Nhiều C.ục tr.ưởng, v.ụ trưởng, Chá.nh thanh tra Bộ GD-ĐT b.ị x.em x.ét k.ỷ l.uật

– 13 c.ô.ng chức là cá.c C.ục tr.ưởng, Vụ trưởng, Chá.nh thanh tra… của Bộ GD-ĐT b.ị x.em x.ét k.ỷ l.uật vì l.iên qu.an đến tiêu cực, gi.an l.ận thi cử tại tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình
Bộ Giáo d.ục và Đào tạo (GD-ĐT) ngày 30-8 cho biết vừa có văn bản về việc x.em x.ét k.ỷ l.uật c.ô.ng chức.
Theo Bộ GD-ĐT, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 và tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh CĐ, trung cấp cá.c nh.óm ngành đào tạo gi.áo v.iên hệ chính quy đã x.ảy r.a tiêu cực và gi.an l.ận thi cử trong việc t.ổ ch.ức chấm thi ở Hội đồng thi tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình, d.ẫn đ.ến t.âm l.ý lo ng.ại trong h.ọc s.inh và b.ức x.úc trong dư luận x.ã h.ội.
Qua những s.ai ph.ạm x.ảy r.a ở 3 địa phương, Bộ GD-ĐT nh.ận thấy còn có những thiếu sót về c.ô.ng tá.c xây dựng, b.an h.ành văn bản và chỉ đạo t.ổ ch.ức kỳ thi; c.ô.ng tá.c tập huấn, quá.n triệt quy chế thi; c.ô.ng tá.c t.ổ ch.ức chấm trắc ngh.iệm và c.ô.ng tá.c thanh tra, k.iểm tr.a, giá.m s.át.

b.ắt kh.ẩn c.ấp k.ẻ có 6 t.iền á.n, dùng d.ao uy h.iếp b.é g.ái 8 t.uổi đang chơi với e.m tr.ai để h.iếp d.âm
Friday January 03, 2020

Trong lúc đang chơi với e.m tr.ai tại nhà, ch.áu A. (SN 2012) đã b.ị đ.ối t.ượng Lã Quý ph.óng, (SN 1975) dùng d.ao uy h.iếp k.éo v.ào […]

The post b.ắt kh.ẩn c.ấp k.ẻ có 6 t.iền á.n, dùng d.ao uy h.iếp b.é g.ái 8 t.uổi đang chơi với e.m tr.ai để h.iếp d.âm appeared first on Celadon.

Sau v.ụ gi.an l.ận thi cử ở Hoà Bình, Sơn La, Hà Giang, h.àng l.oạt l.ãnh đ.ạo cá.c cục, v.ụ của Bộ GD-ĐT b.ị x.em x.ét k.ỷ l.uật
Căn cứ qu.y đ.ịnh tại khoản 1, điều 3 và khoản 2, điều 6 nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17-5-2011 của Chính phủ qu.y đ.ịnh về x.ử l.ý k.ỷ l.uật đối với c.ô.ng chức, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT th.ô.ng báo x.em x.ét k.ỷ l.uật đối với 13 ng.ười. Thời hạn x.ử l.ý k.ỷ l.uật th.eo qu.y đ.ịnh tại điều 7, nghị định 34/2011/NĐ-CP.
Theo Bộ GD-ĐT, thời điểm v.i ph.ạm là thá.ng 6-2018, thời điểm ph.át h.iện v.i ph.ạm là 29-7-2019
Danh sá.ch 13 c.ô.ng chức b.ị x.em x.ét k.ỷ l.uật gồm:
1. Ông Mai Văn Trinh, C.ục tr.ưởng Cục Quản lý chất lượng.
2. Ông Sái Cô.ng Hồng, Phó C.ục tr.ưởng Cục Quản lý chất lượng
3. Ông Nguyễn Duy Kha, Trưởng phòng Quản lý thi, Cục Quản lý chất lượng
4. Ông Hà Xuân Thành, Phó Giám đốc phụ trá.ch Trung tâm khảo thí quốc gia, Cục Quản lý chất lượng.
5. Ông Nguyễn Sơn Hải, C.ục tr.ưởng Cục Cô.ng nghệ th.ô.ng tin.
6. Ông Nguyễn Huy Bằng, Chá.nh Thanh tra.
7. Ông Tống Duy Hiến, Phó Chá.nh thanh tra
8. Ông Trịnh Minh Tr.ường, Phó Trưởng phòng thanh tra chuyên ngành
9. Ông Lê Văn Vương, Phó Trưởng phòng thanh tra hành chính
10. Bà Thẩm Thị Minh Hằng, Thanh tra viên
11. Ông Nguyễn Ngọc Chính, Thanh tra viên
12. Bà Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng v.ụ Pháp chế
13. Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng v.ụ Giáo d.ục trung học.
Theo NLĐO
The post Nhiều C.ục tr.ưởng, v.ụ trưởng, Chá.nh thanh tra Bộ GD-ĐT b.ị x.em x.ét k.ỷ l.uật appeared first on nhanh24h.info.

b.ị ch.ặn đường đ.á.nh vì t.ừ ch.ối uống r.ượu, n.am th.anh n.iên đ.âm 2 ng.ười ch.ế.t
Friday January 03, 2020

Ngồi Nh.ậu tại quá.n, Ngọc được nh.óm b.àn bên mời r.ượu nhưng t.ừ ch.ối. Khi ra về, Ngọc b.ị ch.ặn dường d.ọa đ.á.nh thì ng.ười này cầm d.ao […]

The post b.ị ch.ặn đường đ.á.nh vì t.ừ ch.ối uống r.ượu, n.am th.anh n.iên đ.âm 2 ng.ười ch.ế.t appeared first on Celadon.