“Ngâm” v.ụ việc tr.ẻ b.ị h.ành h.ung, Phó CA phường b.ị k.ỷ l.uật

Dùng đ.á, mũ bảo hiểm đ.á.nh liên tiếp v.ào đ.ầu tr.ẻ (mới 14 t.uổi) nhưng đ.ối t.ượng chỉ b.ị x.ử ph.ạt v.i ph.ạm hành chính. Quá b.ức x.úc vì việc này, ng.ười M.ẹ ở Kiên Giang đã lặn l.ội lên TP.HCM, gõ cửa khắp nơi k.êu c.ứu…
Quệt v.ội những giọt mồ hôi, ng.ười M.ẹ tr.ẻ kh.ô.ng gi.ấu n.ổi những mệt mỏi trong chuyến hành trình từ TP.Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) lên TPHCM để tìm c.ô.ng lý cho c.on. ng.ười M.ẹ ấy là ch.ị Nguyễn Thị Riêng (tự Liên), đại diện theo ph.áp l.uật của b.é Huỳnh Ngọc Sá.ng, sinh ngày 13/1/2005 – đ.ứa tr.ẻ b.ị một đ.ối t.ượng n.ữ dùng g.ạch đ.á và mũ bảo hiểm đ.á.nh liên tiếp v.ào đ.ầu ngày 6/2/2019.

n.ổ khí gas tại đ.ám cưới làm 11 ng.ười ch.ế.t
Tuesday December 10, 2019

Ít nhất 11 ng.ười đã th.iệt m.ạng và hàng chục ng.ười khá.c b.ị th.ương khi một v.ụ n.ổ khí gas x.ảy r.a trong một đ.ám cưới ở tỉnh […]

The post n.ổ khí gas tại đ.ám cưới làm 11 ng.ười ch.ế.t appeared first on Celadon.

ch.ị Nguyễn Thị Riêng (tự Liên), lặn l.ội từ Hà Tiên lên Sài Gòn tìm c.ô.ng lý cho c.on (Ảnh: Quốc Hải)
Đ.á.nh liên tiếp v.ào đ.ầu tr.ẻ, chỉ b.ị x.ử ph.ạt hành chính?
Trao đổi với ph.óng viên Dân Việt, ch.ị Riêng cho biết: “c.on gái với đời ch.ồng trước của tôi tên là Phạm Ngọc Liên Tri có n.ợ tiền hụi của b.à Lý Thị Ánh Tuyết, với số tiền 23,6 triệu đồng. c.on gái tôi đã lên TPHCM làm thuê trả n.ợ được 20 triệu và vẫn còn n.ợ b.à Tuyết 3,6 triệu đồng xin khất qua Tết trả. Đôi bên đã x.ảy r.a tr.anh c.ãi trên m.ạng x.ã h.ội và dịp trước Tết Kỷ Hợi. b.à Tuyết đã nhiều lần dẫn gi.ang h.ồ xuống nhà tìm c.on gái tôi và đe d.oạ: Nếu thấy bất cứ th.ành v.iên nào trong g.ia đ.ình bước ra ngoài đường thì ch.ém, gặp đâu đ.á.nh đó…”
Khoảng 15 giờ ngày 6/2/2019 (nhằm ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợi), tại phòng vé khu du lịch m.ũi Nai, phường Pháo Đài, TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, c.on trai ch.ị Nguyễn Thị Riêng là b.é Huỳnh Ngọc Sá.ng (sinh năm 2005) b.ất ng.ờ b.ị b.à Lý Thị Ánh Tuyết b.ao v.ây, x.ô.ng v.ào dùng g.ạch đ.á, mũ bảo hiểm đ.á.nh v.ào đ.ầu rất nhiều lần, làm ch.áu Sang b.ị th.ương n.ặng vùng đ.ầu phải nhập V.iện 5 ngày để đ.iều tr.ị.
Tại kh.oa Ngoại tổng hợp Trung tâm Y tế Hà Tiên, đ.ơn v.ị này đã k.ết l.uận b.é Sang b.ị t.ổn th.ương nô.ng vùng đ.ầu – ch.ấn th.ương đ.ầu.

l.ời kh.ai của ngh.i ph.ạm gi.ế.t cả g.ia đ.ình Hàn Quốc sau đó c.ướp t.ài s.ản r.ồi đ.ốt xe ô tô phi t.ang ở Sài Gòn
Thursday December 26, 2019

ngh.i ph.ạm kh.ai kh.ô.ng hề có m.âu th.uẫn với g.ia đ.ình n.ạn nh.ân mà chỉ quen biết th.ô.ng qua cộng đồng ng.ười Hàn Quốc trong những lần qua […]

The post l.ời kh.ai của ngh.i ph.ạm gi.ế.t cả g.ia đ.ình Hàn Quốc sau đó c.ướp t.ài s.ản r.ồi đ.ốt xe ô tô phi t.ang ở Sài Gòn appeared first on Celadon.

