Đà Nẵng: K.ỷ l.uật hàng trăm đảng viên

Theo UBKTTW, qua k.iểm tr.a, gi.ám s.át, cấp ủy và UBKT các cấp TP Đà Nẵng đã thi hành k.ỷ l.uật bằng h.ình th.ức khiển trách đối với 1 t.ổ ch.ức đảng và 182 đ.ảng viên bằng các hình th.ức: Kh.iển tr.ách 140, cảnh cáo 38, cách ch.ức 1, khai trừ ra khỏi Đ.ảng 3 trường hợp

Năm 2018, cấp ủy các cấp thành phố Đà Nẵng kiểm tra 545 t.ổ ch.ức đảng, 3.318 đảng viên; gi.ám s.át 219 t.ổ ch.ức đảng, 477 đảng viên về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, qu.y định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn ch.ặn, đẩy lùi sự s.uy th.oái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường k.ỷ l.uật, k.ỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”…
Cùng thời gian trên, UBKT các cấp kiểm tra 2 t.ổ ch.ức đ.ảng, 28 đ.ảng viên (có 15 cấp ủy viên) khi có dấu h.iệu v.i ph.ạm, kết luận v.i ph.ạm đến mức phải thi hành k.ỷ l.uật 6 đảng viên; kiểm tra 465 t.ổ ch.ức đảng thực hiện nh.iệm v.ụ k.iểm tr.a, gi.ám s.át và thi hành kỷ luật đảng; giá.m s.át 215 t.ổ ch.ức đ.ảng, 466 đảng viên (có 105 cấp ủy viên); giải quyết tố cáo đối với 1 t.ổ ch.ức đảng và 18 đảng viên; kiểm tra 18 t.ổ ch.ức đảng về thu, chi ngân sách và 501 t.ổ ch.ức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí…
Qua kiểm tra, gi.ám s.át, cấp ủy và UBKT các cấp thi hành k.ỷ l.uật bằng hình th.ức kh.iển tr.ách đối với 1 t.ổ ch.ức đ.ảng và 182 đ.ảng viên bằng các h.ình thức: Khiển trách 140, cảnh cáo 38, cách chức 1, khai tr.ừ ra khỏi Đảng 3 trường hợp./.

http://congluan.vn/thoi-su/trong-nuoc/da-nang-ky-luat-hang-tram-dang-vien-54275
The post Đà Nẵng: K.ỷ l.uật hàng trăm đảng viên appeared first on nhanh24h.info.