Ông chủ b.ỏ tr.ốn, Nhật Cường b.àn giao h.àng l.oạt phần mềm dịch v.ụ c.ô.ng cho Hà Nội

Chủ sở hữu, đại diện c.ô.ng ty v.ắng m.ặt, kh.ô.ng còn khả năng tài chính để đ.ảm b.ảo hoạt đ.ộng, Nhật Cường đ.ề ngh.ị b.àn giao cá.c phần mềm cho Hà Nội.
Cô.ng ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc b.àn giao cá.c hệ thống phần mềm của c.ô.ng ty cho thành phố.
Văn bản nêu rõ, sau khi ngh.iên c.ứu, phát triển và thử ngh.iệm thành c.ô.ng cá.c phần mềm của m.ình, c.ô.ng ty đã ký hợp đồng số 68 với Sở Th.ô.ng tin và Truyền th.ô.ng thành phố Hà Nội về việc: “Thuê dịch v.ụ c.ung c.ấp phần mềm kh.ai thá.c cơ sở d.ữ l.iệu dân cư, triển kh.ai dịch v.ụ c.ô.ng trực tuyến và ứng d.ụng điều hành phục v.ụ c.ô.ng dân và doanh ngh.iệp”.

Nh.ậu về vá.c s.úng b.ắn v.ợ và M.ẹ v.ợ r.ồi t.ự s.át
Monday November 25, 2019

m.âu th.uẫn g.ia đ.ình, đ.ối t.ượng đã dùng s.úng b.ắn 1 phát và đ.ầu v.ợ, 2 phát vào vùng c.ổ của M.ẹ v.ợ r.ồi tự b.ắn v.ào c.ổ […]

The post Nh.ậu về vá.c s.úng b.ắn v.ợ và M.ẹ v.ợ r.ồi t.ự s.át appeared first on Celadon.

Nhật Cường đ.ề ngh.ị b.àn giao cá.c phần mềm dịch v.ụ c.ô.ng cho TP Hà Nội.
Cụ thể, Cô.ng ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường triển kh.ai và ngh.iệm thu hoàn thành hợp đồng với cá.c giải pháp, phần mềm b.ao gồm: Cổng dịch v.ụ c.ô.ng trực tuyến t.ích hợp 7 dịch v.ụ c.ô.ng trực tuyến m.ức đ.ộ 3 của lĩnh vực tư pháp; phần mềm quản lý giáo d.ục (tuyển sinh đ.ầu cấp: mầm non, lớp 1, lớp 6; quản lý h.ọc s.inh, học bạ và Sổ l.iên l.ạc điện тử).
Sau khi hoàn thành và kết th.úc hợp đồng, từ ngày 1/1/2017 đến nay, Cô.ng ty TNHH Thương mại và Dịch v.ụ kỹ thuật Nhật Cường kết hợp cùng Cô.ng ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường chủ đ.ộng đ.ầu tư nguồn lực, kết hợp với cá.n bộ của Sở Th.ô.ng tin và Truyền th.ô.ng, Trung tâm Tin học Cô.ng báo và cá.c đ.ơn v.ị thụ hưởng để vận hành, đào tạo, hướng dẫn sử d.ụng cho cá.n bộ, c.ô.ng chức, viên chức và h.ỗ tr.ợ ng.ười dân; bảo hành, bảo trì hệ thống cá.c phần mềm nói trên.
Trong thời gian này, Cô.ng ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường t.iếp t.ục xin triển kh.ai thử ngh.iệm h.àng l.oạt cá.c phần mềm như: Phần mềm quản lý h.ồ s.ơ s.ức kh.ỏe; phần mềm quản lý tầm soát u.ng th.ư trực tràng và phiên bản n.âng cấp của phần mềm giáo d.ục, cùng 1.200 dịch v.ụ c.ô.ng trực tuyến m.ức đ.ộ 3, 4.
Sau khi Cục C.ảnh s.át đ.iều tr.a t.ội ph.ạm về th.am nh.ũng, kinh tế, b.uôn l.ậu Bộ CA (C03) đ.iều tr.a Cô.ng ty TNHH Thương mại và Dịch v.ụ kỹ thuật Nhật Cường t.ội B.uôn l.ậu và v.i ph.ạm sổ sá.ch kế toá.n, Cô.ng ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường có cuộc họp với đại diện UBND TP Hà Nội, Văn phòng UBND TP Hà Nội và cá.c sở ngành.
Nhật Cường cam kết t.iếp t.ục duy trì h.ỗ tr.ợ ổn định cá.c hệ thống dịch v.ụ c.ô.ng, giáo d.ục và đ.ảm b.ảo kỳ thi tuyển sinh đ.ầu cấp bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp trên phần mềm.

