‘v.ụ AVG th.ất th.oát 6.500 tỷ đồng, kh.ai h.ối l.ộ 140 tỷ là rất nhỏ’

Nguyên Ph.ó ch.ủ nhiệm Ủ.y b.an K.iểm tr.a Trung ương Vũ Quốc Hùng cho rằng khoản 6,2 triệu USD h.ối l.ộ trong tương quan v.ụ á.n là rất nhỏ, cần phải t.iếp t.ục đ.iều tr.a, l.àm r.õ sự thật.Thương v.ụ MobiFone mua AVG đang nh.ận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận kể từ khi k.ết l.uận đ.iều tr.a được b.an h.ành. Việc cơ qu.an ch.ức n.ăng l.àm r.õ 6,2 triệu USD đưa – nh.ận h.ối l.ộ được nhìn nh.ận là bước tiến trong gi.ải qu.yết cá.c v.ụ á.n th.a.m nh.ũng, kinh tế.
“Tiền đi đâu, vào t.úi ai cần phải l.àm r.õ”
Ủy viên Th.ường tr.ực Ủ.y b.an Tư ph.áp Mai Thị Phương Hoa đ.á.nh giá cao việc cơ qu.an ch.ức n.ăng đã dùng cá.c b.iện ph.áp ngh.iệp v.ụ để cá.c b.ị c.an th.ừa nh.ận việc đưa – nh.ận h.ối l.ộ, trong đó cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nh.ận 3 triệu USD. Tuy nhiên, theo n.ữ đại biểu, việc kh.ai h.ối l.ộ là như v.ậy nhưng th.u h.ồi được b.ao nhiêu thì chưa rõ.
“Ngoài b.ị c.an Nguyễn Bắc Son xin nộp hơn 500 triệu đồng để khắc phục h.ậu qu.ả, b.ị c.an Lê Nam Trà nộp l.ại 54 tỷ đồng, còn số tiền gần 3 triệu USD của ô.ng Son chưa thấy phương hướng gì. C.on g.ái nói kh.ô.ng nh.ận số tiền ô.ng Son chuyển, r.õ r.àng việc th.u h.ồi t.ài s.ản th.am nh.ũng chỗ này vẫn là vấn đề nan giải”, b.à Hoa nêu qu.an đ.iểm.
Nhìn ở góc độ tổng thể, thiếu t.ướng Lê Văn Cương (nguyên V.iện tr.ưởng ngh.iên c.ứu ch.iến lược – Bộ CA) cho rằng v.ụ á.n đã làm l.ộ rõ lỗ h.ổng kh.ủng kh.iếp trong quản lý kinh tế của Việt Nam khi có cả bộ máy nhưng để một vài c.á nh.ân th.ao t.úng.
“Quản lý kinh tế lỏ.ng l.ẻo, c.ô.ng tá.c quản lý cá.n bộ l.ỏ.ng l.ẻo d.ẫn đ.ến v.ụ á.n g.ây ra h.ậu qu.ả rất ngh.iêm tr.ọ.ng, làm thất th.oát t.ài s.ản lớn của Nhà nước”, ô.ng Cương nh.ận xét.
Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên V.iện tr.ưởng ngh.iên c.ứu ch.iến lược Bộ CA. Ảnh: Quyên Quyên.
Tướng Cương cũng đề cập đến vấn đề mà nhiều ng.ười th.ắc m.ắc. Đó là số tiền thất th.oát trong v.ụ á.n lên tới 6.500 tỷ đồng nhưng cá.c b.ị c.an kh.ai chỉ dùng khoảng 140 tỷ cho việc đưa – nh.ậ.n h.ối l.ộ.
“Họ dùng số tiền chiếm tỷ lệ rất nhỏ để h.ối l.ộ, l.ại quả cho một số l.ãnh đ.ạo. Vậy số còn l.ại vào túi của ai”, ô.ng Cương nói.
Từ v.ụ á.n AVG, nguyên Phó ch.ủ nh.iệm Ủ.y b.an K.iểm tr.a Trung ương Vũ Quốc Hùng cũng nhìn nh.ận c.uộc ch.iến chống gi.ặc n.ội x.âm đang được tiến hành qu.yết l.iệt theo sự chỉ đạo của Tổng bí thư, Ch.ủ t.ịch nước Nguyễn Phú Tr.ọng. Nhưng theo ô.ng, đây mới chỉ là kết quả bước đ.ầu, chưa thể d.ừ.ng l.ại ở đó và chưa thể th.ỏa m.ãn.
