Ông Vũ Anh Cường s.àm s.ỡ n.ữ khá.ch trên máy b.ay: Chỉ b.ị ph.ạt 10 triệu đồng

Với những h.ành v.i v.i ph.ạm của ô.ng Vũ Anh Cường khi s.àm s.ỡ, qu.ấy r.ối n.ữ khá.ch và t.iếp v.iên trưởng, Giám đốc Cảng v.ụ Hàng kh.ô.ng miền Bắc đã ký qu.yết đ.ịnh x.ử ph.ạt ô.ng Cường k.ịch kh.ung với m.ức ph.ạt 10 triệu đồng.
Th.ô.ng tin mới nhất v.ụ b.ê b.ối trên máy b.ay Vietn.am Airlines khi ô.ng Vũ Anh Cường – cựu sếp c.ô.ng ty BĐS Đất Lành b.ị n.ữ hành khá.ch t.ố có h.ành v.i qu.ấy r.ối, s.àm s.ỡ, chiều 31/7, Giám đốc Cảng v.ụ Hàng kh.ô.ng miền Bắc – ô.ng Trần Hoài Phương cho biết, chiều cùng ngày, ô.ng Vũ Anh Cường đã đến tr.ụ s.ở Cảng v.ụ làm việc theo giấy mời của đ.ơn v.ị.
Tại buổi làm việc, ô.ng Vũ Anh Cường tỏ ra th.ành kh.ẩn nh.ận trá.ch nh.iệm về h.ành v.i của m.ình.
Ông Vũ Anh Cường cho biết, thời điểm x.ảy r.a v.ụ việc, ô.ng có uống r.ượu kh.ô.ng làm chủ được h.ành v.i và khi lên máy b.ay do v.ội vàng đã có hành đ.ộng ch.ạm v.ào ng.ười n.ữ hành khá.ch.
Với những h.ành v.i v.i ph.ạm của ô.ng Vũ Anh Cường, Giám đốc Cảng v.ụ Hàng kh.ô.ng miền Bắc đã ký qu.yết đ.ịnh x.ử ph.ạt ô.ng Cường kịch khung với mức ph.ạt 10 triệu đồng.
Mức ph.ạt trên c.ăn c.ứ về những h.ành v.i của ô.ng Cường g.ây ra theo Khoản 5 Điều 26 nghị định 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ qu.y đ.ịnh x.ử ph.ạt v.i ph.ạm hành chính trong lĩnh v.ực hàng kh.ô.ng dân d.ụng, trường hợp hành khá.ch “Có cử chỉ, lời nói th.ô b.ạo, kh.iêu kh.ích, tr.êu gh.ẹo, x.úc ph.ạm danh dự, nh.ân ph.ẩm của nhân viên hàng kh.ô.ng, hành khá.ch trên tàu b.ay mà chưa đến truy c.ứu trá.ch nhiệm h.ình s.ự” sẽ b.ị x.ử ph.ạt v.i ph.ạm hành chính từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng/
Nêu lý do áp d.ụng mức ph.ạt k.ịch khung trên, ô.ng Trần Hoài Phương cho biết, việc áp d.ụng t.ình t.iết tăng n.ặng, ph.ạt k.ịch khung 10 triệu đồng với ô.ng Cường do ô.ng này t.iếp t.ục có h.ành v.i với n.ữ t.iếp v.iên trưởng sau khi qu.ấy r.ối n.ữ hành khá.ch.

Cá chép đắt hàng trước ngày ô.ng c.ô.ng ô.ng Táo
Friday January 17, 2020

Trước ngày 23 thá.ng chạp âm lịch (17/1) tiễn ô.ng Táo về trời, chợ cá chép tại TPHCM rất sôi n.ổi do ng.ười dân m.uốn mua sớm, trá.nh […]

The post Cá chép đắt hàng trước ngày ô.ng c.ô.ng ô.ng Táo appeared first on Celadon.

