s.ai ph.ạm tại Khu KTM Chu Lai(Quảng n.am): Được ưu ái mua cát 23.000 đồng/m3, bá.n l.ại 168.000 đồng/m3

c.ô.ng ty c.ổ phần Đầu tư Th.ủy điện Quảng n.am (thuộc tập đoàn th.ai Group) là doanh ngh.iệp duy nhất được mua đấu giá 857.315m3 cát, với giá sàn 23.000 đồng/m3. Tяúหg thầu xong, doanh ngh.iệp đã hợp đồng bá.n l.ại cho đ.ơn v.ị khá.c giá 168.000 đồng/m3.
k.ết l.uận thanh tra c.ô.ng tá.c quản lý và sử d.ụng cá.c nguồn kinh phí đ.ầu tư XDCB từ năm 2013 đến năm 2017 tại b.an Quản lý Khu KTM Chu Lai được Thanh tra tỉnh Quảng n.am c.ô.ng b.ố với nhiều s.ai ph.ạm; nhiều t.ổ ch.ức, c.á nh.ân có l.iên qu.an phải ch.ịu trá.ch nhiệm.
Đặc biệt là việc tận thu cát thừa tại dự á.n ph.òng ch.ống lụt bão, đường c.ứu hộ, c.ứu nạn huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ.
Theo đề xuất của b.an Quản lý Khu KTM Chu Lai và đ.ề ngh.ị của Sở Tài chính, UBND tỉnh Quảng qu.yết đ.ịnh phê duyệt giá khởi điểm bá.n cát tận thu từ dự á.n trên là 23.000 đồng/m3. Trong đó, chủng loại cát tận thu để tính giá bá.n là cát san nền.
Khối lượng cát thừa còn l.ại phục v.ụ đấu giá được Phòng Kế hoạch Tài chính, b.an quản lý dự á.n tầng (đều thuộc b.an Quản lý Khu KTM Chu Lai) và Tập đoàn th.ai Group x.á.c định là 857.315m3.
b.an Quản lý Khu KTM Chu Lai và Trung tâm Dịch v.ụ Bá.n đấu giá t.ài s.ản Quảng n.am đã ký hợp đồng với tổng khối lượng cát tận thu của dự á.n trên là 857.315m3 và giá khởi điểm là 19.718.245.000 đồng. Hình thức bá.n đấu giá là: Bá.n trọn gói, kh.ô.ng kiểm đếm khi b.àn giao t.ài s.ản.

Đây là cát trắng tận thu tại dự á.n trên được tập kết tại bãi thải Sô.ng Đầm (TP Tam Kỳ) hiện vẫn còn số lượng ít tại bãi.
Ngày 6/6/2016, UBND tỉnh Quảng n.am phê duyệt kết quả đấu giá t.ài s.ản cát tận thu trên, c.ô.ng ty c.ổ phần Đầu tư Th.ủy điện Quảng n.am trúng đấu giá với tổng khối lượng cát là 857.315m3, giá là 19.769.300.000 đồng.
Nghĩa v.ụ nộp thuế tài nguyên và phí b.ảo v.ệ môi Tr.ường của 857.315m3 cát là hơn 7,7 tỷ đồng, đến thời điểm hiện nay b.an Quản lý Khu KTM Chu Lai vẫn chưa th.ực h.iện nộp.
Lẽ ra 857.315m3 cát tận thu này phải được b.an Quản lý Khu KTM Chu Lai th.ực h.iện phân loại và xây dựng phương á.n giá cụ thể đối với từng loại khoá.ng sản. Việc phân loại từng loại khoá.ng sản sẽ làm cho giá trị kinh tế t.ài s.ản của Nhà nước tăng lên, sẽ kh.ô.ng thất th.oát ng.ân sá.ch Nhà nước. Đằng này kh.ô.ng th.ực h.iện.
Đối với việc x.á.c định chủng loại cát tận thu (cát san lấp hay cát trắng), được Thanh tra tỉnh Quảng n.am k.ết l.uận nêu rõ: “Ngày 18/3/2015 Sở TN-MT Quảng n.am có b.áo c.áo số 95/BS-STNMT đ.ề ngh.ị UBND tỉnh x.e.m x.ét cho phép b.an KTM Chu Lai t.ổ ch.ức bá.n thanh lý khối lượng cát dôi ra đã tập kết tại bãi thải Sô.ng Đầm và chỉ đạo b.an KTM Chu Lai x.á.c định cụ thể khối lượng cát dôi ra đã tập kết tại bãi thải để xây dựng phương á.n giá cụ thể đối với từng khoá.ng sản (cát san lấp, cát xây dựng c.ô.ng trình, cát trắng…).
Tuy nhiên trong quá trình triển kh.ai th.ực h.iện, b.an KTM Chu Lai kh.ô.ng th.ực h.iện phân loại và xây dựng phương á.n giá cụ thể đối với từng loại khoá.ng sản”.

Nh.ậu s.ay, ch.áu c.ắn r.ồi n.uốt luôn m.ũi của bá.c
Monday December 09, 2019

Sau chầu Nh.ậu s.ay bí tỉ, ô.ng M. và một ng.ười ch.áu x.ảy r.a m.âu th.uẫn. ng.ười ch.áu này b.ất ng.ờ đ.è ô.ng xuống, c.ắn vào vùng m.ũi […]

The post Nh.ậu s.ay, ch.áu c.ắn r.ồi n.uốt luôn m.ũi của bá.c appeared first on Celadon.

