Nối thành c.ô.ng cá.nh tay cho ng.ười đ.àn ô.ng b.ị giang h.ồ cн.éм đ.ứt l.ìa trên phố Sài Gòn

Ông S. b.ị nh.óm gi.ang h.ồ dùng h.ung kh.í cн.éм đ.ứt l.ìa tay và được đ.ưa v.ào c.ấp c.ứu. Sau 4 giờ, ô.ng S. đã được cá.c y bá.c sĩ nối thành c.ô.ng và đang được đ.iều tr.ị dần h.ồi ph.ục.
Ngày 29/8, CA quận 3, TPHCM đang kh.ẩn tr.ương đ.iều tr.a tr.uy x.ét nh.óm gi.ang h.ồ dùng h.ung kh.í ch.ém đ.ứt l.ìa tay ô.ng N.H.S. (47 t.uổi, ngụ quận 10) ở khu vực.
Theo đ.iều tr.a, khoảng 15h ngày 28/8, ô.ng S. đi xe máy hiệu Exciter ch.ạy trên đường Cao Th.ắng hướng từ Nguyễn Thị Minh Khai đi Điện Biên Phủ, quận 3, TPHCM. Lúc này, có 1 nh.óm (khoảng 4 ng.ười, chưa rõ l.ai l.ịch) mang theo h.ung kh.í đi trên nhiều xe máy đ.uổi th.eo ô.ng S..
Khi đi tới 1 ng.ôi ch.ùa trên đường Cao Th.ắng, nh.óm b.ắt kịp ch.ặn xe ô.ng S. r.ồi dùng h.ung kh.í ch.ém tới tấp. Ông S. vứt xe máy b.ỏ ch.ạy chừng vài mét thì b.ị nh.óm gi.ang h.ồ b.ắt kịp r.ồi dùng d.ao ch.ém đ.ứt l.ìa cá.nh tay.

CA kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường.
Gây á.n xong, nh.óm gi.ang h.ồ lên xe t.ẩu th.oát. Ông S. được ng.ười dân dùng xe b.a gá.c đ.ưa v.ào b.ệnh v.iện c.ấp c.ứu Bình Dân đ.iều tr.ị.
CA có mặt kh.ám ngh.iệm, lấy l.ời kh.ai, đ.iều tr.a truy b.ắt nh.óm gi.ang h.ồ g.ây á.n.
Phía b.ệnh v.iện Bình Dân cho hay, ô.ng S. nh.ập v.iện c.ấp c.ứu trong t.ình tr.ạng cá.nh tay đ.ứt l.ìa, m.ất nhiều m.áu, đồng тử giãn, mạch nhanh, รốc m.ất m.áu, co gi.ật. Ông S. được chuyển thẳng lên phòng c.ấp c.ứu g.ây mê hồi sức tiến hành phẩu thuật nối x.ương và th.ần k.inh tay.
Ông S. được truyền 2 đ.ơn v.ị m.áu bù trong lúc ph.ẫu th.uật. Sau 4 giờ, b.ệnh v.iện đã nối l.ại cá.nh tay cho ô.ng S.
Hiện v.ụ việc đang được CA đ.iều tr.a l.àm r.õ.
Nguồn http://kenh14.vn/noi-thanh-c.ong-canh-tay-cho-nguoi-dan-ong-bi-giang-ho-chem-dut-lia-tren-pho-sai-gon-20190829154441416.chn
The post Nối thành c.ô.ng cá.nh tay cho ng.ười đ.àn ô.ng b.ị giang h.ồ cн.éм đ.ứt l.ìa trên phố Sài Gòn appeared first on nhanh24h.info.