Ch.ủ t.ịch Hà Nội: Đeo m.ặt n.ạ phòng đ.ộc xuống h.iện tr.ường v.ụ ch.á.y khi ng.ười khá.c đeo khẩu trang là ph.ản c.ảm

Theo ô.ng Nguyễn Đức Chung, Ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội, c.ơ qu.an chuyên môn của Tổng cục Môi trường xuống h.iện tr.ường v.ụ ch.á.y tại Cô.ng ty Rạng Đô.ng thì đ.eo m.ặt n.ạ phòng đ.ộc, trong khi ng.ười dân và những ng.ười đi cùng đeo khẩu trang là hành đ.ộng ph.ản c.ảm.

Chính thức x.ét x.ử 4 nhân viên Alib.ab.a ch.ống đ.ối, đ.ập xe đoàn cưỡɴɡ cʜế
Wednesday November 27, 2019

4 nhân viên c.ô.ng ty Alib.ab.a ra x.ét x.ử về t.ội Cố ý làm hư hỏng t.ài s.ản và g.ây rối. Cá.c b.ị c.áo b.ị x.ét x.ử t.ội Cố ý […]

The post Chính thức x.ét x.ử 4 nhân viên Alib.ab.a ch.ống đ.ối, đ.ập xe đoàn cưỡɴɡ cʜế appeared first on Celadon.

Ông Nguyễn Đức Chung, Ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: HG
Chiều ngày 5/9, Ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp với cá.c c.ơ qu.an chuyên môn, đ.ơn v.ị l.iên qu.an, đại diện chính quyền quận, phường l.iên qu.an đến v.ụ ch.á.y Cô.ng ty Rạng Đô.ng.
Mỗi cá.n bộ Nhà nước cần suy xét l.ại h.ành v.i của m.ình
Tại đây, hoan ngh.ênh, ghi nh.ận khi cá.c cá.n bộ chuyên môn của Tổng cục Môi trường đã xuống h.iện tr.ường v.ụ ch.á.y, tuy nhiên theo ô.ng Chung, cần đặt ra quy trình ph.ối h.ợp hài hòa, hiệu quả để ng.ười dân, cá.c c.ơ qu.an hữu quan nhìn vào thấy sự thống nhất trong bộ máy quản lý Nhà nước.
“Ng.ười d.ân, mọi ng.ười bình luận cá.c c.ơ qu.an chuyên môn xuống thì đeo mặt nạ phòng đ.ộc; còn ng.ười dân, anh em khá.c thì đeo khẩu trang thôi. Biết chuyên môn thì hiểu rõ hơn lo m.ình c.h.ết, xung quanh ng.ười dân thì thế nào? Tự nhiên nó ph.ản c.ảm”, ô.ng Chung nói và cho biết, bản thân ô.ng đ.á.n.h giá “đây là hành đ.ộng ph.ản c.ảm”.
Người đứng đ.ầu UBND TP Hà Nội nói tiếp, ng.ười dân xung quanh, cá.n bộ đi cùng, đồng ngh.iệp của m.ình xung quanh vẫn như thế, tại sao m.ình l.ại x.ử sự như thế, có cần thiết kh.ô.ng?
Theo ô.ng Chung, là cá.n bộ Nhà nước, làm chuyên môn nhưng cũng phải phù hợp với điều kiện, phù hợp với hoàn cảnh, đúng mức trá.nh g.ây ra những hiểu lầm, ph.ản c.ảm.
“Tại sao chúng ta kh.ô.ng phát cho tất cả ng.ười khá.c, tự nhiên nó ph.ản c.ảm, có vẻ kh.ô.ng ổn lắm. Mà th.ô.ng qua việc này cũng rút ra b.ài học để chấn chỉnh. Tôi nghĩ tự mỗi ng.ười trong bộ máy Nhà nước cần suy xét l.ại h.ành v.i của m.ình”, ô.ng Chung nhấn mạnh.
Vấn đề khá.c được l.ãnh đ.ạo TP nhắc đến, việc c.ơ qu.an đ.iều tr.a, CA TP đang kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường theo quy trình t.ố t.ụng thì cá.c c.ơ qu.an chuyên môn vào đây với tư cá.ch gì?
“Tôi đ.ề ngh.ị Giám đốc CA TP chỉ đạo c.ơ qu.an đ.iều tr.a l.àm r.õ vấn đề này để sau này chúng ta rút kinh ngh.iệm chung cho toàn bộ hệ thống quản lý Nhà nước”, ô.ng Chung nêu rõ.
Duy trì lắp đặt cá.c thiết b.ị quan trắc kh.ô.ng khí, nước, đất
Cũng tại cuộc họp, ô.ng Chung giao UBND quận Thanh Xuân, phường Khương Trung, phường Hạ Đình t.iếp t.ục tuyên truyền ng.ười dân yên tâm, “TP luôn luôn có trá.ch nhiệm”.

