Quảng n.am kết l.uận v.ụ v.ợ nguyên B.í th.ư sở hữu ‘đất vàng’ s.ai qu.y đ.ịnh

c.ô.ng ty Kỳ Hà – Chu Lai chuyển nhượng 2 lô đất cho v.ợ cựu B.í th.ư T.ỉnh ủ.y Quảng n.am Vũ Ngọc Hoàng khi chưa có giấy chứng nh.ận quyền sử d.ụng đất là trái qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật.
Chiều 16/8, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế, x.ã h.ội 7 thá.ng đ.ầu năm của UBND tỉnh Quảng n.am, Phó ch.ủ t.ịch Huỳnh Khá.nh Toàn đã c.ô.ng b.ố k.ết l.uận thanh tra đối với s.ai ph.ạm tại hai lô đất A51, A52 của b.à Nguyễn Thị Ánh (v.ợ nguyên B.í th.ư T.ỉnh ủ.y Quảng n.am Vũ Ngọc Hoàng).
Chuyển nhượng đất khi chưa được cấp sổ đỏ
Thá.ng 5/2019, b.áo c.áo của Kiểm toá.n Nhà nước (KTNN) khu vực III đã chỉ ra nhiều s.ai ph.ạm về quản lý, sử d.ụng đất đai của doanh ngh.iệp Nhà nước sau c.ổ phần hóa tại Quảng n.am trong giai đoạn 2011-2017.
Trong đó, có việc c.ô.ng ty c.ổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai (gọi tắt là c.ô.ng ty Kỳ Hà – Chu Lai) chuyển nhượng 2 thửa đất A51, A52 cho b.à Nguyễn Thị Ánh khi doanh ngh.iệp này chưa có giấy chứng nh.ận quyền sử d.ụng đất.

c.ảnh b.áo: kh.ó ngủ là d.ấu h.iệu của B.ệnh u.ng th.ư và t.iểu đường
Tuesday November 26, 2019

Theo The Sun, ng.uyên nh.ân kh.iến bạn kh.ó ngủ vào b.an đêm có thể là d.ấu h.iệu của cá.c B.ệnh ng.uy h.iểm trong đó có t.iểu đường, t.âm […]

The post c.ảnh b.áo: kh.ó ngủ là d.ấu h.iệu của B.ệnh u.ng th.ư và t.iểu đường appeared first on Celadon.

Hai lô đất A51, A52 có diện tích 1.261 m2 được c.ô.ng ty Kỳ Hà – Chu Lai chuyển cho b.à Nguyễn Thị Ánh (v.ợ nguyên B.í th.ư T.ỉnh ủ.y Quảng n.am). Ảnh: Thanh Đức.
Theo đó, năm 2013, UBND tỉnh Quảng n.am có văn bản do ô.ng Lê Phước Thanh (lúc đó là ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Quảng n.am) cho phép c.ô.ng ty Kỳ Hà – Chu Lai xây dựng tr.ụ s.ở làm việc theo đ.ề ngh.ị của c.ô.ng ty này. c.ô.ng ty Kỳ Hà – Chu Lai được giao cá.c thửa đất A51, A52 với diện tích 1.261 m2 tại khu phố mới Tân Thạnh, TP Tam Kỳ.
Sau khi UBND tỉnh có th.ô.ng báo, UBND TP Tam Kỳ th.ực h.iện việc giao đất cho c.ô.ng ty Kỳ Hà – Chu Lai. Tuy nhiên, việc giao đất l.ại kh.ô.ng th.ô.ng qua đấu giá, kh.ô.ng b.an h.ành qu.yết đ.ịnh giao đất mà chỉ qua cá.c th.ô.ng báo.
Thá.ng 1/2016, ô.ng Đinh Văn Thu, ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Quảng n.am, có c.ô.ng văn cho phép c.ô.ng ty Kỳ Hà – Chu Lai được gia hạn số tiền còn n.ợ là 2,7 tỷ đồng vào ng.ân sá.ch Nhà nước trước ngày 31/1/2016. Việc này tạo điều kiện dễ dàng để c.ô.ng ty Kỳ Hà – Chu Lai hợp thức hóa 2 lô đất A51, A52.
Tiếp đó, ngày 25/2/2016, Chi nhá.nh văn phòng đăng ký đất đai Tam Kỳ đã trích lập bản đồ địa chính để duyệt quyền sở hữu sử d.ụng đất cho c.ô.ng ty này đối với hai lô đất A51, A52. Hai lô đất này vẫn chưa có qu.yết đ.ịnh giao đất, chưa có giấy chứng nh.ận quyền sử d.ụng đất do UBND TP.Tam Kỳ cấp.
Đến thá.ng 4/2016 c.ô.ng ty CP Kỳ Hà – Chu Lai đã tự ý lập hợp đồng chuyển nhượng 2 thửa đất trên cho b.à Ánh và được phòng c.ô.ng chứng Phú Ninh do c.ô.ng chứng viên Lê Đạo ký x.á.c thực.
Mặc dù 2 lô đất A51, A52 chưa được cấp giấy chứng nh.ận quyền sử d.ụng đất, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nhưng c.ô.ng ty vẫn bá.n cho b.à Ánh với giá trị 4,1 tỷ đồng. Thời điểm chuyển nhượng 2 lô đất trên, c.ô.ng ty Kỳ Hà – Chu Lai bá.n với giá 3 triệu đồng/m2, thấp hơn giá đất qu.y đ.ịnh 0,85 triệu đồng. Việc chuyển nhượng này g.ây thất th.oát 703 triệu đồng.
Nhiều s.ai ph.ạm nhưng kh.ô.ng th.u h.ồi đất
Ngày 21/5, UBND tỉnh Quảng n.am đã thành lập đoàn thanh tra để thanh tra việc chấp hành ph.áp l.uật trong quá trình th.ực h.iện giao đất có thu tiền sử d.ụng đất đối với lô A51, A52 với diện tích 1.261 m2 tại khu phố mới Tân Thạnh, TP Tam Kỳ.

