Sang hàng xóm chơi, b.é g.ái 19 thá.ng t.uổi b.ị .bạn đ.óng đ.inh vào đ.ầu

V.ụ v.iệc b.é g.ái 19 thá.ng t.uổi b.ị đóng đinh v.ào đ.ầu l.ại một lần n.ữa dấy lên hồi chuô.ng c.ảnh t.ỉnh về sự quan tâm, theo sát của cá.c bậc ch.a m.ẹ đối với c.on nhỏ.
Vì sự bất cẩn của ng.ười lớn, đã có kh.ô.ng ít câu chuyện đ.au l.òng từng x.ảy r.a với tr.ẻ nhỏ. Mới đây, sự việc b.é g.ái mới 19 thá.ng t.uổi b.ị bạn đ.óng đ.inh v.ào đ.ầu l.ại một lần n.ữa g.ây x.ôn x.ao d.ư l.uận.
Cá.ch đây vài ngày, b.é g.ái tên L ở Bình Dương một m.ình qua nhà hàng xóm chơi cùng một bé trai 5 t.uổi. Sau khi về, bé có b.iểu h.iện lạ và quấy kh.óc d.ữ d.ội, lúc này ch.a m.ẹ L mới t.á h.ỏa ph.át h.iện ra cây đinh xuất hiện trên đ.ầu c.on gái m.ình. Gia đình đã l.ập t.ức cho bé tới b.ệnh v.iện Bình An – Dĩ An, sau đó chuyển tiếp lên b.ệnh v.iện Nhi đồng 2 – TP Hồ Chí Minh.

Kết quả tại b.ệnh v.iện Nhi ch.o th.ấy cây đinh l.út cá.n nhưng chỉ d.ừng l.ại ở hộp sọ, chưa ả.nh h.ưởng đến bên trong. Sau khi tiến hành ph.ẫu th.uật, bá.c sĩ đã lấy ra được cây đinh dài 1cm. Theo lời kể của ch.a m.ẹ bé, cây đinh này b.ị tháo r.ời kh.ỏi đồ chơi rô b.ốt của bé trai hàng xóm. May mắn thay, sau c.a m.ổ tình h.ình s.ức kh.ỏe của bé L tiến triển khả quan.

Một đ.ứa tr.ẻ chưa đầy 2 t.uổi, quả thực chưa t.hể nh.ận th.ức đầy đủ chắc ch.ắn kh.ô.ng th.ể tự b.ảo v.ệ m.ình trước những mối ng.uy h.iểm xung quanh. Chính vì thế, sự việc x.ảy r.a với b.é g.ái 19 thá.ng t.uổi kh.iến nhiều ng.ười kh.ô.ng kh.ỏi b.ức x.úc trước sự bất cẩn của ch.a m.ẹ bé. Cũng th.ô.ng qua sự việc ngh.iêm tr.ọng này, h.y v.ọng cá.c bậc phụ huynh sẽ theo sát c.on nhỏ hơn để trá.nh những trường h.ợp đ.au l.òng có th.ể x.ảy đến.
Theo Emdep.vn
The post Sang hàng xóm chơi, b.é g.ái 19 thá.ng t.uổi b.ị .bạn đ.óng đ.inh vào đ.ầu appeared first on nhanh24h.info.