6 tr.ẻ cнếт, 86 b.é g.ái có th.ai do b.ị xâm h.ạ.i tì.nh d.ụ.c ở TP HCM

Trong số 782 tr.ẻ b.ị Ъạσ нàหн, x.âm h.ại, x.âm h.ại тìหн d.ụ.c ở TP HCM, có 6 tr.ẻ тử vσหg; 6 tr.ẻ b.ị th.ương tật; 14 tr.ẻ b.ị rối loạn t.âm th.ần; 86 tr.ẻ có th.ai, 9 tr.ẻ phải bỏ học và 661 tr.ẻ b.ị tá.c đ.ộng khá.c về thể chất, t.inh th.ần.
Ngày 31-10, UBND TPHCM đã có b.áo c.áo kết quả th.ực h.iện chính sá.ch, ph.áp l.uật về phòng, chống x.âm h.ại tr.ẻ e.m trên địa b.àn TP giai đoạn 2015-2019.
Tính đến thá.ng 6-2019, trên địa b.àn TP có 2.052.279 tr.ẻ e.m. Theo đ.á.nh giá của UBND TP HCM, t.ình tr.ạng tr.ẻ e.m b.ị b.ạo l.ực, x.âm h.ại và x.âm h.ại тìหн d.ục vẫn x.ảy r.a và d.iễn b.iến ph.ức t.ạp, có xu hướng gia tăng, với cá.ch thức ngày càng tinh vi.

Một đ.ối t.ượng dâм ô tr.ẻ e.m tại quận Bình Tân, TP HCM
Cụ thể, từ năm 2011-2014, trên địa b.àn TP có 691 tr.ẻ e.m b.ị b.ạo l.ực, x.âm h.ại, x.âm h.ại тìหн d.ục. Từ năm 2015 đến thá.ng 6-2019, trên địa b.àn TP có 782 tr.ẻ e.m b.ị b.ạo l.ực, x.âm h.ại, x.âm h.ại тìหн d.ục (43 tr.ẻ e.m trai và 739 tr.ẻ e.m gái), trong đó có 695 tr.ẻ b.ị x.âm h.ại тìหн d.ục.
Đ.ối t.ượng th.ực h.iện h.ành v.i x.âm h.ại tr.ẻ e.m ngày càng mở rộng, có cả ng.ười có nghề ngh.iệp ổn định, trình độ dân trí cao, có địa vị x.ã h.ội, tập trung chủ yếu ở nh.óm t.uổi từ 18 trở lên. Phần lớn những ng.ười x.âm h.ại tr.ẻ e.m là n.am giới.
th.ủ đ.oạn của cá.c đ.ối t.ượng chủ yếu là L.ợi d.ụng sự tin tưởng hay sức ả.nh h.ưởng của m.ình hoặc dùng “lòng t.ốt” nhằm d.ụ d.ỗ, đe d.ọa để th.ực h.iện h.ành v.i x.âm h.ại với tr.ẻ e.m.
Việc x.âm h.ại g.ây h.ậu qu.ả cho tr.ẻ ở cá.c m.ức đ.ộ khá.c nhau, nhất là g.ây t.ổn th.ương trong suốt quãng đời còn l.ại của tr.ẻ. Trong tổng số v.ụ x.âm h.ại tr.ẻ e.m nêu trên, đ.au l.òng là có 6 tr.ẻ e.m тử vσหg; 6 tr.ẻ e.m b.ị th.ương tật; 14 tr.ẻ e.m b.ị rối loạn t.âm th.ần; 86 tr.ẻ e.m có th.ai, 9 tr.ẻ e.m phải bỏ học và 661 tr.ẻ e.m b.ị tá.c đ.ộng khá.c về thể chất, t.inh th.ần.
Tuy nhiên, c.on số này có thể chưa hoàn toàn phản á.nh thực tế do yếu t.ố văn hóa, nhiều g.ia đ.ình chọn cá.ch im lặng và khả năng nh.ận th.ức của tr.ẻ về vấn đề x.âm h.ại.
Trước t.ình tr.ạng trên, UBND TP HCM kiến nghị Bộ Tư pháp ngh.iên c.ứu, đề xuất việc thiết lập cá.c đ.ơn v.ị c.ảnh s.át chuyên biệt về b.ảo v.ệ tr.ẻ e.m.
UBND TP HCM cũng kiến nghị cá.c bộ ngành trung ương có qu.y đ.ịnh đối với Tr.ường hợp tr.ẻ e.m b.ị x.âm h.ại, có ng.uy c.ơ b.ị b.ạo l.ực, bóc l.ột, bỏ r.ơi bởi Ch.a, M.ẹ, ng.ười ch.ăm s.óc tr.ẻ e.m; tr.ẻ e.m b.ị x.âm h.ại nhưng Ch.a, M.ẹ, ng.ười ch.ăm s.óc tr.ẻ e.m t.ừ ch.ối th.ực h.iện kế hoạch h.ỗ tr.ợ, c.an th.iệp thì ch.ủ t.ịch UBND cấp xã, c.ơ qu.an lao đ.ộng – thương binh và x.ã h.ội cấp huyện đ.ề ngh.ị t.òa á.n có th.ẩm qu.yền r.a qu.yết đ.ịnh hạn chế quyền của Ch.a, M.ẹ, ng.ười ch.ăm s.óc tr.ẻ e.m hoặc tạm thời cá.ch ly tr.ẻ e.m kh.ỏi Ch.a, M.ẹ, ng.ười ch.ăm s.óc tr.ẻ e.m và áp d.ụng b.iện ph.áp ch.ăm s.óc thay thế; TAND cấp huyện qu.yết đ.ịnh việc ch.ăm s.óc thay thế đối với Tr.ường hợp tr.ẻ e.m kh.ô.ng thể s.ống c.ùng Ch.a, M.ẹ vì sự a.n t.oàn của tr.ẻ e.m; Ch.a, M.ẹ kh.ô.ng có khả năng b.ảo v.ệ, nuôi dưỡng tr.ẻ e.m hoặc chính là ng.ười x.âm h.ại tr.ẻ e.m.
Nguồn http://kenh14.vn/6-tre-chet-86-be-gai-co-thai-do-bi-xam-hai-tinh-duc-o-tp-hcm-20191101074830473.chn
 
The post 6 tr.ẻ cнếт, 86 b.é g.ái có th.ai do b.ị xâm h.ạ.i tì.nh d.ụ.c ở TP HCM appeared first on nhanh24h.info.