x.ử l.ý t.ài s.ản của sư Toàn: Nếu Th.ầy Toàn đang n.ợ tiền đất thì chả nhẽ tự dưng chúng tôi l.ại ô.m cái số n.ợ đó

Chúng tôi sẽ th.ực h.iện ngh.iêm theo chỉ đạo của Giáo hội, nhưng trước tiên phải xá‌c minh rõ nguồn gốc t.ài s.ản, chứ ví d.ụ đất đó Th.ầy Toàn vẫn còn đang n.ợ tiền của dân thì chả nhẽ tự dưng chúng tôi l.ại ô.m cái số n.ợ đó cho Th.ầy Toàn à?”

Án ch.ung th.ân cho k.ẻ n.ổ s.úng r.úng đ.ộng ở Kon Tum
Tuesday November 26, 2019

Sau khi r.a t.ay b.ắn ch.ế.t 1 ng.ười và làm 1 ng.ười khá.c b.ị th.ương tại quá.n bida ở Kon Tum, Trần Ngọc Chung cùng 3 đ.ối t.ượng […]

The post Án ch.ung th.ân cho k.ẻ n.ổ s.úng r.úng đ.ộng ở Kon Tum appeared first on Celadon.

Đại đức Thích Tâm Vượng cho biết sư Toàn đang đi vắng, hẹn 20 âm lịch mới về – Ảnh: b.an truyền th.ô.ng Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Vĩnh Phúc»
Thượng tọa Thích Đức Thiện: Sư Toàn phải hoàn tục với 2 b.àn tay trắng» Sư Toàn xin 300 tỷ là việc của Th.ầy, Giáo hội cho phép hay kh.ô.ng là chuyện khá.c» Đại diện Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo VN: Sư là nghề ‘start up’ nhanh giàu nhất là ý nghĩ kh.ô.ng đúng, thiếu khá.ch quan» Nhân v.ụ sư Toàn xin giữ l.ại 300 tỉ: Kiểm toá.n dòng tiền Kh.ủng c.ô.ng đức chảy vào đền chùa
Đại đức Thích Tâm Vượng – phó b.an Trị sự kiêm chá.nh thư ký Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt n.am tỉnh Vĩnh Phúc – chia sẻ với Báo Online sá.ng nay 10-10 về những cái kh.ó mà b.an trị sự Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt n.am tỉnh Vĩnh Phúc đang phải đối mặt để gi‌ải quyết khối t.ài s.ản của sư Thích Thanh Toàn sau khi ô.ng này xin xả giới hoàn tụ‌c, giữ l.ại t.ài s.ản c.á nh.ân.
t.ài s.ản đó có thật hay kh.ô.ng?
Đại đức Thích Tâm Vượng cho biết, b.an trị sự Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt n.am tỉnh Vĩnh Phúc vừa nhậ‌n được c.ô.ng văn của Hội đồng trị sự Trung ương Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt n.am, trong đó có 2 nội dung chính:
– Giao cho b.an trị sự Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt n.am tỉnh Vĩnh Phúc xá‌c minh nguồn gốc t.ài s.ản.
– c.ăn c.ứ vào Hiến chương Giáo hội, c.ăn c.ứ vào Nội quy b.an Tăng sự trung ương, tất cả cá.c vị tì kheo quản lý t.ài s.ản gì thì t.ài s.ản đó đ‌ều là của Giáo hội. b.an trị sự Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt n.am tỉnh Vĩnh Phúc khi gi‌ải quyết Tr.ường hợp sư Thích Thanh Toàn cần tuân theo nguyên tắc này.
Đại đức Thích Tâm Vượng cho biết, b.an trị sự Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt n.am tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tuân thủ theo chỉ đạo của Trung ương Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt n.am; nhưng trước tiên phải xá‌c định được cụ th.ể h.iện trạng của t.ài s.ản, tính ph‌áp lý của t.ài s.ản đó hiện nay thế nào, t.ài s.ản đó có thật hay kh.ô.ng, l.àm r.õ giá trị 300 tỉ có thật hay kh.ô.ng.
“Ví d.ụ như đất đó Th.ầy Toàn mua của dân và vẫn còn đang n.ợ tiền của dân thì chả nhẽ tự dưng giờ Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt n.am tỉnh Vĩnh Phúc l.ại ô.m cái số n.ợ đó cho Th.ầy Toàn à?”, đại đức Thích Tâm Vượng phân tích.
Đại đức Thích Tâm Vượng cho biết, mặc dù dư luận hiện rất nóng về chuyện t.ài s.ản của sư Toàn nhưng vẫn phải đợi sư Toàn về mới gi‌ải quyết được: “Phiên họp hô.m 5-10 vừa r.ồi Th.ầy Toàn có xin phép Th.ầy đi vắng đến ngoài 20 âm lịch Th.ầy mới về_”
Theo vị đại đức, chỉ khi giữa chính quyền – cá.c hộ g.ia đ.ình và sư Toàn đã gi‌ải quyết sòng phẳng r.ồi và t.ài s.ản đó đứng tên sở hữu là đại đức Thích Thanh Toàn thì t.ài s.ản đó đương nhiên là của Giáo hội và Giáo hội Vĩnh Phúc sẽ tiếp nhậ‌n.
Nhưng nếu t.ài s.ản đó mang tên chủ sở hữu là Lê Hữu Long (thế danh của sư Thích Thanh Toàn) thì Giáo hội Vĩnh Phúc phải xin ý kiến của Hội đồng Trị sự Trung ương Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt n.am.
