T.ổ ph.ó a.n n.inh c.ô.ng ty địa ốc Alib.ab.a kh.ai nh.ận đ.ấm thẳng mặt khá.ch hàng dẫn tới th.ương t.ích 20%

Vợ ch.ồng anh P. l.ớn t.iếng y.êu c.ầu phía c.ô.ng ty phải th.anh toá.n tiền nhưng cá.c nhân viên kh.ô.ng ch.ịu. Tổ phó a.n n.inh Cô.ng ty Alib.ab.a l.ại nhắc nhở r.ồi k.ẹp c.ổ d.ùng t.ay đ.ấm th.ẳng m.ặt anh P. kh.iến anh b.ị th.ương với tỷ lệ thương tật 20%.
Ngày 30/8, CA quận Thủ Đức, TPHCM đã kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt gi.ữ đ.ối t.ượng Trần Quang Khải (27 t.uổi, là tổ phó a.n n.inh Cô.ng ty Alib.ab.a) để t.iếp t.ục đ.iều tr.a về h.ành v.i “cố ý g.ây th.ương t.ích”.

Bảo hiểm x.ã h.ội Đắk Lắk giải trình về 51 Tr.ường hợp ‘đã ch.ế.t vẫn kh.ám B.ệnh’
Monday November 25, 2019

Ngày 25/11, ô.ng Trương Văn Sá.ng – Giám đốc BHXH Đắk Lắk cho biết, đ.ơn v.ị vừa có văn bản giải trình gửi BHXH Việt n.am về kết quả x.á.c […]

The post Bảo hiểm x.ã h.ội Đắk Lắk giải trình về 51 Tr.ường hợp ‘đã ch.ế.t vẫn kh.ám B.ệnh’ appeared first on Celadon.

Tổ phó a.n n.inh Cô.ng ty địa ốc Alib.ab.a kh.ai đ.ấm th.ẳng m.ặt khá.ch hàng dẫn tới th.ương t.ích 20%.
Tại c.ơ qu.an CA, Khải th.ừa nh.ận hành v.i ph.ạm t.ội. Theo đó, khoảng 15h10 ngày 22/7, anh T.T.P. (43 t.uổi, ngụ TP.Hà Nội, trú quận 8, TPHCM) cùng v.ợ m.ình tới tr.ụ s.ở c.ô.ng ty c.ổ phần địa ốc Alib.ab.a, số 120-122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chá.nh, quận Thủ Đức, TPHCM.
Tại đây, anh P. cùng v.ợ gặp Nguyễn Hữu Trung (23 t.uổi) và Nguyễn Minh Thành (23 t.uổi, cả hai là nhân viên tư vấn của Cô.ng ty Alib.ab.a) để th.ỏa thuận, gi.ải qu.yết. Sau đó, 2 v.ợ ch.ồng anh P. y.êu c.ầu c.ô.ng ty này trả l.ại số tiền hơn 450 triệu đồng mà gia đình anh đã đ.ầu tư mua đất t.ại xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Do v.ợ ch.ồng anh chị biết dự á.n đang đ.ầu tư phía c.ô.ng ty này đang b.ị chính quyền địa phương c.ư.ỡng c.hế. Hai nhân viên nói trên kh.ô.ng đồng ý, y.êu c.ầu ô.ng P. phải làm đ.ơn gửi l.ãnh đ.ạo c.ô.ng ty để được gi.ải qu.yết.

Lên M’Drắk, ‘đ.ột nh.ập’ vào hang đ.á của ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ đã từng ở 6 năm: Nơi th.ô.ng linh giữa trời và đất
Monday November 25, 2019

Có trong mơ tôi cũng kh.ô.ng nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ giữa tôi và Đặng Lê Nguyên Vũ ở M’Drắk lần này l.ại diễn ra trong hang đ.á, […]

The post Lên M’Drắk, ‘đ.ột nh.ập’ vào hang đ.á của ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ đã từng ở 6 năm: Nơi th.ô.ng linh giữa trời và đất appeared first on Celadon.

Hình ảnh v.ụ việc.
Sau 2 giờ, hai v.ợ ch.ồng anh P. cùng 2 nhân viên kh.ô.ng đi tới thống nhất. Lúc này, anh P. nói lớn là y.êu c.ầu c.ô.ng ty alib.ab.a phải trả l.ại tiền cho gia đình m.ình. Lúc này, Khải là tổ phố a.n n.inh Cô.ng ty Alib.ab.a, bước ra y.êu c.ầu 2 v.ợ ch.ồng anh P. giữ tr.ật t.ự và r.ời kh.ỏi c.ô.ng ty.
Anh P. kh.ô.ng chịu và nói l.ại thì b.ị Khải d.ùng t.ay k.ẹp c.ổ. Lúc này, 4 nhân viên b.ảo v.ệ của c.ô.ng ty Alib.ab.a kh.ống ch.ế anh P. k.éo anh ra phía trước c.ô.ng ty. Anh P. tìm cá.ch ch.ống tr.ả thì tổ p.hó a.n n.inh c.ô.ng ty Alib.ab.a d.ùng t.ay đ.ấm th.ẳng vào mặt anh P. kh.iến tr.ọng th.ương m.ất m.áu.

Anh P. với tỷ lệ thương tật 20%.
Anh P. được v.ợ đ.ưa đi c.ấp c.ứu và báo CA. Đồng thời, anh P. sau khi đ.iều tr.ị xong đã là.m đ.ơn y.êu c.ầu kh.ởi t.ố v.ụ á.n, gi.ám đ.ịnh th.ương t.ích sau khi b.ị nhân viên Cô.ng ty Alib.ab.a đ.á.nh.
Kết quả gi.á.m đ.ịnh tỷ lệ thương tật của anh P. là 20%. Từ c.ơ s.ở trên, CA đã kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an và b.ắt t.ạm gi.a.m đối với Khải để đ.iều tr.a về h.ành v.i cố ý g.ây th.ương t.ích.
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
The post T.ổ ph.ó a.n n.inh c.ô.ng ty địa ốc Alib.ab.a kh.ai nh.ận đ.ấm thẳng mặt khá.ch hàng dẫn tới th.ương t.ích 20% appeared first on nhanh24h.info.