Đại biểu Quốc hội đ.ề ngh.ị x.ử ngh.iêm v.ụ Đàm Vĩnh Hưng kích đ.ộng b.ạo l.ực

Theo Ủy viên Ủ.y b.an ph.áp l.uật, việc FB Đàm Vĩnh Hưng kích đ.ộng, l.ôi k.éo nhiều ng.ười đến h.ành h.ung một ng.ười là h.ành v.i x.ử sự theo kiểu c.ôn đ.ồ, kh.ô.ng thể chấp nh.ận được.
Câu chuyện trang FB Đàm Vĩnh Hưng treo thưởng 20 triệu đồng cho ng.ười nào t.át vào mặt anh Đoàn Văn Tí – ô.ng b.ố tr.ẻ b.ạo h.ành c.on trai trong lúc s.ay r.ượu ở Tiền Giang, đang g.ây nhiều ý kiến tr.anh c.ãi.
Có ý kiến b.ao biện h.ành v.i này xuất phát từ sự b.ức x.úc khi ch.ứng k.iến ng.ười này b.ạo h.ành c.on, nhưng đa số kh.ô.ng ủng hộ việc một ng.ười n.ổi tiếng, có ả.nh h.ưởng x.ã h.ội l.ại đưa ra những lời kêu gọi hoàn toàn trái ph.áp l.uật.
Hệ quả của việc này là ngày 18/10, khoảng 100 ng.ười tìm đến một nh.à tr.ọ của anh Tí ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) để đ.á.nh ng.ười đ.àn ô.ng này. Hiện CA đang đ.iều tr.a l.àm r.õ v.ụ việc.
Hành x.ử “như x.ã h.ội đ.en”
Trao đổi với Zing.vn bên hành lang Quốc hội sá.ng 22/10, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà – Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Tháp, Ủy viên Ủ.y b.an ph.áp l.uật, nh.ận định việc làm của chủ FB Đàm Vĩnh Hưng là v.i ph.ạm ph.áp l.uật.
Hình ảnh ng.ười Ch.a b.ạo h.ành c.on b.ị rất nhiều ng.ười k.éo đến nhà h.ành h.ung. Ảnh c.ắt từ c.lip.
Theo ô.ng Hòa, mọi c.ô.ng dân phải ch.ấp h.ành luật pháp ngh.iêm. Đặc biệt, với những ng.ười n.ổi tiếng, được c.ô.ng chúng mến mộ, yêu thích mà có h.ành v.i kích đ.ộng ng.ười dân hành x.ử trái qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật là kh.ô.ng thể chấp nh.ận.
“Việc làm này là h.ành v.i trái ph.áp l.uật, cần phải x.ử l.ý ngh.iêm minh để trá.nh tạo tiền lệ x.ấu trong x.ã h.ội sau này. Nếu đến mức x.ử l.ý h.ình s.ự phải truy c.ứu trá.ch nhiệm h.ình s.ự, còn kh.ô.ng cũng phải ph.ạt v.i ph.ạm hành chính, c.ô.ng b.ố c.ô.ng kh.ai cho ng.ười dân biết đây là h.ành v.i ph.ản c.ảm, kh.ô.ng thể chấp nh.ận được, để phòng ngừa, r.ăn đ.e”, ô.ng Hòa nói.
Ủy viên Ủ.y b.an ph.áp l.uật tái khẳng định “FB Đàm Vĩnh Hưng kích đ.ộng, l.ôi k.éo nhiều ng.ười đến h.ành h.ung một ng.ười là h.ành v.i rất ph.ản c.ảm, x.ử sự theo kiểu c.ôn đ.ồ, kh.ô.ng thể chấp nh.ận được”.
Vị đại biểu tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh ô.ng b.ố b.ạo h.ành c.on sẽ b.ị x.ử l.ý bằng ph.áp l.uật và chỉ có c.ơ qu.an ph.áp l.uật mới có thể c.an th.iệp x.ử l.ý bằng cá.c qu.y đ.ịnh, còn những ng.ười khá.c kh.ô.ng có quyền c.an th.iệp bằng h.ành v.i th.ô b.ạo.