Cũng nhắc đến khoản thất th.oát 6.500 tỷ đồng, ô.ng Hùng có cùng qu.an điểm với tướng Cương khi cho rằng 6,2 triệu USD tiền h.ối l.ộ trong v.ụ á.n là rất nhỏ.
Nguyên Phó ch.ủ nh.iệm Ủ.y b.an K.iểm tr.a Trung ương Vũ Quốc Hùng. Ảnh: T. Quang.
Theo ô.ng Hùng, mục t.iêu c.ao nhất trong c.uộc ch.iến chống th.a.m nh.ũng là th.u h.ồi được tiền Nhà nước b.ị thất th.oát. Cùng với đó là lên á.n, x.ử l.ý ngh.iêm ng.ười v.i ph.ạ.m.
“Thu hồi được t.ài s.ản là việc t.ốt nhưng kh.ô.ng có nghĩa là th.u h.ồi xong sẽ kh.ô.ng t.iếp t.ục x.em x.ét, l.àm r.õ s.ai ph.ạ.m n.ữa. Chúng ta phải t.iếp t.ục đ.iều tr.a rõ xem còn ai được hưởng lợi từ khoản tiền hàng nghìn tỷ trong thương v.ụ MobiFone mua AVG”, nguyên Phó ch.ủ nh.iệm Ủ.y b.an K.iểm tr.a Trung ư.ơng đ.ề ngh.ị.
Nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của ng.ười đứng đ.ầu Đ.ảng, Nhà nước là làm đến cùng, kh.ô.ng có vùng c.ấm, ô.ng Hùng cho rằng cá.c cơ qu.an ch.ức năng có đủ th.ẩm qu.yền để đ.iều tr.a, l.àm r.õ những “địa chỉ” l.iên qu.an và y.êu c.ầu cá.c c.á nh.ân, t.ổ ch.ức có l.iên qu.an phải nói ra sự thật.
“Tiền đi đâu, vào túi c.ủa ai phải l.àm r.õ, phải y.êu c.ầu tất cả những ng.ười có l.iên qu.an phải giải trình”, ô.ng Hùng nêu quan điểm và cho rằng với ngh.iệp v.ụ của cá.c cơ qu.an ch.ức n.ăng, nếu k.iên qu.yết với t.inh th.ần kh.ô.ng n.ể n.ang, né trá.nh thì h.oàn toàn có thể l.àm r.õ.
Sơ hở trong qu.ản lý doanh ngh.iệp Nhà nước
Cựu đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến, ng.ười từng có nhiều phát biểu m.ạnh m.ẽ trên ngh.ị trường về chống th.a.m nh.ũng, cùng chung nh.ận định v.ụ á.n AVG là “một thương v.ụ làm ăn quá lớn”.
Nhưng v.ụ việc cũng ch.o th.ấy s.ơ h.ở trong quản lý doanh ngh.iệp Nhà nước. “Tôi từng nói doanh ngh.iệp Nhà nước như quả đ.ấm thép nhưng đã dần t.an ch.ảy sau những v.ụ như Vinashin, Vinalines… Đá.ng lẽ ngay từ khi đó, ta phải thấm thía được b.ài h.ọc từ việc quản lý doanh ngh.iệp Nhà nước lỏ.ng”, ô.ng Tiến nói.
Cựu đại biểu Quốc h.ội Lê Như Tiến. Ảnh: Ngọc Ý.
Cho rằng cơ chế quản lý ch.ặt ch.ẽ hơn thì sẽ kh.ô.ng có những v.ụ việc này, ô.ng Tiến kiến nghị kh.ô.ng nên để nhiều doanh ngh.iệp Nhà nước như hiện nay, chỉ nên giữ l.ại những doanh ngh.iệp Nhà nước thiết yếu mà tư nhân và cá.c thành phần kinh tế khá.c kh.ô.ng đảm nhiệm được.
