Lại ph.át h.iện x.á.c th.ai nhi ở Nhà máy x.ử l.ý r.á.c th.ải TP Cà Mau

Trong lúc làm việc tại khu phân loại rá.c, c.ô.ng nhân Nhà máy x.ử l.ý rá.c thải TP Cà Mau ph.át h.iện túi ni lon bên trong có x.á.c th.ai nhi.
Ngày 29/8, CA đang x.á.c minh l.àm r.õ việc Nhà máy x.ử l.ý rá.c TP Cà Mau vừa ph.át h.iện x.á.c th.ai nhi khi đang phân loại rá.c.
Theo đó, chiều 28/8, c.ô.ng nhân Nhà máy x.ử l.ý rá.c thải TP Cà Mau trong lúc làm việc tại khu phân loại rá.c thì ph.át h.iện túi ni lon bên trong có x.á.c th.ai nhi. Do hoảng hốt, ng.ười c.ô.ng nhân này quăng túi ni lon vào băng chuyền. Nh.ận được th.ô.ng tin, l.ãnh đ.ạo nhà máy rá.c cho máy ng.ừng hoạt đ.ộng và kh.oanh v.ùng để t.ìm k.iếm. Đến sá.ng 29/8, cá.c c.ô.ng nhân mới t.ìm th.ấy túi ni lon chứa x.á.c th.ai nhi nói trên.

v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t ở Anh: Sá.ng nay 27-11, đưa thi hài cá.c n.ạn nh.ân về nước
Wednesday November 27, 2019

Sau hơn một thá.ng x.ảy r.a v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t trong c.ontainer ở Anh, sá.ng ngày 27-11, 16 th.i th.ể cá.c n.ạn nh.ân đã được đ.ưa v.ề Việt […]

The post v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t ở Anh: Sá.ng nay 27-11, đưa thi hài cá.c n.ạn nh.ân về nước appeared first on Celadon.

Nhà máy x.ử l.ý rá.c thải TP Cà Mau.
Sau khi CA TP Cà Mau kh.ám ngh.iệm và ghi nh.ận l.ời kh.ai của c.ô.ng nhân nhà máy rá.c thì ngành ch.ức n.ăng địa phương liên hệ với một ng.ôi ch.ùa tại TP Cà Mau để hỏa th.iêu và t.ổ ch.ức lễ an vị.
Cô.ng ty TNHH xây dựng – thương mại – du lịch Cô.ng Lý (chủ đ.ầu tư nhà máy rá.c) có tờ trình gửi UBND tỉnh Cà Mau x.em x.ét h.ỗ tr.ợ chi phí ch.ôn cất cho th.ai nh.i, đồng thời k.iểm tr.a, k.iểm s.oát rá.c từ đ.ầu nguồn để giảm thiểu việc th.ai nh.i theo xe rá.c v.ào nh.à máy.
Theo nội dung tờ trình, Nhà máy x.ử l.ý rá.c thải TP Cà Mau ph.át h.iện hơn 300 x.á.c th.ai nhi trong quá trình x.ử l.ý rá.c thải kể từ khi đi vào hoạt đ.ộng đến nay. Nhà máy phải th.ực h.iện ch.ôn cất cá.c th.ai nh.i trên trong khuôn viên nhà máy và hiện kh.ô.ng còn chỗ ch.ôn cất.
Sau khi v.ào c.uộc x.á.c minh, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản khẳng định Cô.ng ty Cô.ng Lý kh.ai b.áo việc ph.át h.iện hơn 300 x.á.c th.ai nhi b.ị bỏ r.ơi nằm lẫn trong lượng rá.c đ.ưa v.ề nhà máy; nhà máy đã ch.ôn cất cá.c th.ai nh.i trong khuôn viên nhà máy, là chưa có cơ sở. UBND tỉnh Cà Mau y.êu c.ầu c.ô.ng ty này rút kinh ngh.iệm, chấn chỉnh ngay việc c.ung c.ấp th.ô.ng tin kh.ô.ng chính x.á.c.
THEO VTC NEWS
The post Lại ph.át h.iện x.á.c th.ai nhi ở Nhà máy x.ử l.ý r.á.c th.ải TP Cà Mau appeared first on nhanh24h.info.

Truy b.ắt đ.ối t.ượng ng.áo đ.á ch.é.m 6 ng.ười t.ử v.ong ở Thái Nguyên
Thursday December 26, 2019

Sá.ng nay, 26-12, CA tỉnh Thái Nguyên cho biết đang đ.iều tr.a truy b.ắt đ.ối t.ượng ng.áo đ.á dùng d.ao ch.ém 6 ng.ười t.ử v.ong. Khoảng 5h ngày […]

The post Truy b.ắt đ.ối t.ượng ng.áo đ.á ch.é.m 6 ng.ười t.ử v.ong ở Thái Nguyên appeared first on Celadon.