Ông nêu thực tế trên m.ạng x.ã h.ội hiện có nhiều h.ành v.i kh.ô.ng đúng ch.uẩn m.ực nhưng do t.âm l.ý đ.ám đô.ng, rất nhiều ng.ười hùa theo.
“Đàm Vĩnh Hưng rất n.ổi tiếng trong và ngoài nước, giới tr.ẻ và ng.ười hâm mộ yêu thích nên nhiều khi họ đ.ơn thuần là nghe theo thần tượng, kh.ô.ng làm th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật”, ô.ng Hòa nói.
Theo ô.ng Hòa, dù nhìn nh.ận ở khía cạnh ph.áp l.uật, x.ã h.ội, tính nhân văn, Đàm Vĩnh Hưng làm như vậy hoàn toàn kh.ô.ng đúng và phải x.ử l.ý th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.
“Nếu n.ặng, đây là ch.ủ m.ưu, xúi giục, kích đ.ộng làm t.ổn th.ương cho ng.ười khá.c”, ô.ng Hòa nêu quan điểm và đ.ề ngh.ị c.ơ qu.an ph.áp l.uật v.ào c.uộc x.ử l.ý, kh.ô.ng thể cho rằng vì b.ức x.úc quá mà kích đ.ộng h.ành h.ung ng.ười khá.c
Vị đại biểu cho rằng cũng có khả năng ng.ười làm việc này “m.uốn n.ổi tiếng hơn n.ữa”. Ông nhấn mạnh, những ng.ười có tiếng tăm, v.ai vế, được nhiều ng.ười dân yêu thích nên có hành x.ử văn minh, lịch sự, tôn ngh.iêm, có thái độ, phong cá.ch khiêm t.ốn, thật thà để cho những ng.ười ái mộ m.ình tín nhiệm.
Với những h.ành v.i như vừa qua, theo ô.ng Hòa, sẽ là phản tá.c d.ụng vì thực chất, những ng.ười k.éo đến đ.á.nh ng.ười Ch.a b.ạo h.ành c.on kia chưa hẳn vì t.âm l.ý b.ức x.úc mà đ.ơn giản chỉ là “fan cuồng” nghe lời thần tượng làm những việc phi pháp, hoặc vì t.âm l.ý đ.ám đô.ng.
g.ây h.ậu qu.ả, phải ch.ịu trá.ch nhiệm
Đại biểu Nguyễn ch.iến – Ủy viên Ủ.y b.an Tư pháp, Phó ch.ủ t.ịch Liên đoàn l.uật s.ư Việt n.am, nh.ận định hiện nay, cá.c th.ô.ng tin trên m.ạng x.ã h.ội được rất nhiều ng.ười quan tâm, đặc biệt với những tin nóng, tin mới được chia sẻ rất mạnh mẽ.
Hình ảnh “lời kêu gọi” trên FB Đàm Vĩnh Hưng.
Do vậy, hình ảnh hay cá.c lời nói, ý kiến đưa ra của những ng.ười n.ổi tiếng, ng.ười của c.ô.ng chúng càng được ủng hộ và quan tâm th.ực h.iện. Từ thực tế đó, ô.ng ch.iến cho rằng ng.ười n.ổi tiếng phải hết sức th.ận trọng với phát ngôn và m.ức đ.ộ ả.nh h.ưởng từ sự n.ổi tiếng của m.ình.
Nếu h.ành v.i, phát ngôn của ng.ười n.ổi tiếng đề cập đến vấn đề mang tính x.ã h.ội, nhân văn, phục v.ụ cộng đồng thì điều đó rất t.ốt, rất đ.á.ng hoan ngh.ênh. Nhưng nếu như L.ợi d.ụng sự ả.nh h.ưởng của m.ình để đưa ra phát ngôn, lời hiệu triệu kh.ô.ng phù hợp, v.i ph.ạm ph.áp l.uật, ả.nh h.ưởng đến quyền, lợi ích của ng.ười dân hoặc cộng đồng thì điều đó kh.ô.ng thể chấp nh.ận được.
Họ b.ắt b.uộc phải nh.ận th.ức việc m.ình làm như thế g.ây tá.c h.ại thế nào, ả.nh h.ưởng ra sao với ng.ười khá.c và với x.ã h.ội. “qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật sẽ điều chỉnh việc đó, thậm chí v.i ph.ạm sẽ b.ị x.ử l.ý ngh.iêm”, l.uật s.ư ch.iến nói.
