14 tiếng sau ‘v.ụ ch.áy Rạng Đô.ng’, hàng chục lính c.ứu h.ỏa và xe chữa ch.áy vẫn b.ám tr.ụ h.iện tr.ường để làm nhiệm v.ụ

Đã 14 tiếng đồng hồ tr.ôi qua, ng.ọn l.ửa tại c.ô.ng ty Rạng Đô.ng vẫn chưa thể được kh.ống ch.ế hoàn toàn, l.ực l.ượng PCCC vẫn đang t.úc tr.ực tại h.iện tr.ường để làm nhiệm v.ụ.
Sá.ng 29/8, hàng chục xe chữa ch.áy cùng nhiều cá.n bộ ch.iến sĩ PCCC&CHCN của nhiều đ.ơn v.ị tại Hà Nội vẫn t.iếp t.ục tại nhà máy bóng đ.èn phích nước Rạng Đô.ng.
Kh.ô.ng khí đã bớt kh.ẩn c.ấp so với t.ối và đêm hô.m trước, hiện giờ việc làm mát cá.c khu vực vẫn t.iếp t.ục diễn ra. H.iện tr.ường là đống đổ nát của nhiều khu nhà xưởng, cá.c ch.iến sĩ phải đứng chữa ch.áy trên những thành phẩm đã b.ị ch.áy xém.

Tuyến phố Hạ Đình ngổn ngang đồ đạc ng.ười dân di tản trong t.ối 28/8

Hàng chục xe chữa ch.áy vẫn bám trụ h.iện tr.ường, phun nước làm mát cá.c khu vực nhà xưởng

Cá.c cá.n bộ, ch.iến sĩ tích cực phun nước

Nhiều thanh sắt, thép làm trụ đỡ khu nhà xưởng b.ị nhiệt làm biến dạng

Cá.c t.ốp ch.iến đ.ấu với giặc lửa vẫn đang t.iếp t.ục

Cá.c ch.iến sĩ c.ứu h.ỏa phải đứng trên đống tro tàn tại đây

Nhiều khu nhà b.ị ng.ọn l.ửa làm biến dạng

Nhiều phần mái đổ sập

Khu nhà xưởng b.ị biến dạng

Một góc khu nhà xưởng b.ị ch.áy nhìn từ trên cao

Nguồn http://kenh14.vn/14-tieng-sau-vu-ch.ay-rang-dong-hang-chuc-linh-cuu-hoa-va-xe-chua-ch.ay-van-b.am-tru-hien-truong-de-lam-nhiem-vu-20190829083253791.chn
The post 14 tiếng sau ‘v.ụ ch.áy Rạng Đô.ng’, hàng chục lính c.ứu h.ỏa và xe chữa ch.áy vẫn b.ám tr.ụ h.iện tr.ường để làm nhiệm v.ụ appeared first on nhanh24h.info.