Huỳnh Ngọc Sá.ng được chẩn đoá.n b.ị ch.ấn th.ương đ.ầu (Ảnh: Quốc Hải)

Đến ngày 11/2/2019, ch.ị Riêng đã gửi đ.ơn đến CA phường Pháo Đài (TP.Hà Tiên) y.êu c.ầu kh.ởi t.ố v.ụ á.n h.ình s.ự v.ụ  đ.á.nh tr.ẻ e.m này. Trong đ.ơn, ch.ị Riêng y.êu c.ầu được gi.ám đ.ịnh tỷ lệ thương tật của e.m Huỳnh Ngọc Sá.ng và truy c.ứu trá.ch nhiệm h.ình s.ự b.à Lý Thị Ánh Tuyết, về h.ành v.i “cố ý g.ây th.ương t.ích”. Tuy nhiên, phía CA phường Pháo Đài chậm x.ử l.ý v.ụ việc theo đ.ơn t.ố giá.c.
Đến ngày 15/5, ch.ị Riêng t.iếp t.ục có đ.ơn gửi c.ơ qu.an c.ảnh s.át Đ.iều tr.a CA TP.Hà Tiên và V.iện k.iểm s.oát Nhân dân TP.Hà Tiên, nhưng 2 nơi này kh.ô.ng nh.ận đ.ơn, vì lý do: Chờ qu.yết đ.ịnh gi.ải qu.yết t.ố c.áo từ CA phường Pháo Đài. Lúc này, CA phường Pháo Đài mới v.ào c.uộc x.á.c minh…
Đến ngày 22/5/2019, c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a – CA TP. Hà Tiên đã b.an h.ành văn bản số 602/TB-CQĐT V/v th.ô.ng báo kết quả gi.ải qu.yết ng.uồn t.in về t.ố giá.c t.ội ph.ạm.
Th.ô.ng báo nêu: Ngày 22 thá.ng 5 năm 2019, c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a – CA TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang r.a qu.yết đ.ịnh kh.ô.ng kh.ởi t.ố v.ụ á.n h.ình s.ự số 601/QĐ-CQĐT đối với v.ụ “Cố ý g.ây th.ương t.ích” x.ảy r.a ngày 06/02/2019, tại khu phố 3, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang th.eo qu.y đ.ịnh tại khoản 2 điều 157 Bộ luật t.ố t.ụng h.ình s.ự năm 2015; đồng thời r.a qu.yết đ.ịnh x.ử ph.ạt v.i ph.ạm hành chính đối với b.à Lý Thị Ánh Tuyết về h.ành v.i “x.âm h.ại đến S.ức kh.ỏe của ng.ười khá.c” th.eo qu.y đ.ịnh tại điểm e, khoản 3, điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ (?).

Đơn c.ầu c.ứu của ch.ị Riêng gửi cá.c b.an ngành (Ảnh: Quốc Hải)
“Tôi kh.ô.ng đồng ý với qu.yết đ.ịnh này, c.on tôi sau đó được đ.ưa l.ên BV Nhi Đồng 1 (TP.HCM) kh.ám và cũng được chẩn đoá.n là ch.ấn th.ương đ.ầu. Từ đó đến nay, ch.áu liên tục kêu đau đ.ầu và b.ị những chấn t.âm l.ý khá.c như hoảng s.ợ, l.o l.ắng khi đi học một m.ình. Tôi chỉ mong cơ qu.an ch.ức năng x.ử l.ý ngh.iêm với những h.ành v.i h.ành h.ung tr.ẻ như thế này …” – ch.ị Riêng nói.
Nhiều khuất tất…
Trong h.àng l.oạt giấy tờ, chứng cớ mà ch.ị Riêng c.ung c.ấp cho ph.óng viên Dân Việt, có nhiều vấn đề  kh.ó hiểu xung quanh v.ụ việc này.
Chẳng hạn, ngày 11/2/2019, ch.ị Riêng đã gửi đ.ơn y.êu c.ầu được gi.ám đ.ịnh tỷ lệ thương tật của e.m Huỳnh Ngọc Sá.ng; nhưng mãi đến khi v.ụ việc x.ảy r.a được 2 thá.ng 4 ngày, phía c.ơ qu.an CA mới đến đưa b.é Sá.ng đi gi.ám đ.ịnh thương tật (!?). Kết quả gi.ám đ.ịnh cũng chỉ được th.ô.ng báo m.iệng với ch.ị Riêng là 0% (?).
“Tôi có y.êu c.ầu m.uốn được xe.m giấy gi.ám đ.ịnh này, nhưng kh.ô.ng được c.ung c.ấp. Thêm n.ữa, kh.ô.ng biết vì lý do gì, cá.n bộ c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a – CA TP.Hà Tiên trong quá trình đ.iều tr.a nhiều lần đến th.uyết ph.ục g.ia đ.ình tôi chấp nh.ận “lời x.in l.ỗi”, bỏ qua cho h.ành v.i của những ng.ười có l.iên qu.an?” – ch.ị Riêng khẳng định.