Xuân Bắc, Bảo Thanh và đô.ng đảo nghệ sĩ tiễn đưa Trương Nhuận
Wednesday January 15, 2020

Cá.c nghệ sĩ như Chí Trung, Vân Dung, Xuân Bắc, Minh Vượng… đ.au b.uồn trước sự r.a đ.i của ng.ười anh, đồng ngh.iệp đ.á.ng kính. Kim Kardashian kh.oe […]

The post Xuân Bắc, Bảo Thanh và đô.ng đảo nghệ sĩ tiễn đưa Trương Nhuận appeared first on Celadon.

Ông Trần Minh Thái, Chá.nh thanh tra tỉnh Quảng n.am. Ảnh: Thanh Đức.
Kết quả thanh tra đã chỉ ra nhiều s.ai ph.ạm của UBND TP Tam Kỳ, c.ô.ng ty c.ổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai và Văn phòng c.ô.ng chứng Phú Ninh.
Theo đó, việc giao đất có thu tiền sử d.ụng để xây dựng tr.ụ s.ở làm việc của UBND TP Tam Kỳ kh.ô.ng đúng với qu.y đ.ịnh tại Luật Đất đai 2003. c.ô.ng ty Kỳ Hà – Chu Lai kh.ô.ng lập h.ồ s.ơ, thủ tục đ.ề ngh.ị giao đất, cấp giấy chứng nh.ận quyền sử d.ụng đất và hoàn thành nghĩa v.ụ tài chính kh.ô.ng đúng ph.áp l.uật.
Ngoài ra, việc lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử d.ụng đất vào ngày 25/4/2016 của c.ô.ng ty Kỳ Hà – Chu Lai cho b.à Nguyễn Thị Ánh tại Văn phòng c.ô.ng chứng Phú Ninh chưa đủ điều kiện th.eo qu.y đ.ịnh của Luật Đất đai 2013.
Thanh tra tỉnh Quảng n.am cũng kiến nghị k.iểm đ.iểm 8 t.ổ ch.ức và 20 c.á nh.ân có l.iên qu.an đến s.ai ph.ạm trong việc giao đất, chuyển nhượng quyền sử d.ụng đất cho b.à Nguyễn Thị Ánh.
Ông Trần Minh Thái, Chá.nh thanh tra tỉnh Quảng n.am, cho biết sau khi có k.ết l.uận, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị x.ử l.ý s.ai ph.ạm của cá.c t.ổ ch.ức, c.á nh.ân về kinh tế và hành chính. Sau khi x.ử l.ý hành chính, t.ùy m.ức đ.ộ s.ai ph.ạm ít hay nhiều sẽ x.ử l.ý trá.ch nhiệm của ng.ười đứng đ.ầu.
“Đối với hai lô đất A51, A52 có diện tích 1.261 m2 của b.à Nguyễn Thị Ánh đã xây nhà, thanh tra tỉnh kiến nghị vẫn giữ giấy chứng nh.ận quyền sử d.ụng đất. Nếu th.u h.ồi l.ại diện tích đất này sẽ phát sinh nhiều vấn đề và phải th.ực h.iện việc b.ồi th.ường”, ô.ng Thái nói.
Ông Thái cho biết thêm sau khi thanh tra đã ph.át h.iện số tiền c.ô.ng ty Kỳ Hà – Chu Lai phải nộp thêm do chênh lệch giá với thời điểm giao đất cho b.à Nguyễn Thị Ánh là hơn 222 triệu đồng. Ngoài ra số tiền phải nộp do chậm nộp là hơn 1,6 tỷ đồng.
Theo Zing
The post Quảng n.am kết l.uận v.ụ v.ợ nguyên B.í th.ư sở hữu ‘đất vàng’ s.ai qu.y đ.ịnh appeared first on nhanh24h.info.