435/455 đại biểu Quốc hội ‘khước từ’ chỉ định thầu Long Thành cho ACV

Chiều 26.11, Quốc hội đã biểu quyết th.ô.ng qua Nghị quyết về b.áo c.áo ngh.iên c.ứu khả thi sân b.ay Long Thànhvới 435/455 đại biểu tá.n thành (90,06% tổng số đại biểu). Có 10 đại biểu kh.ô.ng tá.n thành, 10 đại biểu kh.ô.ng biểu quyết.

Việc chỉ định hay kh.ô.ng chỉ định thầu cho ACV đã được tr.ả v.ề tay Chính phủ. Ảnh Ngọc Th.ắng
Nhất trí bổ sung 2 tuyến giao th.ô.ng kết nối
Trước khi biểu quyết th.ô.ng qua toàn bộ dự thảo nghị quyết, Quốc hội cũng biểu quyết th.ô.ng qua Điều 1 của dự thảo (cũng với 435/455 đại biểu tá.n thành, chỉ khá.c ở chỗ có 12 đại biểu kh.ô.ng tá.n thành và 8 đại biểu kh.ô.ng biểu quyết).
Theo Nghị quyết này, Quốc hội đồng ý đ.ầu tư xây dựng 1 đường cất hạ cá.nh và 1 nhà ga hành khá.ch cùng cá.c hạng mục phụ trợ đồng bộ với c.ô.ng suất 25 triệu hành khá.ch/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm trong giai đoạn 1 của sân b.ay Long Thành.
Điều chỉnh diện tích đất cho quốc phòng từ 1.050 ha thành 570 ha dành riêng cho quốc phòng và 480 ha cho xây dựng kết cấu hạ tầng hàng kh.ô.ng dùng chung qu.ân s.ự và dân d.ụng. Việc quản lý, sử d.ụng phần diện tích dùng chung th.ực h.iện th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật về đất đai và ph.áp l.uật về hàng kh.ô.ng dân d.ụng; ưu tiên cho hoạt đ.ộng qu.ân s.ự khi th.ực h.iện nhiệm v.ụ quốc phòng.
Quốc hội cũng nhất trí bổ sung 2 tuyến giao th.ô.ng kết nối vào dự á.n: tuyến số 1 nối với Quốc l.ộ 51; tuyến số 2 nối với đường cao t.ốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Việc th.u h.ồi đất, b.ồi th.ường, h.ỗ tr.ợ và tái định cư th.ực h.iện th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.
Quốc hội cũng kh.ô.ng chỉ định thầu, vì “luật Đấu thầu đã qu.y đ.ịnh rõ cá.c hình thức lựa chọn nhà đ.ầu tư, việc lựa chọn nhà đ.ầu tư thuộc th.ẩm qu.yền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ”.
Với đặc thù Long Thành là dự á.n quan trọng quốc gia có quy mô lớn, ph.ức t.ạp, phải bảo đảm phát triển kinh tế, x.ã h.ội, đồng thời với bảo đảm quốc phòng, a.n n.inh, lợi ích quốc gia; Nghị quyết đã qu.y đ.ịnh cá.c nguyên tắc về quốc phòng, a.n n.inh, lợi ích của quốc gia, bảo đảm sự quản lý của Nhà nước, bảo đảm tiến độ… trên cơ sở đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ x.e.m x.ét, lựa chọn nhà đ.ầu tư.

