Quảng n.am: 22 xã, phường tái phát B.ệnh d.ịch t.ả lợn châu Phi

B.ệnh d.ịch t.ả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa b.àn Quảng Nam còn d.iễn b.iến ph.ức t.ạp. Trên địa b.àn tỉnh còn 19.897 hộ, 465 th.ôn, 140 xã, phường (trong đó có 22 xã tái phát dịch lần 2) ở 15 huyện, thị xã, thành phố có bệnh DTLCP chưa qua 30 ngày.
Từ thá.ng 8/2018, khi bệnh DTLCP có ng.uy c.ơ xâm nh.iễm, lây lan vào Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam đã b.an h.ành nhiều văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch, tham mưu T.ỉnh ủ.y b.an h.ành Chỉ thị về triển kh.ai đồng bộ cá.c giải pháp phòng, chống dịch; cá.c sở, b.an, ngành, địa phương đã triển kh.ai qu.yết l.iệt và đồng bộ cá.c giải pháp trong c.ô.ng tá.c phòng, chống bệnh DTLCP. Tuy nhiên, bệnh DTLCP đã xuất hiện tại huyện Duy Xuyên vào ngày 14/5/2019 và đến nay đã lây lan ra nhiều địa phương trên địa b.àn tỉnh.

T.ổ ph.ó a.n n.inh c.ô.ng ty địa ốc Alib.ab.a kh.ai nh.ận đ.ấm thẳng mặt khá.ch hàng dẫn tới th.ương t.ích 20%
Friday August 30, 2019

Vợ ch.ồng anh P. l.ớn t.iếng y.êu c.ầu phía c.ô.ng ty phải th.anh toá.n tiền nhưng cá.c nhân viên kh.ô.ng ch.ịu. Tổ phó a.n n.inh Cô.ng ty Alib.ab.a […]

The post T.ổ ph.ó a.n n.inh c.ô.ng ty địa ốc Alib.ab.a kh.ai nh.ận đ.ấm thẳng mặt khá.ch hàng dẫn tới th.ương t.ích 20% appeared first on Celadon.

Tiến hành phun h.óa ch.ất khử trùng tiêu đ.ộc ở những nơi có lợn mắc dịch.
Tính đến ngày 14/8/2019, trên địa b.àn tỉnh còn 19.897 hộ, 465 th.ôn, 140 xã, phường (trong đó có 22 xã tái phát dịch lần 2) ở 15 huyện, thị xã, thành phố có bệnh DTLCP chưa qua 30 ngày; tổng số lợn tiêu h.ủy là 83.860 c.on, trọng lượng tiêu h.ủy 4.577.668,1 kg. Hai huyện chưa có dịch x.ảy r.a là Đô.ng Giang và Tây Giang; huyện Nô.ng Sơn có dịch đã qua 30 ngày.
Có 21 xã, phường có bệnh DTLCP đã qua 30 ngày: Điện Bàn 02 xã, phường (Điện Dương, Điện Phước), Núi Thành 01 xã (Tam Thạnh), Nô.ng Sơn 01 xã (Sơn Viên), Tiên Phước 01 xã (Tiên Sơn), Nam Trà My 07 xã (Trà Leng, Trà Don, Trà Dơn, Trà Tập, Trà Vân, Trà Cang, Trà Nam), Hiệp Đức 03 xã (Phước Trà, Phước Gia, Hiệp Hòa); Bắc Trà My 03 xã (Trà Giá.c, Trà Kót, Trà Giang); Nam Giang 03 xã (Chơ Chun, Chà Văl, Tà Bhinh); 01 huyện có bệnh DTLCP qua 30 ngày (huyện Nô.ng Sơn).
Có 22 xã, phường tái phát dịch lần 2: Bình Dương (Thăng Bình), Phú Thọ (Quế Sơn), Điện Ngọc, Điện Th.ắng Trung, Điện Phương (Điện Bàn), Tam Thanh, Hòa Hương, Tân Thạnh (Tam Kỳ), Duy Trung, Duy Thành, Duy Sơn (Duy Xuyên), Tam Xuân 2, Tam Mỹ Đô.ng (Núi Thành), Trà Tân, Trà Nú, Trà Sơn, thị trấn Trà My (Bắc Trà My), Tiên Phong, Tiên Mỹ (Tiên Phước), Tam Vinh, Tam Phước (Phú Ninh), Trà Vinh (Nam Trà My).
UBND tỉnh Quảng Nam đã y.êu c.ầu cá.c sở, b.an, ngành l.iên qu.an và UBND cá.c huyện, thị xã, thành phố t.iếp t.ục tăng cường c.ô.ng tá.c chỉ đạo, huy đ.ộng cả hệ thống ch.ính tr.ị ở địa phương v.ào c.uộc để t.ổ ch.ức triển kh.ai th.ực h.iện qu.yết l.iệt, đồng bộ cá.c giải pháp phòng, chống, dập DTLCP; nhằm kh.ống ch.ế, k.iểm s.oát t.ốt tình hình dịch bệnh, phấn đấu sớm dập dịch, hạn chế lây lan và tái phát dịch bệnh l.ại lần 2…
Nguồn https://kinhtenongthon.vn/quang-n.am-22-xa-phuong-tai-phat-benh-dich-ta-lon-ch.au-phi-post30016.html
 
The post Quảng n.am: 22 xã, phường tái phát B.ệnh d.ịch t.ả lợn châu Phi appeared first on nhanh24h.info.

Dùng b.ẫy điện gi.ết v.ợ bất thành, g.ã ngh.iện ngh.i dùng k.éo g.ây á.n
Friday August 30, 2019

Phạm Ngọc Phú đấu nối điện từ ắc-quy xe máy định làm v.ợ b.ị đ.iện gi.ật nhưng kh.ô.ng thành. Kh.ô.ng chịu dừng tay, Phú dùng h.ung kh.í r.a […]

The post Dùng b.ẫy điện gi.ết v.ợ bất thành, g.ã ngh.iện ngh.i dùng k.éo g.ây á.n appeared first on Celadon.