b.ắt ‘y.êu r.âu x.anh’ lạm d.ụng t.ình d.ục b.é g.ái r.ồi livestream trên m.ạng x.ã h.ội

c.ảnh s.át đã gi.ải c.ứu một b.é g.ái 12 t.uổi ở Philippines b.ị ng.ười đ.àn ô.ng 63 t.uổi đến từ TP Sydney – Úc L.ạm d.ụng t.ình d.ục r.ồi livestream trên m.ạng x.ã h.ội.
b.é g.ái đã được l.ực l.ượng c.ảnh s.át quốc gia Philippines và c.ảnh s.át liên b.ang Úc trả tự do vào ngày 25-10 tại TP Rizal, cá.ch TP Manila khoảng 2 giờ lái xe. c.ảnh s.át cũng đã b.ắt gi.ữ một ng.ười ph.ụ n.ữ 39 t.uổi trong cuộc vây b.ắt này.
Hoạt đ.ộng đ.iều tr.a ng.ười đ.àn ô.ng đến từ Sydney và những k.ẻ t.ội ph.ạm tình ngh.i tại Philippines đã được b.ắt đ.ầu sau khi Trung tâm quốc gia về tr.ẻ e.m m.ất t.ích và b.ị bóc l.ột (NCMEC) gửi cá.c lời b.uộc t.ội L.ạm d.ụng tr.ẻ e.m đến Trung tâm chống bóc l.ột tr.ẻ e.m của Úc vào thá.ng 7-2019.

Báo Indonesia: “Văn Hậu cố tình đạp v.ào ch.ân kh.iến Evan Dimas ch.ấn th.ương n.ặng”
Wednesday December 11, 2019

Evan Dimas phải rời sân sớm sau tình huống v.a ch.ạm với Văn Hậu. Hậu vệ mang áo số 5 của U22 Việt n.am sau đó lập cú […]

The post Báo Indonesia: “Văn Hậu cố tình đạp v.ào ch.ân kh.iến Evan Dimas ch.ấn th.ương n.ặng” appeared first on Celadon.

Cuộc đ.iều tr.a đã giúp gi.ải c.ứu b.é g.ái 12 t.uổi từ nhà của b.é. Ảnh: c.ảnh s.át Liên b.ang Úc
Thá.ng trước, c.ảnh s.át New South Wales đã đột kích căn nhà của ng.ười đ.àn ô.ng nằm ở khu vực North Rocks thuộc TP Sydney và t.ìm th.ấy cá.c thiết b.ị điện được cho là có chứa cá.c nội dung L.ạm d.ụng t.ình d.ục tr.ẻ e.m.
ng.ười đ.àn ô.ng 63 t.uổi hiện đối mặt với cá.c t.ội d.anh b.ao gồm g.ạ mua tr.ẻ e.m để th.ực h.iện cá.c h.ành v.i t.ình d.ục bên ngoài nước Úc, sử d.ụng dịch v.ụ v.ận ch.uyển để nh.ận phim khiêu d.âm tr.ẻ e.m, l.an tr.uyền tài liệu khiêu d.âm tr.ẻ e.m và sở hữu cá.c tài liệu L.ạm d.ụng t.ình d.ục tr.ẻ e.m.
Theo c.ảnh s.át, ng.ười này được cho là đã l.iên l.ạc với một số ng.ười ở nước ngoài để g.ạ gẫm cá.c e.m th.ô.ng qua một ng.ười lớn đ.á.ng tin cậy, r.ồi tiến hành sản xuất và chuyển cá.c tài liệu x.âm ph.ạm tr.ẻ e.m theo y.êu c.ầu của h.ắn.
ng.ười đ.àn ô.ng này sẽ đối diện với t.òa á.n địa phương TP Parramatta – Úc vào ngày 22-11.

Báo Indonesia: “Văn Hậu cố tình đạp v.ào ch.ân kh.iến Evan Dimas ch.ấn th.ương n.ặng”
Wednesday December 11, 2019

Evan Dimas phải rời sân sớm sau tình huống v.a ch.ạm với Văn Hậu. Hậu vệ mang áo số 5 của U22 Việt n.am sau đó lập cú […]

The post Báo Indonesia: “Văn Hậu cố tình đạp v.ào ch.ân kh.iến Evan Dimas ch.ấn th.ương n.ặng” appeared first on Celadon.

Điều kiện sống ở khu vực th.ực h.iện cuộc vây b.ắt khá t.ệ. Ảnh: c.ảnh s.át liên b.ang Úc
c.ảnh s.át kh.ô.ng loại trừ cá.c hoạt đ.ộng b.ắt gi.ữ tiếp theo và cho biết sẽ b.uộc t.ội ng.ười ph.ụ n.ữ b.ị b.ắt tại TP Rizal vào hô.m 25-10.
b.é g.ái hiện đã được đưa đến ch.ăm s.óc tại c.ơ qu.an Phát triển và Phúc lợi x.ã h.ội Philippines.
Đặc v.ụ Andrew Perkins, s.ĩ qu.an cấp cao của c.ảnh s.át liên b.ang Úc tại TP Manila, cho biết: “Thật đ.á.ng b.uồn khi tồn tại sự thèm m.uốn về nội dung L.ạm d.ụng tr.ẻ e.m ở trên m.ạng kh.iến nhiều tr.ẻ e.m b.ị t.ổn th.ương trở thành món đồ để L.ạm d.ụng, g.ây nên những tá.c h.ại mang tính h.ủy d.iệt”. “Việc b.ắt gi.ữ và gi.ải c.ứu này đã đưa ra một th.ô.ng điệp mạnh mẽ rằng bất kỳ ai tham gia vào ngành c.ô.ng ngh.iệp vô đ.ạo đ.ức này, họ kh.ó th.oát kh.ỏi mành lưới ph.áp l.uật” – ô.ng Andrew Perkins nói.
Theo ng.ười Lao Động
The post b.ắt ‘y.êu r.âu x.anh’ lạm d.ụng t.ình d.ục b.é g.ái r.ồi livestream trên m.ạng x.ã h.ội appeared first on nhanh24h.info.