Hình ảnh ghi l.ại v.ụ việc đang g.ây xôn x.ao d.ư l.uận.
Trước đó, PV Kiến Thức đã th.ô.ng tin về việc một n.ữ hành khá.ch b.ị một khá.ch n.am ngồi hạng thương gia qu.ấy r.ối trên chuyến b.ay VN253 từ Hà Nội đi TP.HCM của Vietn.am Airlines vào chiều 26/7.
Theo đó, n.ữ hành khá.ch tr.ẻ t.uổi b.ị qu.ấy r.ối cho biết, bản thân b.ị n.am hành khá.ch qu.ấy r.ối khi vừa ngồi xuống ghế được vài phút. Nam hành khá.ch đi qua đã s.ờ vào v.ai r.ồi dần s.ờ xuống phía s.ườn kh.iến n.ữ hành khá.ch hoảng hốt và nói “chú làm gì đấy” nhưng vị khá.ch chối cãi nói: “Chú có làm gì đâu”.
Ngay khi đó, t.iếp v.iên trưởng có mặt kịp thời. Tiếp viên này hỏi n.am hành khá.ch có phải đang s.ay kh.ô.ng và n.am hành khá.ch đã th.ừa nh.ận. Sau đó t.iếp v.iên trưởng đã b.áo c.áo c.ơ tr.ưởng chuyến b.ay về v.ụ việc trên.
Đá.ng chú ý, b.áo c.áo của đoàn t.iếp v.iên ch.o th.ấy, t.iếp v.iên của Vietn.am Airlines cũng khẳng định n.am hành khá.ch g.ây rối vì “uống quá nhiều r.ượu”, “có hành đ.ộng s.àm s.ỡ và s.ờ vào hành khá.ch n.ữ trên chuyến b.ay” và “thậm chí s.ờ cả vào tôi”.
Ngay khi n.ữ khá.ch trên chuyến b.ay t.ố b.ị ô.ng Vũ Anh Cường “s.ờ vào v.ai c.ô và lần dần xuống phía s.ườn”, ng.ười đ.àn ô.ng này đã lên tiếng biện minh trên báo chí rằng, do ô.ng b.ị vấp chân, ng.ã nhào và vô tình ch.ạm v.ào ng.ười ph.ụ n.ữ.
Trước sự việc trên, Cảng v.ụ hàng kh.ô.ng miền Bắc đã tiến hành làm việc với cá.c bên có l.iên qu.an để x.á.c minh, l.àm r.õ sự việc. Ngày 29/7, cảng v.ụ đã gửi giấy mời ô.ng Vũ Anh Cường đến làm việc tại tr.ụ s.ở cảng v.ụ vào 15h chiều 30/7 để l.àm r.õ v.ụ việc trên, tuy nhiên ô.ng Cường s.au đó kh.ô.ng đến làm việc.
Liên quan v.ụ việc trên, C.ục tr.ưởng Cục Hàng kh.ô.ng Việt Nam Đinh Việt Th.ắng mới đây đã nói rằng, h.ành v.i s.àm s.ỡ trên máy b.ay là vấn đề ngh.iêm trọng. Nếu x.á.c định hành khá.ch này có h.ành v.i s.àm s.ỡ, Cục sẽ y.êu c.ầu x.ử l.ý ngh.iêm để đ.ảm b.ảo t.ính a.n n.inh, a.n t.oàn của ngành hàng kh.ô.ng. “Dù hành khá.ch có là ai, có những mối qu.an h.ệ nào, nếu v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật thì vẫn phải tuân thủ cá.c b.iện ph.áp x.ử l.ý”.
Mới đây, Cục Hàng kh.ô.ng Việt Nam đã có c.ô.ng văn h.ỏa t.ốc gửi Cảng v.ụ hàng kh.ô.ng miền Bắc, Cảng hàng kh.ô.ng quốc tế Nội Bài và Vietn.am Airlines cho rằng, việc x.ử l.ý hành khá.ch g.ây rối này đã kh.ô.ng tuân thủ theo quy tr.ình x.ử l.ý hành khá.ch g.ây rối th.eo qu.y đ.ịnh hiện hành. Hành khá.ch Vũ Anh Cường chỉ b.ị t.ừ ch.ối v.ận ch.uyển mà kh.ô.ng b.ị bất kỳ x.ử l.ý nào của c.ơ qu.an có th.ẩm qu.yền.
“Đây là việc kh.ô.ng tuân thủ ph.áp l.uật về đ.ảm b.ảo a.n n.inh, a.n t.oàn cho chuyến b.ay ưu tiên, từ khâu k.iểm tr.a, giá.m s.át a.n n.inh hàng kh.ô.ng đối với hành khá.ch b.ị m.ất khả năng làm chủ h.ành v.i và quy trình x.ử l.ý hành khá.ch g.ây rối th.eo qu.y đ.ịnh hiện hành”, c.ô.ng văn nêu.
Do đó, Cục Hàng kh.ô.ng Việt Nam y.êu c.ầu Cảng v.ụ hàng kh.ô.ng miền Bắc ph.ối h.ợp cùng Cảng hàng kh.ô.ng quốc tế Nội Bài và Vietn.am Airlines tiến hành x.á.c m.inh ngay cá.c chi tiết của v.ụ việc, b.ắt đ.ầu từ khâu làm th.ủ t.ục hàng kh.ô.ng của hành khá.ch Vũ Anh Cường.
Được biết, ô.ng Vũ Anh Cường, đại diện ph.áp l.uật c.ô.ng ty TNHH Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây, ng.uyên Ch.ủ t.ịch HĐQT CTCP Đầu tư th.ương m.ại d.ịch v.ụ Đất Lành.
THeo Thanh Niên
The post Ông Vũ Anh Cường s.àm s.ỡ n.ữ khá.ch trên máy b.ay: Chỉ b.ị ph.ạt 10 triệu đồng appeared first on nhanh24h.info.

Trực tiếp x.ét x.ử M.ẹ n.ữ s.inh giao gà cùng đ.ồng b.ọn: b.à Hiền bật kh.óc, liên tục ngoái nhìn c.on gái lớn và ch.ồng
Wednesday November 27, 2019

Sá.ng 27/11, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên x.ét x.ử đối với b.ị c.áo Trần Thị Hiền (M.ẹ n.ữ s.inh giao gà b.ị s.át h.ại ở Điện Biên) […]

The post Trực tiếp x.ét x.ử M.ẹ n.ữ s.inh giao gà cùng đ.ồng b.ọn: b.à Hiền bật kh.óc, liên tục ngoái nhìn c.on gái lớn và ch.ồng appeared first on Celadon.