Ông Triệu Tài Vinh chia sẻ về chuyện cả họ làm quan, gi.an l.ận thi cử

Nhắc tới v.ai trò của ng.ười đứng đ.ầu, nguyên B.í th.ư Hà Giang Triệu Tài Vinh kh.ô.ng ngần ng.ại nói tới lùm xùm l.iên qu.an tới ô.ng về việc ‘cả họ làm quan’ hay gi.an l.ận thi cử.
Sá.ng 25/9, Tạp chí Cộng sản ph.ối h.ợp t.ổ ch.ức Hội thảo kh.oa học “Đổi mới phương thức l.ãnh đ.ạo của Đ.ảng trong điều kiện mới – những vấn đề về lý luận và thực tiễn”.
Được mời tham gia phát biểu tham luận tại hội thảo, Phó trưởng b.an Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh dành hơn 20 phút để nói về việc đổi mới sự l.ãnh đ.ạo của Đ.ảng trong c.ô.ng tá.c cá.n bộ. Vì mới chuyển về b.an Kinh tế Trung ương hơn 2 thá.ng nên ô.ng Vinh chia sẻ vấn đề dưới góc độ địa phương, khi ô.ng giữ cương vị B.í th.ư T.ỉnh ủ.y Hà Giang.
b.an Thường v.ụ toàn “Ch.a chú”, l.ãnh đ.ạo rất kh.ó
“Tôi nghĩ giờ nếu được đi học l.ại lý luận ch.ính tr.ị thì t.ốt”, ô.ng Vinh nói ở phần mở đ.ầu.
Theo ô.ng, qua thực tiễn ở địa phương, trải qua cá.c cương vị Phó ch.ủ t.ịch lên đến B.í th.ư T.ỉnh ủ.y, nh.ận thấy giữa lý luận và thực tiễn là có khoảng cá.ch, nên khi đi làm r.ồi l.ại m.uốn được học thêm.
“Tôi kh.ô.ng được quy hoạch c.ô.ng tá.c cá.n bộ cấp ch.iến lược, chỉ được bồi dưỡng 4 ngày làm Ủy viên Trung ương Đ.ảng, tôi thấy rất ít”, nguyên B.í th.ư Hà Giang chia sẻ.

v.ụ ph.át h.iện th.i th.ể kh.ô.ng đ.ầu: n.ạn nh.ân xuống xe khá.ch r.ồi m.ất t.ích
Tuesday November 26, 2019

CA tỉnh Bình Phước th.ô.ng báo x.á.c định được n.ạn nh.ân trong v.ụ ph.át h.iện th.i th.ể kh.ô.ng đ.ầu đang ph.ân h.ủy trong vườn điều. h.iện tr.ường ph.át h.iện th.i […]

The post v.ụ ph.át h.iện th.i th.ể kh.ô.ng đ.ầu: n.ạn nh.ân xuống xe khá.ch r.ồi m.ất t.ích appeared first on Celadon.

