ngay lập tức

Từ ngày 1.1, Nghị định 100/2019/NĐ-CP về x.ử ph.ạt hành chính trong lĩnh vực giao th.ô.ng đường bộ và đường sắt b.ắt đ.ầu có hiệu lực. Theo đó, nhiều lỗi v.i ph.ạm g.ây ng.uy h.iểm trực tiếp đến những ng.ười tham gia giao th.ô.ng sẽ b.ị tăng n.ặng và b.ị tước giấy phép lái xe (GPLX) lâu hơn qu.y đ.ịnh trước đây.
1/ Đối với phương tiện ôtô
Tước GPLX từ 1-3 thá.ng đối với h.ành v.i:
– Vượt đ.èn đỏ, đ.èn vàng.
– Kh.ô.ng ch.ấp h.ành h.iệu l.ệnh của c.ảnh s.át giao th.ô.ng.
– Điều khiển xe ch.ạy quá t.ốc độ từ 20-35 km/h.
– Đi vào đường c.ấm, đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “c.ấm đi ngược chiều”.
– v.i ph.ạm n.ồng đ.ộ c.ồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít m.áu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít kh.í th.ở.
– Kh.ô.ng nhường đường hoặc g.ây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm v.ụ.
– Kh.ô.ng tuân thủ cá.c qu.y đ.ịnh về dừng xe, đỗ xe trên đường cao t.ốc.
Tước GPLX từ 2-4 thá.ng đối với h.ành v.i:
– g.ây t.ai n.ạn giao th.ô.ng kh.ô.ng d.ừng l.ại, kh.ô.ng giữ nguyên h.iện tr.ường, b.ỏ tr.ốn kh.ô.ng đến tr.ình b.áo với c.ơ qu.an có th.ẩm qu.yền, kh.ô.ng tham gia c.ấp c.ứu ng.ười b.ị nạn.
– Điều khiển xe ch.ạy quá t.ốc độ trên 35 km.
– ng.ười điều khiển phương tiện đón, trả khá.ch trên đường cao t.ốc.
Tước GPLX từ 3-5 thá.ng đối với h.ành v.i:
– v.i ph.ạm n.ồng đ.ộ c.ồn vượt quá 50-80 miligam/100 mililít m.áu hoặc vượt quá 0,25-0,4 miligam/1 lít kh.í th.ở.
Tước GPLX từ 4-6 thá.ng đối với h.ành v.i:
– v.i ph.ạm n.ồng đ.ộ c.ồn vượt quá 80 miligam/100 mililít m.áu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít kh.í th.ở.
– Kh.ô.ng ch.ấp h.ành y.êu c.ầu k.iểm tr.a về n.ồng đ.ộ c.ồn, chất m.a t.uý của ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ.
– Lùi xe, ch.ạy ngược chiều trên cao t.ốc
Tước GPLX từ 22-24 thá.ng đối với h.ành v.i:
-v.i ph.ạm n.ồng đ.ộ c.ồn vượt quá 80 miligam/100 mililít m.áu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít kh.í th.ở ở mức cao nhất (ph.ạt bổ sung từ 30-40 triệu đồng).

2/ Đối với phương tiện xe máy
Tước GPLX từ 1-3 thá.ng đối với h.ành v.i:
– Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “c.ấm đi ngược chiều”.
– g.ây t.ai n.ạn giao th.ô.ng mà kh.ô.ng d.ừng l.ại, kh.ô.ng giữ nguyên h.iện tr.ường, kh.ô.ng tham gia c.ấp c.ứu ng.ười b.ị nạn.
– Kh.ô.ng ch.ấp h.ành h.iệu l.ệnh của đ.èn tín hiệu giao th.ô.ng.
– Sử d.ụng điện thoại di đ.ộng, thiết b.ị âm thanh (trừ thiết b.ị trợ thính).
Tước GPLX từ 2-4 thá.ng đối với h.ành v.i:
– Sử d.ụng chân chống hoặc vật khá.c quệt x.uống đ.ường khi xe đang ch.ạy.
– Điều khiển xe ch.ạy quá t.ốc độ qu.y đ.ịnh trên 20 km/h.
– Đi vào đường cao t.ốc, dừng xe, đỗ xe, quay đ.ầu xe, lùi xe, trá.nh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường kh.ô.ng đúng qu.y đ.ịnh g.ây t.ai n.ạn giao th.ô.ng.
– Điều khiển xe lạng lá.ch hoặc đ.á.nh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị.
– Bấm còi trong thời gian từ 22 giờ ngày hô.m trước đến 5 giờ ngày hô.m sau, sử d.ụng đ.èn chiếu xa trong đô thị, khu đô.ng dân cư.
Tước GPLX từ 10-12 thá.ng đối với h.ành v.i:
– v.i ph.ạm n.ồng đ.ộ c.ồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít m.áu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít kh.í th.ở.
Tước GPLX từ 22-24 thá.ng đối với h.ành v.i:
– v.i ph.ạm n.ồng đ.ộ c.ồn vượt quá 80 miligam/100 mililít m.áu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít kh.í th.ở ở mức cao nhất.
– Trong c.ơ th.ể ng.ười điều khiển có chất m.a t.úy.
– Kh.ô.ng ch.ấp h.ành y.êu c.ầu k.iểm tr.a về n.ồng đ.ộ c.ồn, chất m.a t.uý của đ.ơn v.ị th.i h.ành c.ô.ng v.ụ.
Theo LaoDong.vn
The post Mức vi phạ‎m kh.iến tài xế b.ị tước GPLX ngay lập tức appeared first on nhanh24h.info.