Lại ph.át h.iện x.á.c th.ai nhi ở Nhà máy x.ử l.ý r.á.c th.ải TP Cà Mau

Trong lúc làm việc tại khu phân loại rá.c, c.ô.ng nhân Nhà máy x.ử l.ý rá.c thải TP Cà Mau ph.át h.iện túi ni lon bên trong có x.á.c th.ai nhi.
Ngày 29/8, CA đang x.á.c minh l.àm r.õ việc Nhà máy x.ử l.ý rá.c TP Cà Mau vừa ph.át h.iện x.á.c th.ai nhi khi đang phân loại rá.c.
Theo đó, chiều 28/8, c.ô.ng nhân Nhà máy x.ử l.ý rá.c thải TP Cà Mau trong lúc làm việc tại khu phân loại rá.c thì ph.át h.iện túi ni lon bên trong có x.á.c th.ai nhi. Do hoảng hốt, ng.ười c.ô.ng nhân này quăng túi ni lon vào băng chuyền. Nh.ận được th.ô.ng tin, l.ãnh đ.ạo nhà máy rá.c cho máy ng.ừng hoạt đ.ộng và kh.oanh v.ùng để t.ìm k.iếm. Đến sá.ng 29/8, cá.c c.ô.ng nhân mới t.ìm th.ấy túi ni lon chứa x.á.c th.ai nhi nói trên.

Nhiều C.ục tr.ưởng, v.ụ trưởng, Chá.nh thanh tra Bộ GD-ĐT b.ị x.em x.ét k.ỷ l.uật
Friday August 30, 2019

– 13 c.ô.ng chức là cá.c C.ục tr.ưởng, Vụ trưởng, Chá.nh thanh tra… của Bộ GD-ĐT b.ị x.em x.ét k.ỷ l.uật vì l.iên qu.an đến tiêu cực, gi.an […]

The post Nhiều C.ục tr.ưởng, v.ụ trưởng, Chá.nh thanh tra Bộ GD-ĐT b.ị x.em x.ét k.ỷ l.uật appeared first on Celadon.

Nhà máy x.ử l.ý rá.c thải TP Cà Mau.
Sau khi CA TP Cà Mau kh.ám ngh.iệm và ghi nh.ận l.ời kh.ai của c.ô.ng nhân nhà máy rá.c thì ngành ch.ức n.ăng địa phương liên hệ với một ng.ôi ch.ùa tại TP Cà Mau để hỏa th.iêu và t.ổ ch.ức lễ an vị.
Cô.ng ty TNHH xây dựng – thương mại – du lịch Cô.ng Lý (chủ đ.ầu tư nhà máy rá.c) có tờ trình gửi UBND tỉnh Cà Mau x.em x.ét h.ỗ tr.ợ chi phí ch.ôn cất cho th.ai nh.i, đồng thời k.iểm tr.a, k.iểm s.oát rá.c từ đ.ầu nguồn để giảm thiểu việc th.ai nh.i theo xe rá.c v.ào nh.à máy.
Theo nội dung tờ trình, Nhà máy x.ử l.ý rá.c thải TP Cà Mau ph.át h.iện hơn 300 x.á.c th.ai nhi trong quá trình x.ử l.ý rá.c thải kể từ khi đi vào hoạt đ.ộng đến nay. Nhà máy phải th.ực h.iện ch.ôn cất cá.c th.ai nh.i trên trong khuôn viên nhà máy và hiện kh.ô.ng còn chỗ ch.ôn cất.
Sau khi v.ào c.uộc x.á.c minh, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản khẳng định Cô.ng ty Cô.ng Lý kh.ai b.áo việc ph.át h.iện hơn 300 x.á.c th.ai nhi b.ị bỏ r.ơi nằm lẫn trong lượng rá.c đ.ưa v.ề nhà máy; nhà máy đã ch.ôn cất cá.c th.ai nh.i trong khuôn viên nhà máy, là chưa có cơ sở. UBND tỉnh Cà Mau y.êu c.ầu c.ô.ng ty này rút kinh ngh.iệm, chấn chỉnh ngay việc c.ung c.ấp th.ô.ng tin kh.ô.ng chính x.á.c.
THEO VTC NEWS
The post Lại ph.át h.iện x.á.c th.ai nhi ở Nhà máy x.ử l.ý r.á.c th.ải TP Cà Mau appeared first on nhanh24h.info.

Ph.ạt 10 triệu đồng ng.ười đưa tin “v.ụ ch.ặt đ.ầu d.ã m.an” trên FB
Saturday August 31, 2019

Dùng hình ảnh kh.ô.ng l.iên qu.an và viết b.ài đùa giỡn đăng trên FB kh.iến nhiều ng.ười hiểu nhầm có một v.ụ á.n ch.ặt đ.ầu vừa x.ảy r.a, […]

The post Ph.ạt 10 triệu đồng ng.ười đưa tin “v.ụ ch.ặt đ.ầu d.ã m.an” trên FB appeared first on Celadon.