Thái Nguyên: Xe Exciter chở 5 đ.â.m vào dải phân cá.ch, 4 sinh viên t.ử v.ong, 1 ng.ười nh.ập v.iện c.ấp c.ứu

Chiếc xe máy n.am th.anh n.iên điều khiển chở theo 4 ng.ười khá.c ph.óng với t.ốc độ cao, b.ất ng.ờ m.ất lái đ.âm phải dải phân cá.ch đường. Cú v.a ch.ạm kh.iến 4 ng.ười t.ử v.ong, một ng.ười nh.ập v.iện c.ấp c.ứu.
Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu v.ụ t.ai n.ạn x.ảy r.a vào khoảng 1h rạng sá.ng 28/5, tại đường Lương Ngọc Quyến (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp
Saturday January 04, 2020

Sau khi th.eo d.õi b.é g.ái từ Tr.ường về nhà, L.ợi d.ụng b.ố M.ẹ ch.áu kh.ô.ng có ở nhà, đ.ối t.ượng đã c.ưỡng h.iếp ch.áu b.é sau đó […]

The post g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp appeared first on Celadon.

Chiếc xe máy hư hỏng n.ặng sau v.a ch.ạm
Thời điểm trên một n.am th.anh n.iên điều khiển xe máy hiệu Exciter, BKS: 17B7. 147.89 chở theo 4 ng.ười (3 n.am, 1 n.ữ) đã l.ao v.ào dải phân cá.ch trên đường Lương Ngọc Quyến. Cú đ.âm mạnh kh.iến 5 ng.ười v.ăng r.a đường, chiếc xe văng xa hàng chục mét.
Sá.ng cùng ngày, th.ô.ng tin nhanh với PV, đại diện UBND TP. Thái Nguyên cho biết, v.ụ t.ai n.ạn kh.iến 4 n.ạn nh.ân t.ử v.ong, 1 n.ạn nh.ân đang được c.ấp c.ứu.
“5 ch.áu đều là sinh viên Cao đẳng Thương mại trên địa b.àn TP. Thái Nguyên. Cá.c ch.áu kèm 5 đi trên xe máy và đã đ.âm vào dải phân cá.ch. Vụ t.ai n.ạn kh.iến 4 ch.áu t.ử v.ong. Trong đó, 2 ch.áu ở Cao Bằng, 1 ở Bắc Kạn, 1 ch.áu ở Hà Giang và 1 ch.áu ở huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên).

Vụ t.ai n.ạn kh.iến 4 th.anh n.iên t.ử v.ong
Ngay sau khi ph.át h.iện v.ụ việc, l.ực l.ượng ch.ức n.ăng đã đưa cá.c ch.áu đi c.ấp c.ứu, một ch.áu đã t.ử v.ong tại chỗ, 3 ch.áu đã m.ất lúc khoảng 3-4h sá.ng nay, hiện 1 ch.áu đang được đ.iều tr.ị tại b.ệnh v.iện Đa kh.oa tỉnh”, vị l.ãnh đ.ạo th.ô.ng tin.
Ng.uyên nh.ân cụ thể vẫn đang được c.ơ qu.an CA đ.iều tr.a l.àm r.õ.
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
The post Thái Nguyên: Xe Exciter chở 5 đ.â.m vào dải phân cá.ch, 4 sinh viên t.ử v.ong, 1 ng.ười nh.ập v.iện c.ấp c.ứu appeared first on nhanh24h.info.