Nước nh.iễm dầu thải: TGĐ c.ô.ng ty nước sạch sô.ng Đà miễn c.ưỡng x.in l.ỗi, nói dân th.ô.ng cảm

Trước sức ép b.ị ch.ất v.ấn Tổng Giám đốc nước sạch sô.ng Đà chỉ trả lời vòng vo và cuối cùng miễn c.ưỡng nói: ‘Vâng, x.in l.ỗi’.
Trước nhiều câu hỏi của PV về trá.ch nhiệm c.ô.ng ty nước sạch sô.ng Đà về sự việc nước b.ị nh.iễm dầu, ô.ng Nguyễn Văn t.ốn, Tổng Giám đốc c.ô.ng ty, liên tục trả lời vòng vo, kh.ô.ng tập trung. Có ý kiến đ.ề ngh.ị ô.ng t.ốn t.ừ ch.ức nhưng vị này kh.ô.ng đ.áp l.ại. Câu hỏi l.iên qu.an đến trá.ch nhiệm b.ồi th.ường đối với ng.ười dân phải dùng nước sạch kh.ô.ng đ.ảm b.ảo trong thời qua như thế nào cũng kh.ô.ng được ô.ng t.ốn trả lời.
Khi ph.óng viên liên tục ch.ất v.ấn, đ.ề ngh.ị ô.ng t.ốn cho biết, bản thân có nói lời x.in l.ỗi với hàng vạn hộ dân là khá.ch hàng dùng nước của c.ô.ng ty ở Hà Nội kh.ô.ng và x.in l.ỗi cụ thể những gì? Ông t.ốn cho rằng, qua đây, c.ô.ng ty cũng rút kinh ngh.iệm trước những phản á.nh của khá.ch hàng.
“Nhiều khi c.ô.ng ty cũng kh.ô.ng phản á.nh kịp thời, giải thích cho ng.ười dân hiểu…Vâng! x.in l.ỗi”, ô.ng t.ốn miễn c.ưỡng nói. Tuy nhiên, vị này vẫn biện minh: “c.ô.ng ty cũng có lỗi nhưng ng.ười dân cũng phải th.ô.ng cảm. th.eo qu.y đ.ịnh, đương nhiên c.ô.ng ty sẽ họp rút kinh ngh.iệm, nếu mà sai đương nhiên sẽ ch.ịu trá.ch nhiệm“.

Ông Nguyễn Văn t.ốn, Tổng Giám đốc c.ô.ng ty c.ổ phần đ.ầu tư nước sạch sô.ng Đà.
Ông t.ốn phân trần, bản thân cũng chỉ là Tổng giám đốc làm thuê nhưng ô.ng có cái tâm duy nhất là phục v.ụ ng.ười dân, vì ng.ười dân, kh.ô.ng vì cái gì hết.
Khi PV đặt câu hỏi tại sao khi c.ô.ng ty nước sạch sô.ng Đà kh.ô.ng dừng cấp nước khi nước có mùi lạ để b.ảo v.ệ S.ức kh.ỏe của ng.ười dân, ô.ng t.ốn cho biết, đ.ơn v.ị cũng cử cá.n bộ, thuê ng.ười đi vớt dầu và xét ngh.iệm chất lượng nước vẫn ở trong ngưỡng a.n t.oàn.
“Trong thâm tâm của tôi là 80% m.uốn cho dừng cấp nước nhưng qua k.iểm tr.a, xét ngh.iệm chất lượng nước của đ.ơn v.ị vẫn đạt chỉ tiêu, nếu cho dừng cấp nước sẽ ả.nh h.ưởng đến ng.ười dân”, ô.ng t.ốn nói.
Về việc x.ử l.ý chất lượng nước b.ị nh.iễm Styrene, ô.ng t.ốn cho rằng đ.ơn v.ị chưa chắc đã x.ử l.ý được. Bên cạnh đó, Phó giám đốc S.ở Y t.ế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cũng cho hay, lượng Styrene nh.iễm trong nước cao hơn giới hạn cho phép 20mg/l, từ 1,3 đến 3,65 lần chưa thể x.á.c định ả.nh h.ưởng đến S.ức kh.ỏe c.on ng.ười thế nào. “h.àm lượng Styrene có cao hơn mức bình thường nhưng chưa có c.ăn c.ứ để x.á.c định ả.nh h.ưởng đến đâu, ả.nh h.ưởng thế nào đối với S.ức kh.ỏe ng.ười dân”, ô.ng Hạnh cho hay.
Đến 16h30, l.ãnh đ.ạo b.an tuyên giáo Th.ành ủ.y th.ô.ng báo buổi họp đã hết thời gian. Trong khi đó, nhiều câu hỏi của PV còn b.ị bỏ ngỏ.
PV VTC News cũng đặt câu hỏi đối với cơ qu.an ch.ức năng ch.ức n.ăng Hà Nội nhưng chưa có câu trả lời: “Nếu chất thải đổ ra nguồn nước kh.ô.ng phải là dầu thải mà là loại h.óa ch.ất đ.ộc h.ại có thể ả.nh h.ưởng đến t.ính m.ạng hàng triệu ng.ười dân thì sẽ thế nào? Tại sao l.ãnh đ.ạo Hà Nội im lặng suốt gần 1 tuần mà kh.ô.ng giải thích cho ng.ười dân rõ sự việc?“.
The post Nước nh.iễm dầu thải: TGĐ c.ô.ng ty nước sạch sô.ng Đà miễn c.ưỡng x.in l.ỗi, nói dân th.ô.ng cảm appeared first on nhanh24h.info.

k.éo nhau đi đ.òi n.ợ, b.ị nh.óm ‘c.on n.ợ’ ch.é.m ch.ế.t ở Sài Gòn
Thursday December 26, 2019

nh.óm của Luân đi đ.òi n.ợ tại một quá.n Nh.ậu ở quận Tân Phú, TP.HCM và b.ị nh.óm “c.on n.ợ” ch.ém ch.ế.t tại quá.n Nh.ậu. Cơ qu.an ch.ức […]

The post k.éo nhau đi đ.òi n.ợ, b.ị nh.óm ‘c.on n.ợ’ ch.é.m ch.ế.t ở Sài Gòn appeared first on Celadon.