HLV Park Hang Seo nh.ận thẻ vàng l.ịch s.ử ở vòng loại World Cup 2022

HLV Park Hang Seo lần đ.ầu tiên trong s.ự ngh.iệp cầm qu.ân nh.ận thẻ vàng.
L.uật thẻ vàng dành cho HLV mới được FIFA cho áp d.ụng và HLV Park Hang Seo trở thành HLV đ.ầu tiên phải nh.ận thẻ vàng ở một tr.ận đấu trong khuôn kh.ổ vòng loại World Cup 2022.

Nh.ậu về vá.c s.úng b.ắn v.ợ và M.ẹ v.ợ r.ồi t.ự s.át
Monday November 25, 2019

m.âu th.uẫn g.ia đ.ình, đ.ối t.ượng đã dùng s.úng b.ắn 1 phát và đ.ầu v.ợ, 2 phát vào vùng c.ổ của M.ẹ v.ợ r.ồi tự b.ắn v.ào c.ổ […]

The post Nh.ậu về vá.c s.úng b.ắn v.ợ và M.ẹ v.ợ r.ồi t.ự s.át appeared first on Celadon.

HLV Park Hang Seo nh.ận th.ẻ vàng.
Chiến l.ược gia ng.ười Hàn b.ị ph.ạt do l.ỗi ph.ản ứ.ng qu.yết đ.ịnh của tr.ọng tài chính song chưa đến m.ức b.ị truất quyền chỉ đạo.
Trước đó, HLV Guardiola là HLV trưởng đ.ầu tiên b.ị th.ẻ vàng tại Premier League.
THeo vtcnews
The post HLV Park Hang Seo nh.ận thẻ vàng l.ịch s.ử ở vòng loại World Cup 2022 appeared first on nhanh24h.info.

l.ời kh.ai của ngh.i ph.ạm gi.ế.t cả g.ia đ.ình Hàn Quốc sau đó c.ướp t.ài s.ản r.ồi đ.ốt xe ô tô phi t.ang ở Sài Gòn
Thursday December 26, 2019

ngh.i ph.ạm kh.ai kh.ô.ng hề có m.âu th.uẫn với g.ia đ.ình n.ạn nh.ân mà chỉ quen biết th.ô.ng qua cộng đồng ng.ười Hàn Quốc trong những lần qua […]

The post l.ời kh.ai của ngh.i ph.ạm gi.ế.t cả g.ia đ.ình Hàn Quốc sau đó c.ướp t.ài s.ản r.ồi đ.ốt xe ô tô phi t.ang ở Sài Gòn appeared first on Celadon.