Phó trưởng b.an Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh. Ảnh: Hoàng Hà.
Nhấn mạnh đ.á.nh giá cá.n bộ là khâu kh.ó nhất bởi phải đ.á.nh giá cho đúng, cho trúng, song ô.ng Vinh cũng nêu thực tế nhiều cá.n bộ b.an đ.ầu đ.á.nh giá đúng, sau đó kh.ô.ng đ.ảm b.ảo được tính thường xuyên, liên tục. Vì vậy, việc đ.á.nh giá phải có định tính (nh.ận xét tư tưởng của cá.n bộ) và định lượng (những yếu t.ố đo đếm được). Ông Vinh nhấn mạnh phải đổi mới cá.ch nh.ận xét, chỉ ra được thế nào là tự d.iễn b.iến, tự chuyển hóa trong mỗi cá.n bộ.
Chia sẻ kinh ngh.iệm từ Hà Giang, ô.ng Triệu Tài Vinh cho biết tỉnh có hướng dẫn xây dựng chương trình hành đ.ộng c.á nh.ân.
“Mỗi t.ổ ch.ức Đ.ảng, mỗi c.á nh.ân đ.ảng v.iên khi nh.ận xét nhau đều là hoàn thành xuất sắc nhiệm v.ụ, nhưng chi bộ Đ.ảng ở nô.ng th.ôn nghèo vẫn cứ nghèo”, ô.ng Vinh nói và cho rằng như vậy là chưa thống nhất giữa tư duy ch.ính tr.ị và kinh tế.
Bởi vậy, Hà Giang đặt ra y.êu c.ầu nếu t.ổ ch.ức Đ.ảng “hoàn thành xuất sắc nhiệm v.ụ” thì phải thay đổi được kinh tế. Tỉnh cũng hướng dẫn xây dựng chương trình hành đ.ộng theo hướng c.á nh.ân xây dựng, t.ập th.ể góp ý kiến.
“Chúng tôi nói với nhau sau Hội nghị Trung ương 4 kh.óa XI, khi bước ra kh.ỏi hội Tr.ường l.ại như ‘một tờ giấy trắng’, thoải mái với nhau. Thời trước đó, trong hội Tr.ường kh.ô.ng nói nhưng ra kh.ỏi hội Tr.ường l.ại xì xào”, ô.ng Vinh nhắc l.ại.
Với mong m.uốn c.á nh.ân tự xây dựng chương trình hành đ.ộng, tự k.iểm đ.iểm, ô.ng Vinh cho biết ngay cả B.í th.ư T.ỉnh ủ.y cũng k.iểm đ.iểm trước b.an thường v.ụ để b.an thường v.ụ góp ý. Vấn đề này theo ô.ng kh.ô.ng kh.ó, thậm chí dễ làm nhưng l.ại rất nhạy cảm. Khi th.ực h.iện, việc này đã tạo sự thay đổi nhất định, ủy viên cá.c cấp có thay đổi nhưng tính thường xuyên kh.ô.ng cao, hiệu quả kh.ô.ng như mong m.uốn. Từ đó, tỉnh t.iếp t.ục ra qu.y đ.ịnh “chấm m.ức đ.ộ qu.yết l.iệt”.
“Nhiệm kỳ trước khi làm B.í th.ư T.ỉnh ủ.y, trong b.an Thường v.ụ chủ yếu là cá.c v.ai Ch.a chú của tôi, làm cùng thời với cụ thân sinh ra tôi nên rất kh.ó l.ãnh đ.ạo. Khi đó dư luận đặt câu hỏi kh.ô.ng biết tôi có làm n.ổi kh.ô.ng”, ô.ng Vinh chia sẻ. Từ thực tế đó, ô.ng cho rằng nếu kh.ô.ng có qu.y đ.ịnh, đề á.n thì rất kh.ó làm việc.
Theo ô.ng, đ.á.nh giá cá.n bộ luôn là khâu kh.ó nhưng kh.ô.ng phải kh.ô.ng có cá.ch làm, vấn đề có mạnh dạn làm hay kh.ô.ng.
Có chính sá.ch phải biết khởi đ.ộng để th.ực h.iện
Đổi mới phương thức l.ãnh đ.ạo của Đ.ảng về c.ô.ng tá.c cá.n bộ, theo ô.ng Vinh, cần phát huy nhiều nhân t.ố. Trước hết phải chọn được vấn đề của địa phương m.ình.
Hà Giang có đặc thù là tỉnh kh.ó kh.ăn nhất cả nước, quy mô nền kinh tế nhỏ nhất, th.oát kh.ỏi ch.iến tr.anh muộn nhất, nhưng ch.ính tr.ị Hà Giang ổn định vì sức đề khá.ng của hệ thống ở tỉnh rất t.ốt.
“Biết lựa chọn để xây dựng đề khá.ng của hệ thống ch.ính tr.ị với một B.í th.ư tỉnh là quan trọng. Đ.á.nh giá cá.n bộ phải biết phát huy nhân t.ố đó”, ô.ng Vinh nói.
Để minh chứng, ô.ng thẳng th.ắn đề cập đến những v.ụ việc lùm xùm của c.á nh.ân m.ình khi giữ cương vị B.í th.ư Hà Giang.
“Có lẽ nhiều ng.ười nghĩ tới chuyện năm 2013, trên FB nói về việc cả g.ia đ.ình làm quan và vừa r.ồi là gi.an l.ận thi cử. Việc đó kh.ô.ng sao, phải đối mặt với thực tế, vượt qua nó”, ô.ng Vinh chia sẻ.
Ngoài ra, ô.ng cho rằng phải t.ổ ch.ức th.ực h.iện bằng cá.c đề á.n cụ thể. Ông kể câu chuyện khi còn là Ủy viên Trung ương dự khuyết, th.ường tr.ực b.an B.í th.ư lúc đó là ô.ng Trương Tấn Sang lên c.ô.ng tá.c tại Hoàng Su Phì, vào thăm Tr.ường rẻo cao nơi ô.ng học từ lớp 1 đến lớp 4 và có nói: “Tr.ường này phải có nhiều Triệu Tài Vinh hơn”.
“Đó là một sự đ.ộng viên” – ô.ng Vinh bộc bạch.
Khi được ô.ng Trương Tấn Sang hỏi “Là Ủy viên dự khuyết thì ch.áu làm gì?”, ô.ng Vinh trả lời: “ch.áu tập trung làm cá.c đề á.n, cụ thể hóa bằng đề á.n và tổng kết bằng đề á.n chứ kh.ô.ng chung chung”.
Đặc biệt, theo ô.ng Vinh, khi có chính sá.ch phải biết khởi đ.ộng m.ũi nhọn để th.ực h.iện. Cùng với đó, phải có nhãn quan nhạy cảm ch.ính tr.ị xuất phát từ thực tiễn.
Cuối cùng, ô.ng Vinh nhìn nh.ận đổi mới phương thức l.ãnh đ.ạo của Đ.ảng về c.ô.ng tá.c cá.n bộ phải đ.á.nh giá được v.ai trò của ng.ười đứng đ.ầu, phát huy dân chủ trong cấp ủy, nếu kh.ô.ng sẽ d.ẫn đ.ến nhiều t.ổ ch.ức Đ.ảng có s.ai ph.ạm.
Theo Zing
The post Ông Triệu Tài Vinh chia sẻ về chuyện cả họ làm quan, gi.an l.ận thi cử appeared first on nhanh24h.info.

Cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương b.ị t.ố h.iếp d.âm một c.ô gái vị thành niên
Wednesday November 27, 2019

C.ô g.ái tr.ẻ làm đ.ơn t.ố c.áo b.ị 1 cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương h.iếp d.âm và x.âm h.ại t.ình d.ục suốt 2 […]

The post Cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương b.ị t.ố h.iếp d.âm một c.ô gái vị thành niên appeared first on Celadon.