Cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương b.ị t.ố h.iếp d.âm một c.ô gái vị thành niên

C.ô g.ái tr.ẻ làm đ.ơn t.ố c.áo b.ị 1 cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương h.iếp d.âm và x.âm h.ại t.ình d.ục suốt 2 năm khi sống ở đây. Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Dương cho biết đã x.á.c định tên t.uổi ng.ười b.ị t.ố c.áo
Chiều 27-11, CA quận Bình Thạnh, TP HCM x.á.c nh.ận đang đ.iều tr.a l.àm r.õ đ.ơn t.ố c.áo từ e.m H. (sinh ngày 28-11-2001) t.ố c.áo b.ị 1 cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội tỉnh Bình Dương x.âm h.ại t.ình d.ục suốt 2 năm tại trung tâm này.
Sau khi tiếp nh.ận đ.ơn t.ố c.áo từ e.m H., đ.iều tr.a viên CA quận Bình Thạnh đã ph.ối h.ợp với cá.c đ.ơn v.ị l.iên qu.an tiếp xúc n.ạn nh.ân để l.àm r.õ v.ụ việc.

e.m H. kể l.ại việc m.ình b.ị một cá.n bộ trung tâm bảo trợ x.âm h.ại với cơ qu.an ch.ức năng
Theo đ.ơn t.ố c.áo, giữa năm 2017, H. được đ.ưa v.ào Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội tỉnh Bình Dương. Thời gian ở đây từ năm 2017- 2019, H. b.ị 1 cá.n bộ của trung tâm h.iếp d.âm và x.âm h.ại t.ình d.ục nhiều lần nhưng kh.ô.ng biết nói với ai. Đá.ng nói, cá.n bộ này còn đ.á.nh H. b.ị th.ương khi e.m ch.ống c.ự và d.ọa kh.ô.ng được kể cho ai biết mọi chuyện.
Giữa năm 2019, H. được chuyển về Trung tâm h.ỗ tr.ợ x.ã h.ội TP HCM (đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh). Tại đây, trong quá trình ch.ăm s.óc, cá.n bộ thấy H. có b.iểu h.iện bất thường, s.ợ tiếp xúc với ng.ười lạ nên gặng hỏi thì mới hay e.m b.ị một cá.n bộ ở Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội tỉnh Bình Dương x.âm h.ại t.ình d.ục. Được sự đ.ộng viên từ cá.n bộ, H. đã làm đ.ơn t.ố c.áo gửi đến CA phường 13, quận Bình Thạnh.
Sau khi tiếp nh.ận đ.ơn, CA quận Bình Thạnh đã tiếp xúc với H. lấy l.ời kh.ai. Đồng thời, CA t.iếp t.ục ph.ối h.ợp với những đ.ơn v.ị l.iên qu.an để x.á.c minh danh tính cá.n bộ l.iên qu.an b.ị t.ố c.áo đã h.iếp d.âm e.m H.
l.iên qu.an đến v.ụ việc này, ô.ng Hà Minh Trung, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Dương, cho biết Bộ LĐ-TB-XH đã có văn bản y.êu c.ầu Sở ph.ối h.ợp, h.ỗ tr.ợ c.ơ qu.an đ.iều tr.a l.àm r.õ.
Trao đổi với ph.óng viên báo ng.ười Lao Động, ô.ng Trung cho biết sá.ng 27-11, ô.ng đã làm việc với b.an Giám đốc và cá.n bộ chủ chốt của Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội tỉnh Bình Dương. Bước đ.ầu, Sở x.á.c định đ.ối t.ượng t.ố c.áo và ng.ười b.ị t.ố c.áo đều từng có mặt tại trung tâm này. Tuy nhiên nội dung t.ố c.áo đúng hay sai thì Sở đang chờ c.ơ qu.an đ.iều tr.a liên hệ để cùng ph.ối h.ợp l.àm r.õ. Dù kh.ô.ng nh.ận được đ.ơn t.ố c.áo từ e.m H. nhưng l.ãnh đ.ạo Sở cho biết đã x.á.c định được tên t.uổi của ng.ười b.ị t.ố c.áo. Nhằm đ.ảm b.ảo c.ô.ng tá.c đ.iều tr.a của CA được thuận lợi, khá.ch quan, Sở chờ c.ơ qu.an CA ph.ối h.ợp l.àm r.õ chứ kh.ô.ng đ.ơn phương làm việc trước với đ.ối t.ượng b.ị t.ố c.áo.
“Tôi đã y.êu c.ầu trung tâm b.áo c.áo nhanh những th.ô.ng tin l.iên qu.an đến ng.ười t.ố c.áo và đ.ối t.ượng b.ị t.ố c.áo và y.êu c.ầu trung tâm có sự chuẩn b.ị trong Tr.ường hợp Sở đình chỉ c.ô.ng tá.c đ.ối t.ượng b.ị t.ố c.áo…”- ô.ng Trung nói. Trong thời gian chờ c.ơ qu.an đ.iều tr.a liên hệ, Sở y.êu c.ầu trung tâm phải rà soát, tăng cường c.ô.ng tá.c quản lý, nuôi dưỡng, ch.ăm s.óc, đ.ảm b.ảo sự a.n t.oàn t.uyệt đ.ối cho ng.ười được cưu mang, bảo trợ tại trung tâm.”Chẳng biết sự việc thực hư thế nào nhưng tôi rất đ.au l.òng” – một cá.n bộ chủ chốt của Sở LĐ-TB-XH nói.
Theo ng.ười Lao đ.ộng
The post Cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương b.ị t.ố h.iếp d.âm một c.ô gái vị thành niên appeared first on nhanh24h.info.