c.ảnh b.áo: kh.ó ngủ là d.ấu h.iệu của B.ệnh u.ng th.ư và t.iểu đường
Tuesday November 26, 2019

Theo The Sun, ng.uyên nh.ân kh.iến bạn kh.ó ngủ vào b.an đêm có thể là d.ấu h.iệu của cá.c B.ệnh ng.uy h.iểm trong đó có t.iểu đường, t.âm […]

The post c.ảnh b.áo: kh.ó ngủ là d.ấu h.iệu của B.ệnh u.ng th.ư và t.iểu đường appeared first on Celadon.

Lãnh đạo Tổng cục Môi trường k.iểm tr.a h.iện tr.ường v.ụ ch.á.y ở Cô.ng ty Rạng Đô.ng. Ảnh: Báo Thanh niên
Sở Tài nguyên và Môi trường t.iếp t.ục duy trì ph.ối h.ợp chặt chẽ với c.ơ qu.an chuyên môn của Bộ, duy trì lắp đặt cá.c thiết b.ị quan trắc kh.ô.ng khí, cá.c mẫu nước mặt, mẫu đất nơi x.ảy r.a v.ụ ch.á.y để x.á.c định m.ức đ.ộ ô nh.iễm. Khi có kết quả thì c.ô.ng b.ố, c.ô.ng kh.ai để ng.ười dân biết.
S.ở Y t.ế cùng UBND quận Thanh Xuân triển kh.ai ngay cá.c nh.óm bá.c sĩ đến c.ơ qu.an chuyên môn, ứng trực dưới trạm, kh.ám s.ức kh.ỏe miễn phí cho ng.ười dân trong bá.n kính 500m.
Còn có những tr.anh c.ãi khá.c nhau về sự ả.nh h.ưởng của thuỷ ng.ân lỏng và chất amalgam phát tá.n ra môi trường, ô.ng Chung đ.ề ngh.ị CA TP trưng cầu c.ơ qu.an đ.ộc lập có trang thiết b.ị t.ốt nhất, hiện đại nhất để đưa ra th.ô.ng số chính x.á.c nhất.
Ngoài ra, Ch.ủ t.ịch UBND TP y.êu c.ầu, Cô.ng ty Rạng Đô.ng phải thu gom, x.ử l.ý ngay tất cả tro tàn, h.ậu qu.ả của v.ụ ch.á.y còn l.ại để tiêu huỷ; chịu trá.ch nhiệm mời cá.c đ.ơn v.ị của Bộ Quốc phòng, đ.ơn v.ị chuyên môn đến x.ử l.ý ô nh.iễm đất, nước trong khu vực nhà máy và xung quanh.
“Chúng ta kh.ô.ng nên để cái kho có những loại h.óa ch.ất này gần nơi sinh sống của ng.ười dân”, ô.ng Chung nêu rõ và đ.ề ngh.ị, c.ô.ng ty di dời nhà máy ra kh.ỏi nội thành, khu dân cư.
Ch.ủ t.ịch Hà Nội cũng đưa ra lưu ý TP cần k.iểm tr.a, rà soát l.ại toàn bộ cá.c cơ sở sản xuất, những nơi lưu trữ, kho kh.ô.ng riêng gì của Nhà máy Bóng đ.èn phích nước Rạng Đô.ng, cá.c cơ sở khá.c trên địa b.àn TP sử d.ụng hoá chất g.ây ả.nh h.ưởng, m.ức đ.ộ thế nào.
Theo Thanhtra.com.vn
The post Ch.ủ t.ịch Hà Nội: Đeo m.ặt n.ạ phòng đ.ộc xuống h.iện tr.ường v.ụ ch.á.y khi ng.ười khá.c đeo khẩu trang là ph.ản c.ảm appeared first on nhanh24h.info.