Bộ CA th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm

Ngày 9/1, Bộ CA ra th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

ng.ười Ch.a thất thần kh.ô.ng nói nên lời khi c.on trai 6 t.uổi ngh.i b.ị M.ẹ kế s.át h.ại, gi.ấu x.á.c ở vườn mía sau nhà
Monday November 25, 2019

Trước sự r.a đ.i quá b.ất ng.ờ của ch.áu Th. ngh.i b.ị M.ẹ kế s.át h.ại, hiện ng.ười thân n.ạn nh.ân vẫn chưa hết b.àng h.oàng, kh.ô.ng m.uốn […]

The post ng.ười Ch.a thất thần kh.ô.ng nói nên lời khi c.on trai 6 t.uổi ngh.i b.ị M.ẹ kế s.át h.ại, gi.ấu x.á.c ở vườn mía sau nhà appeared first on Celadon.

Diện tích đất quốc phòng b.ị lấn chiếm tại sân b.ay Miếu Môn. Ảnh: NH/tienphong.vn
Theo th.ô.ng báo, từ ngày 31/12/2019, một số đ.ơn v.ị của Bộ Quốc phòng ph.ối h.ợp với l.ực l.ượng ch.ức n.ăng tiến hành xây dựng tường rào b.ảo v.ệ Sân b.ay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch.
Trong quá trình xây dựng, sá.ng 9/1/2020, một số đ.ối t.ượng có h.ành v.i ch.ống đ.ối, sử d.ụng lựu đ.ạn, b.om xăng, d.ao ph.óng… t.ấn c.ô.ng l.ực l.ượng ch.ức n.ăng, chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ, g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng, d.ẫn đ.ến h.ậu qu.ả 3 cá.n bộ ch.iến sĩ CA h.y s.inh, 1 đ.ối t.ượng ch.ống đ.ối ch.ế.t, 1 đ.ối t.ượng b.ị th.ương.
Cá.c đ.ơn v.ị ch.ức n.ăng đã kh.ống ch.ế và b.ắt gi.ữ cá.c đ.ối t.ượng v.i ph.ạm ph.áp l.uật ngh.iêm trọng, kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an, tiến hành x.ử l.ý theo đúng qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.
Hiện nay, cá.c đ.ơn v.ị l.iên qu.an đang tiến hành xây dựng tường rào Sân b.ay Miếu Môn theo kế hoạch./.
(Theo c.ổng th.ô.ng tin điện t.ử Bộ CA)
The post Bộ CA th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm appeared first on nhanh24h.info.

Hà Nội: c.ô.ng b.ố kết quả đ.iều tr.a v.ụ 3 ch.ị e.m r.uột тử vσหg trong vòng 7 thá.ng
Tuesday November 26, 2019

Trung tâm k.iểm s.oát dịch B.ệnh Hà Nội vừa th.ô.ng báo kết quả đ.iều tr.a 3 v.ụ ch.ị e.m r.uột тử vσหg trong cùng một g.ia đ.ình tại […]

The post Hà Nội: c.ô.ng b.ố kết quả đ.iều tr.a v.ụ 3 ch.ị e.m r.uột тử vσหg trong vòng 7 thá.ng appeared first on Celadon.