Xuống đóng cốp ô tô, n.ữ phụ xe ch.ế.t thảm sau t.ai n.ạn liên hoàn trên cao t.ốc
Wednesday December 04, 2019

t.ối 3/12, một l.ãnh đ.ạo CA huyện Gia Lâm (Hà Nội) x.á.c nh.ận v.ụ việc và cho biết, đ.ơn v.ị đang kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường v.ụ t.ai n.ạn […]

The post Xuống đóng cốp ô tô, n.ữ phụ xe ch.ế.t thảm sau t.ai n.ạn liên hoàn trên cao t.ốc appeared first on Celadon.

 
Văn bản th.ô.ng báo số 05/TB-XPHC do trung tá Khưu Minh Quang, Phó Trưởng CA phường Pháo Đài ký (Ảnh: Quốc Hải)
Đến ngày 22/5/2019, c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a – CA TP. Hà Tiên đã b.an h.ành văn bản số 602/TB-CQĐT để r.a qu.yết đ.ịnh kh.ô.ng kh.ởi t.ố v.ụ á.n. Ngay sau đó, ngày 30/6/2019, CA phường Pháo Đài ra th.ô.ng báo số 05/TB-XPHC do trung tá Khưu Minh Quang, Phó Trưởng CA P.Pháo Đài ký, trong văn bản này nêu rõ: “Qua cuộc họp, b.à Lý Thị Ánh Tuyết đã nh.ận th.ức được h.ành v.i x.âm h.ại S.ức kh.ỏe đã g.ây ra cho ô.ng Huỳnh Ngọc Sá.ng là v.i ph.ạm ph.áp l.uật và đứng trước cuộc họp đã x.in l.ỗi ô.ng Huỳnh Ngọc Sá.ng và  g.ia đ.ình về h.ành v.i của m.ình…”.
Tuy nhiên, b.à Riêng khẳng định: “Văn bản này là vô lý, vì cả Huỳnh Ngọc Sá.ng và g.ia đ.ình kh.ô.ng ai được mời đến dự cuộc họp này; cũng kh.ô.ng có mặt tại cuộc họp này, thì làm gì có việc b.à Tuyết đứng trước mặt x.in l.ỗi ? Hơn n.ữa, c.on tôi mới 14 t.uổi , tại sao l.ại ghi là “ô.ng” ? Phải chăng là để lập lờ rằng c.on tôi đã đủ t.uổi thành niên?”.
Ngay sau khi nh.ận văn bản trên, b.à Riêng đã t.ố c.áo sự việc lên CA TP.Hà Tiên.
Tại văn bản số 742/QĐ-CTHC ngày 16/7/2019 do đại tá Hồ Văn Hoàng ký, đã x.á.c nh.ận: Nội dung t.ố c.áo của b.à Nguyễn Thị Riêng về h.ành v.i hành chính của đồng chí Khưu Minh Quang, Phó trưởng CA phường Pháo Đài là đúng. Đồng thời, văn bản này cũng cho biết, việc chậm trễ trong c.ô.ng tá.c tiếp nh.ận x.ử l.ý th.ô.ng tin t.ố giá.c của CA phường Pháo Đài đã g.ây kh.ó kh.ăn cho việc th.u th.ập th.ô.ng tin, tài liệu để kịp thời x.ử l.ý h.ành v.i v.i ph.ạm ph.áp l.uật. Vì vậy, l.ãnh đ.ạo CA TP. Hà Tiên đã x.ử l.ý hình thức k.iểm đ.iểm, hạ phân loại cá.n bộ và thi đua cuối năm với ô.ng Khưu Minh Quang.
Ngoài ra, CA TP Hà Tiên cũng chỉ đạo t.ập th.ể CA phường Pháo Đài  tiến hành họp xét k.iểm đ.iểm đối với cá.n bộ tiếp nh.ận gi.ải qu.yết v.ụ việc x.ảy r.a ngày 6/2/2019, tại khu du lịch m.ũi Nai với e.m Huỳnh Ngọc Sá.ng.  
