Photoshop hình ch.áu b.é ở trường Gateway, lương tâm ở đâu?

Tối thiểu của một c.on ng.ười là ai cũng phải có lòng trắc ẩn. Vậy mà, một số k.ẻ vô lương tâm đến mưa lấy hình của ch.áu b.é đã m.ất ở trường Gateway ghép vào bức ảnh khá.c để dắt m.ũi dư luận, kh.iến mọi ng.ười tin rằng ch.áu b.é đã xuống xe, vào lớp học và như vậy kh.ô.ng m.ất trên xe. Từ đó hướng lái d.ư l.uận phải nghĩ rằng việc cơ qu.an ch.ức năng kh.ởi t.ố, b.ắt gi.am b.à Quy là sai.
Đây là hình photoshop mà k.ẻ dã tâm thủ á.c r.a t.ay th.ực h.iện

Còn đây là hình GỐC của 1 em đang học ở trường Gateway

Dù mục đích cuối cùng của việc này là gì đi n.ữa thì cũng kh.ô.ng thể chấp nh.ận được. Lương tâm c.on ng.ười ở đâu mà nở lòng nào khoét s.âu vào n.ỗi đ.au gia đình ch.áu b.é trường Gateway như thế.
Khi th.ực h.iện h.ành v.i này, quý vị có s.ờ tay lên ng.ực m.ình để xem trái t.im còn đ.ập hay kh.ô.ng? Nếu có thì chắc ch.ắn sẽ nh.ận ra, photoshop hình ảnh như trên – hành đ.ộng đ.ộc á.c này kh.ô.ng nên có ở 1 c.on ng.ười. Một ng.ười nếu có lương tâm thì chẳng ai làm thế!

Hành vi đổi trắng thay đen thế này kh.ô.ng phải do “c.on ng.ười” làm
Điều đ.á.ng nói ở đây là, cái bức ảnh photoshop rất l.ộ liễu trên hiện đã có đến trên 30.000 lượt chia sẻ. Ôi, chỉ vì nóng lòng chờ kết quả đ.iều tr.a, chỉ vì thương xót cho ch.áu b.é x.ấu số mà ng.ười ta l.ại dễ dàng trở thành mê muội, b.ị dẫn dắt đ.ơn giản vậy sao?
Theo XHVN
The post Photoshop hình ch.áu b.é ở trường Gateway, lương tâm ở đâu? appeared first on nhanh24h.info.