x.ô.ng v.ào b.óp c.ổ, đ.á.nh n.ữ điều dưỡng r.ồi đứng giữa c.ổng Trung tâm Y tế thá.ch thức

Sau khi cùng ng.ười ph.ụ n.ữ x.ô.ng v.ào b.óp c.ổ, đ.ấm liên tiếp vào n.ữ điều dưỡng tại Trung tâm Y tế huyện, Võ Tiến Dũng còn ra đứng trước c.ổng trung tâm l.ớn t.iếng thá.ch thức.
Sá.ng 23-10, t.òa á.n nhân dân huyện qu.ỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã mở ph.iên t.òa x.ét x.ử Võ Tiến Dũng (SN 1988, trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện qu.ỳ Châu) về h.ành v.i g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng.

Cà Mau x.á.c minh th.ô.ng tin “g.ạo kh.ô.ng nở, đ.ốt có mùi kh.ét, ngh.i g.ạo gi.ả”
Thursday November 14, 2019

Một ng.ười dùng tài khoản m.ạng x.ã h.ội Zalo đăng tải th.ô.ng tin g.ạo mua tại chợ Thới Bình (Cà Mau) khi nấu, hạt g.ạo kh.ô.ng nở ra […]

The post Cà Mau x.á.c minh th.ô.ng tin “g.ạo kh.ô.ng nở, đ.ốt có mùi kh.ét, ngh.i g.ạo gi.ả” appeared first on Celadon.

Hình ảnh Dũng cùng ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng x.ô.ng v.ào đ.á.nh n.ữ điều dưỡng Phương.
Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 21-6, Trung tâm Y tế qu.ỳ Châu có tiếp nh.ận B.ệnh nh.ân b.ị v.ết th.ương ở b.àn tay do một nh.óm th.anh n.iên đ.ưa v.ào V.iện. nh.óm này đưa B.ệnh nh.ân đi thẳng vào khu vực phòng t.iểu phẫu của kh.oa Ngoại.
Thời điểm này, Phòng t.iểu phẫu đang kh.óa nên nh.óm ng.ười đứng ngoài ch.ửi bới. Nghe tiếng ồn, kíp trực kh.oa Ngoại Sản đi sang, x.e.m x.ét tình hình và đưa B.ệnh nh.ân v.ào ph.òng t.iểu phẫu để k.iểm tr.a và x.ử l.ý v.ết th.ương.
Mặc dù kíp trực có mặt kịp thời và kh.ô.ng hề có ph.ản ứ.ng gì trước những lời lẽ và hành đ.ộng của nh.óm th.anh n.iên nhưng có một đ.ối t.ượng có những lời lẽ x.úc ph.ạm đến cá.c cá.n bộ y tế. Kh.ô.ng d.ừng l.ại đó Võ Tiến Dũng cùng một ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng x.ô.ng v.ào b.óp c.ổ, túm tóc, d.ùng ch.ân đạp, tay đ.ấm liên tiếp vào ng.ười điều dưỡng Nguyễn Thị Phương. Sau khi đ.á.nh b.ị th.ương n.ữ điều dưỡng, đ.ối t.ượng Dũng còn ra đứng trước c.ổng Trung tâm Y tế l.ớn t.iếng thá.ch thức.
Do b.ị th.ương, điều dưỡng Nguyễn Thị Phương đã được chuyển đến b.ệnh v.iện Đa kh.oa tỉnh để đ.iều tr.ị và th.eo d.õi. Toàn bộ sự việc được camera a.n n.inh ghi l.ại.
Tiếp đến, ngày hô.m sau 22-6, Dũng l.ại t.iếp t.ục đ.á.nh một ng.ười khá.c phải nhập V.iện.

Thêm th.ô.ng tin về ‘ô.ng tr.ùm’ ng.ười Việt b.ị tr.uy l.ùng trong v.ụ 39 th.i th.ể
Thursday October 31, 2019

c.ảnh s.át đang Tr.uy t.ìm ng.ười đ.àn ô.ng tên Truong, được cho là ‘ô.ng tr.ùm’ trong đ.ường d.ây đưa ng.ười Việt nhập cư b.ất h.ợp ph.áp vào châu […]

The post Thêm th.ô.ng tin về ‘ô.ng tr.ùm’ ng.ười Việt b.ị tr.uy l.ùng trong v.ụ 39 th.i th.ể appeared first on Celadon.

n.ữ điều dưỡng Phương phải nhập V.iện đ.iều tr.ị sau khi b.ị h.ành h.ung.
v.ào c.uộc đ.iều tr.a, đến ngày 4-7, c.ơ qu.an CSĐT CA huyện qu.ỳ Châu đã kh.ởi t.ố b.ị c.an Võ Tiến Dũng về t.ội g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng.
Kết th.úc ph.iên t.òa, Hội đồng x.ét x.ử tuyên ph.ạt Võ Tiến Dũng 6 thá.ng t.ù gi.am về t.ội g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng.
Theo ng.ười Lao Động
The post x.ô.ng v.ào b.óp c.ổ, đ.á.nh n.ữ điều dưỡng r.ồi đứng giữa c.ổng Trung tâm Y tế thá.ch thức appeared first on nhanh24h.info.