Cát trắng tận thu từ dự á.n trên rất đẹp hiện vẫn còn nằm tại bãi thải Sô.ng Đầm.
Theo k.ết l.uận thanh tra, qua k.iểm tr.a x.á.c minh ch.o th.ấy trong toàn bộ khối lượng cát tận thu từ dự á.n ph.òng ch.ống lụt bão, đường c.ứu hộ, c.ứu nạn huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ có khối lượng 51.398m3 cát do c.ô.ng ty TNHH Phú Long th.ực h.iện theo giấy phép tận thu trước đó là cát trắng và đã được c.ô.ng ty TNHH Phú Long bá.n cho c.ô.ng ty c.ổ phần Kính Cường lực Việt Hoàng-Chu Lai (mã số thuế: 40003567454, địa chỉ KCN Bắc Chu Lai) theo cá.c hợp đồng mua bá.n và hóa đ.ơn GTGT là cát trắng.
Đối với 857.315m3 cát trúng đấu giá của c.ô.ng ty c.ổ phần Đầu tư Th.ủy điện Quảng n.am. Ngày 9/9/2016 (trước khi ký hợp đồng mua bá.n t.ài s.ản đấu giá với b.an Quản lý Khu KTM Chu Lai ngày 10/10/2016), c.ô.ng ty c.ổ phần Đầu tư Th.ủy điện Quảng n.am và c.ô.ng ty c.ổ phần Kính n.ổi Chu Lai- INDEVCO tiến hành ký hợp đồng số 78/HĐKT/CFG-QN về việc mua bá.n khối lượng cát trắng.
Trong đó, hai bên thống nhất mua bá.n khối lượng cát trắng được lấy từ t.ài s.ản trúng đấu giá cát tận thu tại dự á.n đường c.ứu hộ, c.ứu nạn huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ. Khối lượng dự kiến đến hết thá.ng 12/2016 là lớn hơn hoặc bằng 100.000m3 cát. Đơn giá 140.000 đồng/tấn (tương ứng 168.000 đồng/m3 – Tỷ trọng 1,2 tấn/m3), giá này kh.ô.ng b.ao gồm thuế VAT.

Đường c.ứu hộ, c.ứu nạn (còn gọi là đường 129).
Mặt khá.c, sau khi đã bá.n cho cá.c đ.ơn v.ị, hiện nay còn l.ại khoảng 7.000m3 cát vét bãi, c.ô.ng ty c.ổ phần Đầu tư Th.ủy điện Quảng n.am bá.n toàn bộ khối lượng cát còn l.ại này cho c.ô.ng ty TNHH Phú Long, theo Hợp đồng ký giữa hai bên là cát tận thu, kh.ô.ng ghi chủng loại. Đơn giá bá.n tại bãi thải Sô.ng Đầm là 50.000 đồng/m3. Hiện nay khối lượng cát này đang còn tại bãi thải Sô.ng Đầm, qua mắt thường cũng có thể thấy đa số đây là cát trắng.
Ngoài việc bá.n cát tận thu cho hai đ.ơn v.ị c.ô.ng ty c.ổ phần Kính n.ổi Chu Lai-INDEVCO và c.ô.ng ty TNHH Phú Long, Thanh tra tỉnh kh.ô.ng biết được khối lượng cát còn l.ại c.ô.ng ty c.ổ phần Đầu tư Th.ủy điện Quảng n.am bá.n cho đ.ơn v.ị nào vì nội dung này nằm ngoài phạm vi thanh tra.
Như vậy, Thanh tra tỉnh nh.ận thấy việc x.á.c định chủng loại cát tận thu là cát san lấp tại Biên bản k.iểm tr.a h.iện tr.ường ngày 12/3/2015 của b.an Quản lý Khu KTM Chu Lai, Sở Tài chính Sở Tài nguyên-Môi Tr.ường, Sở Xây dựng, b.an quản lý dự á.n hạ tầng và phản á.nh trên h.ồ s.ơ bá.n đấu giá của b.an Quản lý Khu KTM Chu Lai là kh.ô.ng đúng – thanh tra k.ết l.uận.

Những đồi cát trắng tinh ch.ạy dọc hai bên đường 129 thuộc địa ph.ận xã Tam Thăng và xã Tam Phú, TP Tam Kỳ.
Ngoài ra, b.an Quản lý Khu KTM Chu Lai đã th.am m.ưu UBND tỉnh Quảng n.am phê duyệt điều chỉnh kết cấu nền đường đào, cho phép đào thêm 50cm lớp cát tự nhiên để thay bằng lớp đất cấp phối đồi đầm chặt K95 dày 50cm vào dưới lớp đất cấp phối đồi đầm chặt K98 dày 50cm, khi kh.ô.ng có h.ồ s.ơ luận chứng kinh tế kỹ thuật, mặc dù kết cấu này đã được Sở GT-VT Quảng n.am khuyến cáo là quá dư về a.n t.oàn và làm tăng kinh phí dự á.n lên 40 tỷ đồng.
Nguồn https://www.baomoi.com/sai-pham-tai-khu-ktm-chu-lai-duoc-uu-ai-mua-cat-23-000-dong-m3-ban-lai-168-000-dong-m3/c/32446454.epi
The post s.ai ph.ạm tại Khu KTM Chu Lai(Quảng n.am): Được ưu ái mua cát 23.000 đồng/m3, bá.n l.ại 168.000 đồng/m3 appeared first on nhanh24h.info.

b.ắt k.ẻ đ.á.nh thuốc mê c.ướp t.ài s.ản trên xe khá.ch có 6 t.iền á.n
Monday January 20, 2020

CA tỉnh Lâm Đồng ph.ối h.ợp với CA tỉnh Bình Dương lập ch.uyên á.n đ.iều tr.a và đ.á.nh úp vào ki-ốt thuộc KCN Mỹ Phước 1, thị xã […]

The post b.ắt k.ẻ đ.á.nh thuốc mê c.ướp t.ài s.ản trên xe khá.ch có 6 t.iền á.n appeared first on Celadon.