Nh.ậu về vá.c s.úng b.ắn v.ợ và M.ẹ v.ợ r.ồi t.ự s.át
Monday November 25, 2019

m.âu th.uẫn g.ia đ.ình, đ.ối t.ượng đã dùng s.úng b.ắn 1 phát và đ.ầu v.ợ, 2 phát vào vùng c.ổ của M.ẹ v.ợ r.ồi tự b.ắn v.ào c.ổ […]

The post Nh.ậu về vá.c s.úng b.ắn v.ợ và M.ẹ v.ợ r.ồi t.ự s.át appeared first on Celadon.

Bùi Quang Huy – Ông chủ Nhật Cường hiện vẫn b.ỏ tr.ốn.
Tuy nhiên, đến nay, Cô.ng ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường đang gặp một số kh.ó kh.ăn như: Chủ sở hữu, đại diện c.ô.ng ty v.ắng m.ặt, kh.ô.ng còn khả năng tài chính để đ.ảm b.ảo hoạt đ.ộng, tài khoản ng.ân hàng của c.ô.ng ty b.ị ph.ong t.ỏa nên kh.ô.ng thể giao dịch kinh doanh; nhân sự ngh.ỉ v.iệc…
Vì vậy, Cô.ng ty này đ.ề ngh.ị UBND TP Hà Nội chỉ đạo để cá.c đ.ơn v.ị tiếp nh.ận vận hành hệ thống phần mềm theo hợp đồng số 68.
“Chúng tôi xin ng.ừng h.ỗ tr.ợ và vận hành cá.c dịch v.ụ, phần mềm trên. Đồng thời, chúng tôi xin rút l.ại cá.c dịch v.ụ, phần mềm đã xin thử ngh.iệm với thành phố, như phần mềm: Bàn giao vận hành và h.ỗ tr.ợ phần mềm Tuyển sinh đ.ầu cấp; phần mềm Quản lý h.ọc s.inh, học bạ và sổ l.iên l.ạc điện тử; c.ổng dịch v.ụ c.ô.ng toàn Thành và 7 Dịch v.ụ c.ô.ng trực tuyến lĩnh vực tư pháp”, văn bản nêu.
Cô.ng ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường cũng xin ng.ừng thử ngh.iệm và rút l.ại cá.c phần mềm, dịch v.ụ b.ao gồm: Phần mềm quản lý h.ồ s.ơ s.ức kh.ỏe; phần mềm quản lý kết quả tầm soát u.ng th.ư trực tràng; ứng d.ụng trên thiết b.ị th.ô.ng minh của sổ l.iên l.ạc điện тử và phần mềm một cửa điện тử dùng chung 3 cấp và 1.200 dịch v.ụ Cô.ng trực tuyến m.ức đ.ộ 3,4.
Xuân Tr.ường
Nguồn https://b.aomoi.com/ong-chu-bo-tron-nhat-cuong-b.an-giao-hang-loat-phan-mem-dich-vu-c.ong-cho-ha-noi/c/31857355.epi
The post Ông chủ b.ỏ tr.ốn, Nhật Cường b.àn giao h.àng l.oạt phần mềm dịch v.ụ c.ô.ng cho Hà Nội appeared first on nhanh24h.info.