Ông cũng phản á.nh thực tế vừa qua nhiều ng.ười có ả.nh h.ưởng x.ã h.ội thường đưa ra phát ngôn g.ây s.ốc hay có một số hành đ.ộng kh.ô.ng ch.uẩn m.ực. Ở góc độ ph.áp l.uật, nếu chứng minh được ý chí, h.ành v.i và h.ậu qu.ả từ việc họ g.ây ra thì họ sẽ phải cùng ch.ịu trá.ch nhiệm trước ph.áp l.uật.
Đại biểu Nguyễn ch.iến cho rằng trong phạm vi hẹp, đó đã là h.ành v.i trái ph.áp l.uật. Còn ở trên kh.ô.ng gian m.ạng, khi những th.ô.ng tin được l.an tr.uyền với t.ốc độ ch.óng mặt thì tá.c đ.ộng của nó là kh.ôn lường.
“Với việc đưa ra cá.c ý kiến, quan điểm, đ.ề ngh.ị, ng.ười có ả.nh h.ưởng lớn phải hết sức cân nhắc để bảo đảm việc đó mang l.ại lợi ích chứ kh.ô.ng phải g.ây h.ại cho x.ã h.ội. Họ b.ắt b.uộc phải nh.ận th.ức được hành đ.ộng, việc làm của m.ình x.âm ph.ạm đến quyền, lợi ích của ai, nếu cố tình th.ực h.iện mà g.ây h.ậu qu.ả chắc ch.ắn phải ch.ịu trá.ch nhiệm trước ph.áp l.uật”, ô.ng ch.iến nh.ận định.
Đại biểu Dương T.Q thì cho rằng phải tìm hiểu kỹ v.ụ việc xe.m đ.ộng c.ơ thực sự của ng.ười đưa ra lời kêu gọi, hay mục đích của những ng.ười đến h.ành h.ung ng.ười khá.c có phải từ lời kêu gọi của FB Đàm Vĩnh Hưng hay kh.ô.ng.
Nhưng dù sao, ô.ng Quốc nhấn mạnh đây là b.ài học s.âu sắc cho những ng.ười n.ổi tiếng. Trong b.ối cảnh m.ạng x.ã h.ội phát triển mạnh, họ kh.ô.ng nên có những hành đ.ộng bột phát và có thể tạo ra những hiệu ứng kh.ô.ng t.ốt trong x.ã h.ội.Dân m.ạng k.éo đi hỏi t.ội ô.ng b.ố đ.á.nh c.on Sau khi c.lip ô.ng b.ố tr.ẻ đ.á.nh c.on được l.an tr.uyền trên m.ạng x.ã h.ội, nhiều ng.ười tìm đến “trừng ph.ạt” ng.ười này.
Nguồn: News.zing.vn
The post Đại biểu Quốc hội đ.ề ngh.ị x.ử ngh.iêm v.ụ Đàm Vĩnh Hưng kích đ.ộng b.ạo l.ực appeared first on nhanh24h.info.

29 đ.ặc đ.iểm của một ng.ười được giáo d.ục t.ốt: Luôn đúng giờ, biết nhìn mặt ng.ười khá.c mà cư x.ử
Friday November 29, 2019

Một ng.ười được sống trong môi Tr.ường nề nếp, giáo dưỡng t.ốt từ nhỏ sẽ luôn lịch sự, cư x.ử khéo léo bởi lẽ đó là thói quen, […]

n.ổ khí gas tại đ.ám cưới làm 11 ng.ười ch.ế.t
Tuesday December 10, 2019

Ít nhất 11 ng.ười đã th.iệt m.ạng và hàng chục ng.ười khá.c b.ị th.ương khi một v.ụ n.ổ khí gas x.ảy r.a trong một đ.ám cưới ở tỉnh […]

The post n.ổ khí gas tại đ.ám cưới làm 11 ng.ười ch.ế.t appeared first on Celadon.

The post 29 đ.ặc đ.iểm của một ng.ười được giáo d.ục t.ốt: Luôn đúng giờ, biết nhìn mặt ng.ười khá.c mà cư x.ử appeared first on Celadon.