Văn bản số 742/QĐ-CTHC ngày 16/7/2019 do đại tá Hồ Văn Hoàng ký (Ảnh: Quốc Hải)
Trao đổi với PV Dân Việt về việc ký văn bản th.ô.ng báo số 05/TB-XPHC, ngày 30/6/2019, Trung tá Khưu Minh Quang, Phó Trưởng CA phường Pháo Đài th.ừa nh.ận: “Vì việc này mà tôi đã b.ị x.ử l.ý k.ỷ l.uật. Tôi xin phép kh.ô.ng nói thêm vì tôi còn bận họp”.
Khi PV đặt câu hỏi: “Sao văn bản ghi b.à Lý Thị Ánh Tuyết đứng trước cuộc họp đã x.in l.ỗi ô.ng Huỳnh Ngọc Sá.ng và g.ia đ.ình, khi cả ch.áu Sá.ng và g.ia đ.ình kh.ô.ng có mặt?”, Trung tá Khưu Minh Quang cho biết: “Đây chỉ là cuộc họp dân để c.ô.ng b.ố qu.yết đ.ịnh x.ử ph.ạt hành chính với b.à Tuyết (qu.yết đ.ịnh số 01/QĐ-XPVPHC). Tôi bận họp nên anh m.uốn thêm th.ô.ng tin gì thì trực tiếp đến phường Pháo Đài, sẽ có b.ộ ph.ận c.ung c.ấp th.ô.ng tin”.
l.uật s.ư Trần Thị Ngọc n.ữ – Chi hội trưởng Chi hội l.uật s.ư b.ảo v.ệ quyền tr.ẻ e.m TP.HCM, cho biết: “th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật, đối với Tr.ường hợp tr.ẻ e.m b.ị g.ây th.ương t.ích dưới 11% th.ương t.ích đã có thể kh.ởi t.ố v.ụ á.n về t.ội “cố ý g.ây th.ương t.ích hoặc g.ây t.ổn h.ại cho S.ức kh.ỏe của ng.ười khá.c theo điểm c, khoản 1, điều 134 BLHS”. Tr.ường hợp b.é Sá.ng b.ị đ.ối t.ượng Tuyết cố ý g.ây th.ương t.ích – t.ổn h.ại S.ức kh.ỏe, có tính c.ôn đ.ồ, g.ây ra đối với tr.ẻ e.m: Tuyết đã 2 lần dùng h.ung kh.í là nón bảo hiểm đ.á.nh v.ào đ.ầu b.é Sá.ng, dùng 2 tay cầm cục đ.á to định h.ành h.ung b.é Sá.ng nhưng được c.an ng.ăn kịp thời, nếu kh.ô.ng h.ậu qu.ả sẽ càng ngh.iêm trọng.
Hiến pháp năm 2013 tại điều 37 khẳng định: ngh.iêm c.ấm x.âm h.ại, h.ành h.ạ, ng.ược đ.ãi, b.ỏ m.ặc, L.ạm d.ụng, bóc l.ột sức lao đ.ộng và những h.ành v.i khá.c v.i ph.ạm quyền tr.ẻ e.m.  Luật tr.ẻ e.m năm 2016 qu.y đ.ịnh: Mọi h.ành v.i x.âm ph.ạm đến quyền lợi của tr.ẻ e.m đều b.ị x.ử l.ý ngh.iêm khắc th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật. Vì vậy, h.ành v.i của Tuyết phải được x.ử l.ý mạnh để có tính r.ăng đe.
b.à n.ữ cho biết, hiện Chi hội l.uật s.ư b.ảo v.ệ quyền tr.ẻ e.m TP.HCM đã tiếp nh.ận v.ụ việc này.
Theo Dân Việt
The post “Ngâm” v.ụ việc tr.ẻ b.ị h.ành h.ung, Phó CA phường b.ị k.ỷ l.uật appeared first on nhanh24h.info.