Nhà đ.ầu tư T.Q trúng thầu dự á.n x.ử l.ý rá.c thải gần 1.700 tỷ ở Huế

Nhà đ.ầu tư T.Q trúng thầu và xây dựng Nhà máy x.ử l.ý rá.c Phú Sơn (xã Phú Sơn, thị xã Hương Th.ủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) hơn 1.694 tỷ đồng, rộng 65ha với sức chứa 450.000m3, x.ử l.ý 600 tấn rá.c/ngày đêm.
Theo b.an quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên – Huế, dự á.n Nhà máy x.ử l.ý rá.c Phú Sơn (xã Phú Sơn, thị xã Hương Th.ủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) có c.ô.ng suất x.ử l.ý 600 tấn rá.c/ngày đêm, sức chứa 450.000m3 do c.ô.ng ty China Everbright International Limited (T.Q) trúng thầu và đ.ầu tư hơn 1.694 tỷ đồng b.ao gồm khu điều hành, khu phân loại – tái chế, khu x.ử l.ý theo c.ô.ng nghệ sinh học, khu đ.ốt rá.c, khu ch.ôn lấp, khu x.ử l.ý rá.c thải y tế và khu cây xanh, mặt nước…
Nhà máy dự kiến khởi c.ô.ng xây dựng v.ào đ.ầu năm 2020 và hoàn thành năm 2021. Thời gian hoạt đ.ộng là 25 năm và thu gom rá.c trên địa b.àn TP Huế (cá.c phường phía n.am sô.ng Hương), thị xã Hương th.ủy, huyện Phú Vang và huyện Phú l.ộc.
Tại qu.yết đ.ịnh số 330 ngày 20/2/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế về quy hoạch phân khu xây dựng Khu x.ử l.ý chất thải rắn tập trung Phú Sơn (thị xã Hương Th.ủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì Nhà máy x.ử l.ý rá.c Phú Sơn (xã Phú Sơn, thị xã Hương Th.ủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) rộng khoảng 65ha.
Theo ghi nh.ận của PV Infonet ngày 26/11, c.ô.ng trình Nhà máy x.ử l.ý rá.c Phú Sơn (xã Phú Sơn, thị xã Hương Th.ủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được xây dựng trên vùng núi cá.ch TP Huế khoảng 20 km và nhà thầu đang triển kh.ai thi c.ô.ng san ủi xây dựng đường b.ao quanh, hệ thống th.oát nước, 3 hồ chứa rộng phủ bạt đen cùng cá.c hạng mục khá.c.
Cũng theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, nhà máy sử d.ụng c.ô.ng nghệ đ.ốt rá.c bằng lò ghi đa cấp – phát điện đ.ảm b.ảo tuân thủ theo QCVN 61-MT:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đ.ốt chất thải rắn sinh hoạt.
Hiện nay, nhà đ.ầu tư đang triển kh.ai cá.c thủ tục về đ.ầu tư như lập quy hoạch chi tiết 1/500 thuộc phạm vi dự á.n, lập b.áo c.áo đ.á.nh giá tá.c đ.ộng môi Tr.ường, lập bổ sung quy hoạch điện lực Quốc gia dự á.n đ.ốt rá.c sinh hoạt phát điện xã Phú Sơn…và một số c.ô.ng việc khá.c.
Những hình ảnh PV Infonet ghi nh.ận tại c.ô.ng trình Nhà máy x.ử l.ý rá.c Phú Sơn.

Cá.c hồ chứa đang trong dự á.n đang được triển kh.ai xây dựng

Phủ bạt chống thấm

Có 3 hồ chứa đang thi c.ô.ng trong khu vực dự á.n

Dự á.n còn đang lập quy hoạch chi tiết 1/500, b.áo c.áo đ.á.nh giá tá.c đ.ộng môi Tr.ường

Tất cả còn đang ngổn ngang

Nhà thầu vẫn đang san ủi

Nhà cá.c c.ô.ng nhân thi c.ô.ng nhà máy rá.c Phú Sơn.
Theo SoHa
The post Nhà đ.ầu tư T.Q trúng thầu dự á.n x.ử l.ý rá.c thải gần 1.700 tỷ ở Huế appeared first on nhanh24h.info.