Đà Nẵng sẵn sàng sơ tá.n dân cá.c vùng ng.ập s.âu do ả.nh h.ưởng bão số 6

Tr.ường t.iểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Krô.ng Năng, tỉnh Đắk Lắk vận đ.ộng của phụ huynh hơn 80 triệu đồng dịp 20/11 năm ngoái.
Ngày 29/10/2019, Phó ch.ủ t.ịch Ủ.y b.an nhân dân huyện Krô.ng Năng, tỉnh Đắk Lắk – ô.ng Trần Minh Châu đã ký th.ô.ng báo 163/TB-UBND, về k.ết l.uận nội dung t.ố c.áo của c.ô.ng dân đối với ô.ng Phạm Trọng Hà – h.iệu tr.ưởng Tr.ường t.iểu học Nguyễn Viết Xuân ở xã Ea Tóh
Theo đó, c.ăn c.ứ vào kết quả x.á.c minh, làm việc với cá.c c.á nh.ân có l.iên qu.an, h.ồ s.ơ và tài liệu th.u th.ập được ch.o th.ấy, cá.c nội dung mà c.ô.ng dân t.ố c.áo ô.ng Phạm Trọng Hà là đúng.
Vận đ.ộng phụ huynh hơn 80 triệu đồng dịp 20/11 năm ngoái
Nhà Tr.ường đã vận đ.ộng từ phụ huynh h.ọc s.inh số tiền hơn 80 triệu đồng, dùng để chi cho cá.c hoạt đ.ộng giáo d.ục, chi tặng quà cho cá.n bộ, viên chức, ng.ười lao đ.ộng, nhân viên trong Tr.ường nhân Ngày Nhà giáo Việt n.am 20/11 là sai qu.y đ.ịnh.
Việc này c.ăn c.ứ vào khoản 1, điều 7 của Nghị định 157/2007/NĐ-CP, c.ô.ng văn 639/UBND-PGDĐT ngày 27/8/2018 của Ủ.y b.an nhân dân huyện Krô.ng Năng, về chấn chỉnh t.ình tr.ạng lạm thu trong cá.c Tr.ường học trên địa b.àn từ năm học 2018 – 2019.

Trích th.ô.ng báo 163 của Ủ.y b.an nhân dân huyện Krô.ng Năng ra ngày 29/10/2019 (ảnh: CTV)
Trá.ch nhiệm này thuộc về ô.ng Phạm Trọng Hà – h.iệu tr.ưởng Tr.ường t.iểu học Nguyễn Viết Xuân.
Ngoài ra, nhà Tr.ường còn triển kh.ai vận đồng từ phụ huynh, bình quân 40.000 đồng/h.ọc s.inh để tu sửa c.ổng Tr.ường, điều chuyển sang n.âng cấp nhà ăn bá.n trú là sai qu.y đ.ịnh, trái với th.ô.ng tư 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo d.ục và Đào tạo, c.ô.ng văn 1059/SGDĐT-KHTC ngày 2/8/2018 của Sở Giáo d.ục và Đào tạo về hướng dẫn th.ực h.iện cá.c khoản thu, chấn chỉnh t.ình tr.ạng lạm thu trong cá.c cơ sở giáo d.ục trên địa b.àn từ năm học 2018-2019, c.ô.ng văn 639/UBND-PGDĐT ngày 27/8/2018 của Ủ.y b.an nhân dân huyện.
h.iệu tr.ưởng còn giao cho gi.áo v.iên chủ nhiệm trực tiếp thu tiền từ phụ huynh h.ọc s.inh, kh.ô.ng lập phiếu thu là sai qu.y đ.ịnh.
Thu tiền tăng tiết là kh.ô.ng phù hợp
Nhà Tr.ường cơ bản đã đủ định mức biên chế 1.5, nên việc triển kh.ai thu tiền trên tất cả h.ọc s.inh để tăng tiết cá.c môn Toá.n, tiếng Việt là kh.ô.ng phù hợp, trái với hướng dẫn 326/HD-PGDĐT ngày 14/11/2018 của Phòng Giáo d.ục và Đào tạo huyện.

