ch.ủ t.ịch tỉnh Hà Giang và 2 nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ b.ị k.ỷ l.uật

– Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký cá.c qu.yết đ.ịnh về việc th.i h.ành k.ỷ l.uật ch.ủ t.ịch, Phó ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ô.ng Nguyễn Văn Sơn, Trần Đức Quý và nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Trọng Lý, Nguyễn Hữu Vũ.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 22-1 đã ký cá.c qu.yết đ.ịnh về việc th.i h.ành k.ỷ l.uật ch.ủ t.ịch, Phó ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Hà Giang và nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Theo đó,. tại qu.yết đ.ịnh 158/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ qu.yết đ.ịnh th.i h.ành k.ỷ l.uật bằng hình thức Khiển trá.ch đối với ô.ng Nguyễn Văn Sơn, ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm l.iên qu.an đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và Ủ.y b.an k.iểm tr.a Trung ương đã th.i h.ành k.ỷ l.uật về Đ.ảng.

Ông Nguyễn Văn Sơn
Tại qu.yết đ.ịnh 159/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ qu.yết đ.ịnh th.i h.ành k.ỷ l.uật bằng hình thức c.ảnh c.áo đối với ô.ng Trần Đức Quý, Phó ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có những v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm ngh.iêm trọng l.iên qu.an đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và T.ỉnh ủ.y Hà Giang đã th.i h.ành k.ỷ l.uật về Đ.ảng.
Tại qu.yết đ.ịnh 156/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ qu.yết đ.ịnh th.i h.ành k.ỷ l.uật bằng hình thức Khiển trá.ch đối với ô.ng Nguyễn Hữu Vũ, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, do đã có v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm trong c.ô.ng tá.c và Ủ.y b.an k.iểm tr.a Trung ương đã th.i h.ành k.ỷ l.uật về Đ.ảng.
Tại qu.yết đ.ịnh 157/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ qu.yết đ.ịnh th.i h.ành k.ỷ l.uật bằng hình thức c.ảnh c.áo đối với ô.ng Văn Trọng Lý, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, do đã có v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm ngh.iêm trọng trong c.ô.ng tá.c và Ủ.y b.an k.iểm tr.a Trung ương đã th.i h.ành k.ỷ l.uật về Đ.ảng.

Hai ô.ng Văn Trọng Lý (trái) và Nguyễn Hữu Vũ
Trước đó, vào thá.ng 10-2019, Ủ.y b.an k.iểm tr.a T.ỉnh ủ.y Hà Giang cho biết có 151 cá.n bộ, đ.ảng v.iên có l.iên qu.an đến s.ai ph.ạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, trong đó có 3 Tr.ường hợp b.ị kh.ai trừ Đ.ảng; 42 Tr.ường hợp b.ị khiển trá.ch và 29 Tr.ường hợp b.ị ngh.iêm túc rút kinh ngh.iệm.
l.iên qu.an đến v.ụ việc s.ai ph.ạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, tại kỳ họp 41 diễn ra từ ngày 4 đến 6-12-2019 tại Hà Nội, Ủ.y b.an k.iểm tr.a Trung ương đã x.e.m x.ét th.i h.ành k.ỷ l.uật ô.ng Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đ.ảng, Phó trưởng b.an Kinh tế Trung ương, nguyên B.í th.ư T.ỉnh ủ.y Hà Giang và ô.ng Nguyễn Văn Sơn, Phó B.í th.ư T.ỉnh ủ.y, B.í th.ư b.an cá.n sự đảng, ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Hà Giang.
k.ết l.uận nêu rõ ô.ng Triệu Tài Vinh ch.ịu trá.ch nhiệm ng.ười đứng đ.ầu b.an Thường v.ụ T.ỉnh ủ.y và ô.ng Nguyễn Văn Sơn ch.ịu trá.ch nhiệm ng.ười đứng đ.ầu UBND tỉnh Hà Giang về những v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm trong c.ô.ng tá.c l.ãnh đ.ạo, chỉ đạo, k.iểm tr.a, giá.m s.át và x.ử l.ý cá.c v.i ph.ạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.
Cá.c ô.ng Triệu Tài Vinh và Nguyễn Văn Sơn có ng.ười thân nhờ n.âng điểm trái qu.y đ.ịnh cho thí sinh trong Kỳ thi nêu trên, v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh của Đ.ảng về trá.ch nhiệm nêu gương của cá.n bộ, đ.ảng v.iên, nhất là cá.n bộ l.ãnh đ.ạo chủ chốt.
Theo Ủ.y b.an k.iểm tr.a Trung ương, xét nội dung, t.ính ch.ất, m.ức đ.ộ, h.ậu qu.ả v.i ph.ạm; c.ăn c.ứ qu.y đ.ịnh của Đ.ảng về x.ử l.ý đ.ảng v.iên, Ủ.y b.an k.iểm tr.a Trung ương qu.yết đ.ịnh th.i h.ành k.ỷ l.uật bằng hình thức khiển trá.ch đối với ô.ng Nguyễn Văn Sơn và đ.ề ngh.ị Bộ ch.ính tr.ị x.e.m x.ét, th.i h.ành k.ỷ l.uật đối với ô.ng Triệu Tài Vinh.
Trong khi đó, hai ô.ng Văn Trọng Lý và Nguyễn Hữu Vũ b.ị Thủ tướng k.ỷ l.uật vì có l.iên qu.an đến s.ai ph.ạm trong Dự á.n mở rộng sản xuất giai đoạn II – c.ô.ng ty Gang thép Thái Nguyên (Dự á.n TISCO II). Trước đó, từ ngày 4 đến 6-12-2019, tại kỳ họp thứ 41, Ủ.y b.an k.iểm tr.a Trung ương đã k.iểm tr.a, nh.ận thấy hai nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Trọng Lý, Nguyễn Hữu Vũ có v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm trong th.am m.ưu l.ãnh đ.ạo Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo đối với Dự á.n mở rộng sản xuất
Theo t.uổi tr.ẻ
The post ch.ủ t.ịch tỉnh Hà Giang và 2 nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ b.ị k.ỷ l.uật appeared first on nhanh24h.info.