H.út th.uốc l.á là ng.uy c.ơ hàng đ.ầu g.ây tắc mạch m.áu

Tắc mạch m.áu não g.ây nhồi m.áu, hoại t.ử nhu mô não; tắc đ.ộng mạch vành g.ây nhồi m.áu cơ t.im, hoại t.ử cơ t.im… h.út th.uốc lá là ng.uyên nh.ân hàng đ.ầu g.ây tắc mạch.

Đám t.ang n.ạn nh.ân v.ụ chìm xe Mercedes, 3 thi hài và 4 sinh m.ạng
Thursday October 03, 2019

Sau gần một ngày, g.ia đ.ình b.à Quyên, ô.ng Cường đã tìm l.ại những đứa c.on của m.ình. Đám t.ang được t.ổ ch.ức t.ối cùng ngày tại căn […]

The post Đám t.ang n.ạn nh.ân v.ụ chìm xe Mercedes, 3 thi hài và 4 sinh m.ạng appeared first on Celadon.

h.út th.uốc lá là một trong những ng.uyên nh.ân g.ây tắc đ.ộng mạch – Ảnh: Lan Hương
Hoại t.ử chi do tắc mạch
B.ệnh nh.ân N.V.H (44 t.uổi) vào đ.iều tr.ị tại b.ệnh v.iện T.Ư Quân đội 108 mới đây trong t.ình tr.ạng b.àn chân phải lạnh, tím, nhiều chỗ hoại t.ử khô.
Qua th.ăm kh.ám lâm sàng và bằng cá.c phương tiện chẩn đoá.n hình ảnh, cá.c bá.c sĩ kh.oa ph.ẫu th.uật t.im mạch của b.ệnh v.iện T.Ư Quân đội 108 nh.ận thấy, đ.ộng mạch đ.ùi nô.ng và đ.ộng mạch khoeo của B.ệnh nh.ân (BN) đã tắc hoàn toàn, kh.ô.ng còn khả năng tái th.ô.ng (bằng c.an th.iệp nội mạch hay ph.ẫu th.uật). Cá.c bá.c sĩ kh.oa ph.ẫu th.uật t.im mạch đã tiến hành ph.ẫu th.uật làm cầu nối đ.ộng mạch đ.ùi – đ.ộng mạch khoeo chân phải bằng tĩnh mạch hiển tự thân, thiết lập “đường dẫn” m.áu đến nuôi dưỡng chân phải, nhờ đó tưới m.áu cẳng b.àn chân t.ốt, chân phải của BN hồng, ấm. BN đi l.ại, vận đ.ộng được, kh.ô.ng còn ng.uy c.ơ phải c.ắt c.ụt chân do hoại t.ử.
th.uốc l.á là ng.uyên nh.ân hàng đ.ầu g.ây tắc mạch
Cá.c bá.c sĩ cho biết, tắc đ.ộng mạch là B.ệnh lý khá phổ biến trong cộng đồng, g.ây nên nhiều h.ậu qu.ả n.ặng n.ề với S.ức kh.ỏe ng.ười b.ệnh. Động mạch dẫn m.áu từ t.im đến cá.c c.ơ qu.an. t.ổn th.ương tắc đ.ộng mạch kh.iến cho m.áu kh.ô.ng thể đến nuôi dưỡng g.ây đến hoại t.ử. Nếu tắc mạch m.áu não sẽ g.ây nhồi m.áu – hoại t.ử nhu mô não; tắc đ.ộng mạch vành g.ây nhồi m.áu cơ t.im – hoại t.ử cơ t.im. Có nhiều yếu t.ố ng.uy c.ơ g.ây tắc mạch m.áu, trong đó h.út th.uốc lá là ng.uyên nh.ân hàng đ.ầu g.ây nên B.ệnh lý này.
PGS-TS Lương Ngọc Khuê, C.ục tr.ưởng Cục Quản lý kh.ám, ch.ữa b.ệnh (Bộ Y tế), Giám đốc Quỹ ph.òng ch.ống tá.c h.ại th.uốc l.á cho biết, sử d.ụng th.uốc l.á là ng.uyên nh.ân chính g.ây t.ử v.ong đối với cá.c B.ệnh về t.im mạch, trung bình cứ 3 ng.ười t.ử v.ong vì B.ệnh t.im mạch có 1 ng.ười h.út th.uốc lá.
Theo Quỹ ph.òng ch.ống tá.c h.ại th.uốc l.á, việc bỏ h.út th.uốc lá ở ng.ười chưa từng có b.iểu h.iện của B.ệnh t.im mạch sẽ giảm ng.uy c.ơ B.ệnh t.im mạch một cá.ch rất rõ ràng. Đối với ng.ười đã b.ị B.ệnh t.im mạch, việc bỏ h.út th.uốc lá L.àm gi.ảm ng.uy c.ơ tái phát B.ệnh. Ở những ng.ười đã h.út th.uốc lá trong một giai đoạn dài thì khi bỏ th.uốc l.á vẫn có lợi ích đối với việc giảm ng.uy c.ơ của B.ệnh t.im mạch.
Theo Báo th.anh n.iên
The post H.út th.uốc l.á là ng.uy c.ơ hàng đ.ầu g.ây tắc mạch m.áu appeared first on nhanh24h.info.

Nhà ở x.ã h.ội Hoàng Quân Nha Trang: Cư dân lao đ.a.o vì chủ đ.ầu tư t.iếp t.ục th.ất hứa giao nhà lần thứ 8
Saturday October 05, 2019

Ngày 4/10, đại diện Sở Xây d.ụng Khá.nh Hòa đã có buổi làm việc với đại diện cư dân Nhà ở x.ã h.ội (NƠXH) Hoàng Quân Nha Trang […]

The post Nhà ở x.ã h.ội Hoàng Quân Nha Trang: Cư dân lao đ.a.o vì chủ đ.ầu tư t.iếp t.ục th.ất hứa giao nhà lần thứ 8 appeared first on Celadon.