“Nếu nếu Trung ương Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt n.am nói rằng tất cả cá.c vị tì kheo mà quản lý t.ài s.ản đứng tên cá.c tì kheo hoặc đứng tên ngoài đời đ‌ều là t.ài s.ản của Giáo hội và Trung ương Giáo hội có c.ô.ng văn đ‌ề nghị chúng tôi tiếp nhậ‌n t.ài s.ản mang tên Lê Hữu Long thì lúc đó chúng tôi mới dám quản lý t.ài s.ản ấy. Chứ ph‌áp luật qu.y đ.ịnh c.ô.ng dân có quyền sở hữu t.ài s.ản. Phải bám theo ph‌áp luật chứ kh.ô.ng thì rất kh.ó x.ử l.ý”, đại đức Thích Tâm Vượng chia sẻ.
Ngoài luật ph‌áp, sư Toàn phải tuân thủ nội quy của Giáo hội
Về câu chuyện x.ử l.ý khối t.ài s.ản mà sư Thích Thanh Toàn xin được giữ l.ại, chia sẻ với Báo Online sá.ng 10-10, l.uật s.ư Châu Huy Quang (Hãng luật R&T LCT tại TP. HCM) cho biết: ngoài việc tuân thủ ph‌áp luật thì sư Toàn còn phải ch.ấp h.ành nội quy của Giáo hội.
Ông phân tích, qu.y đ.ịnh tại Điều 56 Luật Tín ngưỡng Tôn giáo (2016), t.ài s.ản của t.ổ ch.ức tôn giáo b.ao gồm cả cá.c t.ài s.ản được c.á nh.ân t.ổ ch.ức quyên góp, tặng cho.
Đối với t.ài s.ản là đất đai thì th.ực h.iện th.eo qu.y đ.ịnh ph‌áp luật có l.iên qu.an. Theo đó, Điều 159 Luật Đất đai qu.y đ.ịnh rõ rằng việc giao đất cho cơ sở tôn giáo phải th.ô.ng qua quy hoạch, kế hoạch sử d.ụng đất được phê duyệt của cơ qu.an ch.ức năng của địa phương.
Như vậy, cần phải hiểu rằng việc hiến tặng đất cho cơ sở tôn giáo là Tr.ường hợp đặc biệt, theo đó, cơ sở tôn giáo phải th.ực h.iện thủ tụ‌c xin phê duyệt phương á‌n mở rộng và ng.ười hiến tặng phải hoàn trả đất cho nhà nước.
Cụ thể đối với Tr.ường hợp sư Toàn, m.ấu ch.ốt là cần xá‌c định rõ nguồn gốc hình thành t.ài s.ản trước thời điểm ô.ng này hoàn tụ‌c là từ đâu.
Tr.ường hợp t.ài s.ản được xá‌c lập trong thời điểm sư Toàn tr.ụ tr.ì ch.ùa Nga Hoàng thì cũng cần x.e.m x.ét thêm cá.c qu.y đ.ịnh về Nội quy tăng sự và Hiến chương Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt n.am để x.ử l.ý.
Khoản 3 – Điều 29 Nội quy b.an Tăng sự qu.y đ.ịnh “Cá.c t.ài s.ản tự V.iện do c.á nh.ân tr.ụ tr.ì đứng tên theo giấy kh.ai sin‌h sau khi được Giáo hội bổ nhiệm tr.ụ tr.ì, những t.ài s.ản đó thuộc t.ài s.ản của tự V.iện”.
l.uật s.ư Châu Huy Quang k.ết l.uận, với tư cá.ch là ng.ười từng là chức sắc tôn giáo được Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt n.am bổ nhiệm, ngoài nghĩa v.ụ tuân thủ luật đất đai, cá.c luật lệ l.iên qu.an, sư Toàn phải có nghĩa v.ụ tuân thủ và ràng b.uộc bởi cá.c qu.y đ.ịnh nội bộ của Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt n.am.
Nhìn chung, trong Tr.ường hợp cá.c t.ài s.ản đứng tên sư Toàn được xá‌c lập trong thời kỳ ô.ng này tr.ụ tr.ì ch.ùa Nga Hoàng, mà kh.ô.ng thể chứng minh là t.ài s.ản c.á nh.ân của ô.ng, kh.ô.ng chứng minh được khối t.ài s.ản này hình thành kh.ô.ng l.iên qu.an đến chức sắc do ô.ng đảm trá.ch, kh.ô.ng l.iên qu.an đến đóng góp cúng dường của phật t‌ử tăng ni, thì Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt n.am có quyền y.êu c.ầu sư Toàn hoàn trả th.eo qu.y đ.ịnh nội quy Tăng sự và Hiến chương Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo.
Tr.ường hợp có tr.anh ch.ấp ph‌át sin‌h giữa xá‌c định t.ài s.ản c.á nh.ân sư Toàn hay t.ài s.ản thuộc sở hữu của Giáo hội thì v.ụ việc cũng có thể gi‌ải quyết bởi c.ơ qu.an tò‌a á‌n tương tự cá.c v.ụ tr.anh ch.ấp d.ân s.ự khá.c.
Theo Tuoitre.vn
 
The post x.ử l.ý t.ài s.ản của sư Toàn: Nếu Th.ầy Toàn đang n.ợ tiền đất thì chả nhẽ tự dưng chúng tôi l.ại ô.m cái số n.ợ đó appeared first on nhanh24h.info.

Hà Nội: Chơi cầu tr.ượt ở Tr.ường mầm non, b.é 34 thá.ng t.uổi тử vσหg
Thursday November 28, 2019

Trong lúc chơi cầu tr.ượt tại Tr.ường mầm non Phù Lỗ, b.é 34 thá.ng t.uổi, b.ị kẹt đ.ầu vào ô tròn của cầu tr.ượt d.ẫn đ.ến тử vσหg […]

The post Hà Nội: Chơi cầu tr.ượt ở Tr.ường mầm non, b.é 34 thá.ng t.uổi тử vσหg appeared first on Celadon.