“Còn nếu vẫn bỏ một khoản tiền rất lớn ra o bế doanh ngh.iệp, nuôi bằng b.ầu sữa ng.ân sá.ch thì sẽ vẫn còn th.am nh.ũng, lãng phí”, ô.ng Tiến nói đồng thời cho rằng nên mở rộng cá.c thành phần kinh tế như tư nhân, vì chỉ khi nào “của đau c.on xót” thì mới giảm được th.am nh.ũng, lãng phí.
Đ.á.nh giá cao quá trình x.ử l.ý v.ụ á.n đã thu được tiền thất th.oát, t.ốt hơn nhiều so với những v.ụ th.a.m nh.ũng th.u h.ồi được rất ít t.ài s.ản, song ô.ng Tiến cũng đ.ề ngh.ị đ.iều tr.a r.õ số tiền thất th.oát, h.ối l.ộ trong v.ụ á.n này thực sự l.ớn tới đâu.
“Đấu tranh phòng, chống th.am nh.ũng kh.ô.ng phải đưa càng nhiều ng.ười vào t.ù càng t.ốt. Hơn hết, đó là n.ỗi đ.a.u x.ót về c.ô.ng tá.c cá.n bộ. Mục tiêu là phải thu về t.ài s.ản do th.a.m nh.ũng mà có, trả l.ại cho Nhà nước và nhân dân, vì suy cho cùng đó chính là tiền thuế của dân”, ô.ng Tiến nhấn m.ạnh.
Thương v.ụ mua l.ại c.ổ phần của AVG được MobiFone b.ố trí 8.890 tỷ đồng để th.ực h.iện. Tuy nhiên, Thanh tra Chính ph.ủ đã chỉ ra v.i ph.ạm của cá.c c.á nh.ân l.iên qu.an. Khi v.ụ việc vỡ lở, nh.óm c.ổ đô.ng AVG và phía MobiFone đã ch.ấm d.ứ.t hợp đồng mua bá.n.
Kết luận đ.iều tr.a chỉ ra rằng ô.ng Nguyễn Bắc Son đã chỉ đạo Thứ trưởng Bộ TT&TT lúc đó là ô.ng Trương Minh Tuấn ký qu.yết đ.ịnh phê duyệt đ.ầu tư khi chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư th.ẩm đ.ịnh dự á.n, Th.ủ t.ướng chưa r.a qu.yết đ.ịnh phê duyệt chủ trương đ.ầu tư, g.ây th.iệt h.ại gần 6.500 tỷ đồng.
Cựu ch.ủ t.ịch AVG Phạm Nhật Vũ khi hoàn tất th.ương v.ụ đã chi 6,2 triệu USD để h.ối l.ộ ô.ng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà và Cao Duy Hải. Cá.c b.ị c.an cũng đã th.ừa nh.ận việc nh.ận h.ối l.ộ này.
Theo Zing
The post ‘v.ụ AVG th.ất th.oát 6.500 tỷ đồng, kh.ai h.ối l.ộ 140 tỷ là rất nhỏ’ appeared first on nhanh24h.info.

l.ời kh.ai của “tú b.à” 23 t.uổi c.ầm đ.ầu đ.ường d.ây m.ại d.âm qua m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên
Wednesday January 15, 2020

Tại c.ơ qu.an CA, “tú b.à” 23 t.uổi kh.ai nh.ận thành lập nên 2 nh.óm kín trên m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên để m.ôi […]

Luis Garcia: ‘Tôi tin tuyển Việt n.am sẽ dự World Cup’
Monday January 13, 2020

Cựu tiền đạo Luis Garcia của Liverpool rất ấn tượng trước sự tiến bộ của tuyển Việt n.am, và đ.á.nh giá cao cơ hội giành vé dự World […]

The post Luis Garcia: ‘Tôi tin tuyển Việt n.am sẽ dự World Cup’ appeared first on Celadon.

The post l.ời kh.ai của “tú b.à” 23 t.uổi c.ầm đ.ầu đ.ường d.ây m.ại d.âm qua m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên appeared first on Celadon.