Bộ CA th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm

Ngày 9/1, Bộ CA ra th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

TP.HCM: n.am th.anh n.iên d.ọa t.ung ảnh n.óng để ép b.é g.ái 14 t.uổi qu.an h.ệ t.ình d.ục
Tuesday November 26, 2019

Quen nhau qua m.ạng x.ã h.ội, mặc dù b.é g.ái chỉ mới 14 t.uổi nhưng n.am th.anh n.iên vẫn có ý định gi.ở tr.ò đ.ồi b.ại. th.anh n.iên […]

The post TP.HCM: n.am th.anh n.iên d.ọa t.ung ảnh n.óng để ép b.é g.ái 14 t.uổi qu.an h.ệ t.ình d.ục appeared first on Celadon.

Diện tích đất quốc phòng b.ị lấn chiếm tại sân b.ay Miếu Môn. Ảnh: NH/tienphong.vn
Theo th.ô.ng báo, từ ngày 31/12/2019, một số đ.ơn v.ị của Bộ Quốc phòng ph.ối h.ợp với l.ực l.ượng ch.ức n.ăng tiến hành xây dựng tường rào b.ảo v.ệ Sân b.ay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch.
Trong quá trình xây dựng, sá.ng 9/1/2020, một số đ.ối t.ượng có h.ành v.i ch.ống đ.ối, sử d.ụng lựu đ.ạn, b.om xăng, d.ao ph.óng… t.ấn c.ô.ng l.ực l.ượng ch.ức n.ăng, chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ, g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng, d.ẫn đ.ến h.ậu qu.ả 3 cá.n bộ ch.iến sĩ CA h.y s.inh, 1 đ.ối t.ượng ch.ống đ.ối ch.ế.t, 1 đ.ối t.ượng b.ị th.ương.
Cá.c đ.ơn v.ị ch.ức n.ăng đã kh.ống ch.ế và b.ắt gi.ữ cá.c đ.ối t.ượng v.i ph.ạm ph.áp l.uật ngh.iêm trọng, kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an, tiến hành x.ử l.ý theo đúng qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.
Hiện nay, cá.c đ.ơn v.ị l.iên qu.an đang tiến hành xây dựng tường rào Sân b.ay Miếu Môn theo kế hoạch./.
(Theo c.ổng th.ô.ng tin điện t.ử Bộ CA)
The post Bộ CA th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm appeared first on nhanh24h.info.


Thursday January 01, 1970