Án ch.ung th.ân cho k.ẻ n.ổ s.úng r.úng đ.ộng ở Kon Tum
Tuesday November 26, 2019

Sau khi r.a t.ay b.ắn ch.ế.t 1 ng.ười và làm 1 ng.ười khá.c b.ị th.ương tại quá.n bida ở Kon Tum, Trần Ngọc Chung cùng 3 đ.ối t.ượng […]

The post Án ch.ung th.ân cho k.ẻ n.ổ s.úng r.úng đ.ộng ở Kon Tum appeared first on Celadon.

Trích th.ô.ng báo số 163 của Ủ.y b.an nhân dân huyện Krô.ng Năng ra ngày 29/10/2019 (ảnh: CTV)
Mặt khá.c, ngày 17/9/2018, b.an Giám hiệu nhà Tr.ường đã họp, b.àn bạc và thống nhất nội dung học 2 buổi/ngày, tại cuộc này, Ph.ó h.iệu tr.ưởng phụ trá.ch chuyên môn cũng đã có ý kiến về việc này, nhưng h.iệu tr.ưởng vẫn triển kh.ai vận đ.ộng phụ huynh h.ọc s.inh để t.ổ ch.ức dạy 2 buổi/ngày.
Nội dung nói trên đúng một phần, vì đây kh.ô.ng phải là dạy thêm, học thêm như đ.ơn t.ố c.áo của c.ô.ng dân.
Cá.c hình thức x.ử l.ý
l.ãnh đ.ạo huyện chỉ đạo: Truy thu số tiền hơn 1,9 triệu đồng đã trích % cho c.ô.ng tá.c thu đối với cá.c gi.áo v.iên chủ nhiệm đúng th.eo qu.y đ.ịnh.
h.iệu tr.ưởng phải hoàn trả tổng số tiền gần 120 triệu đồng, b.ao gồm số tiền hơn 80 triệu đồng vận đ.ộng từ phụ huynh h.ọc s.inh t.ổ ch.ức ngày 20/11, số tiền gần 40 triệu đồng vận đ.ộng từ phụ huynh để tu sửa c.ổng Tr.ường, trả l.ại cho phụ huynh h.ọc s.inh đúng th.eo qu.y đ.ịnh.
Đối với khoản tiền vận đ.ộng từ phụ huynh để t.ổ ch.ức dạy 2 buổi/ngày, y.êu c.ầu b.an Giám hiệu nhà Tr.ường đối chiếu nguồn thu thực tế, sau khi đã trừ số tiền chi thanh toá.n dạy tăng tiết cho 33 gi.áo v.iên chủ nhiệm cá.c lớp, với số tiền hơn 80,5 triệu đồng.
Số tiền còn l.ại đã thu đợt 1, học kỳ 1 phải hoàn trả cho phụ huynh h.ọc s.inh đúng th.eo qu.y đ.ịnh.
Huyện Krô.ng Năng sẽ x.ử l.ý v.i ph.ạm hành chính đối với ô.ng Phạm Trọng Hà – h.iệu tr.ưởng, do đã v.i ph.ạm khoản 2,3 của điều 24, nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ, qu.y đ.ịnh về x.ử ph.ạt v.i ph.ạm hành chính trong lĩnh vực giáo d.ục, kh.ô.ng c.ô.ng kh.ai thu, chi tài chính th.eo qu.y đ.ịnh, h.ành v.i t.ổ ch.ức cá.c khoản thu trái qu.y đ.ịnh.
Đồng thời, huyện sẽ t.ổ ch.ức k.iểm đ.iểm, x.ử l.ý trá.ch nhiệm của ô.ng Phạm Trọng Hà, phê bình trá.ch nhiệm của kế toá.n, thủ quỹ nhà Tr.ường.
The post Đà Nẵng sẵn sàng sơ tá.n dân cá.c vùng ng.ập s.âu do ả.nh h.ưởng bão số 6 appeared first on nhanh24h.info.