Tỷ lệ đại biểu tá.n thành th.ô.ng qua Nghị quyết về b.áo c.áo khả thi sân b.ay Long Thành. Ảnh V.H
Do đó, thay vì viết là Quốc hội “chấp thuận phương á.n đề xuất của Chính phủ” về ”nguồn vốn và hình thức đ.ầu tư” như dự thảo lần đ.ầu, thì sau khi nhiều đại biểu Quốc hội góp ý, Nghị quyết đã được th.ô.ng qua với nội dung: “Chính phủ lựa chọn nhà đ.ầu tư th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật bảo đảm quốc phòng, a.n n.inh và lợi ích của Nhà nước, lợi ích của Quốc gia; bảo đảm sự quản lý của Nhà nước th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật về hàng kh.ô.ng dân d.ụng và sử d.ụng cho mục đích qu.ân s.ự”.
Tuy nhiên, Quốc hội kh.ô.ng ghi ràng b.uộc “kh.ô.ng làm ả.nh h.ưởng đến n.ợ c.ô.ng” vào nghị quyết, dù có nhấn mạnh việc “kh.ô.ng sử d.ụng bảo lãnh Chính phủ”.
Có sự thay đổi này vì ACV là doanh ngh.iệp có hơn 95% vốn nhà nước, nên kể cả ACV v.ay n.ợ kh.ô.ng có bảo lãnh Chính phủ cũng vẫn sẽ làm tăng n.ợ c.ô.ng. Theo b.áo c.áo của Bộ trưởng Giao th.ô.ng vận tải Nguyễn Văn Thể, ACV dự kiến sẽ phải v.ay 2,6 tỉ USD trong giai đoạn 1, chưa kể đến khoảng 11 tỉ USD khá.c để th.ực h.iện giai đoạn 2 và 3.
Tiến độ hoàn thành giai đoạn 1 vào 2025 sẽ có rất nhiều thá.ch thức
Tại b.áo c.áo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Ủ.y b.an Thường v.ụ Quốc hội cũng cho biết, tại tờ trình mới nhất lần này, Chính phủ l.ại dự toá.n tổng mức đ.ầu tư giai đoạn 1 của dự á.n là 4,779 tỉ USD, chưa b.ao gồn chi phí b.ồi th.ường, tái định cư (gần 1 tỉ USD).
Do đó, so với cơ cấu vốn giai đoạn 1 tại Nghị quyết 94 (114.450 tỉ đồng, tương đương gần 4,8 tỉ USD, đã b.ao gồm chi phí đền bù, giải ph.óng mặt bằng) thì mức đ.ầu tư hiện nay đã vượt gần 1 tỉ USD.
Dù vậy, Quốc hội cho rằng cá.c tính toá.n trước đều là khái toá.n, trong khi giai đoạn 1 sẽ phải đ.ầu tư một số hạng mục dùng chung (như hệ thống đường giao th.ô.ng kết nối tuyến số 1 và số 2; san nền đủ 3 giai đoạn, thi c.ô.ng kết cấu mặt đường giai đoạn 1 cho đường trục chính của Cảng (8.3 km); hệ thống c.ô.ng trình quản lý b.ay: đài k.iểm s.oát kh.ô.ng lưu, đài trạm kỹ thuật ở phía bắc sân b.ay cho cả 3 giai đoạn…), nên đã giao Chính phủ x.e.m x.ét, qu.yết đ.ịnh tổng mức đ.ầu tư giai đoạn 1 của dự á.n nhưng phải bảo đảm tổng mức đ.ầu tư cả 3 giai đoạn kh.ô.ng vượt quá tổng mức đ.ầu tư qu.y đ.ịnh tại Nghị quyết 94 là 336.630 tỉ đồng (16,03 tỉ USD).
Về lo ng.ại của đại biểu l.iên qu.an đến tiến độ dự á.n, khi hiện nay tiến độ b.ồi th.ường, giải ph.óng mặt bằng rất chậm, Ủ.y b.an Thường v.ụ Quốc hội nh.ận định “tiến độ b.àn giao đất vào cuối năm 2020 sẽ là thá.ch thức kh.ô.ng nhỏ”.
Do đó, Ủ.y b.an Thường v.ụ Quốc hội đ.ề ngh.ị Chính phủ chỉ đạo qu.yết l.iệt bảo đảm b.àn giao mặt bằng phục v.ụ thi c.ô.ng dự á.n và bảo đảm tiến độ theo Nghị quyết của Quốc hội.
Theo th.anh n.iên
The post 435/455 đại biểu Quốc hội ‘khước từ’ chỉ định thầu Long Thành cho ACV appeared first on nhanh24h.info.