Bị m.ẹ ép học d.ẫn đ.ến t.ử v.ong, c.ô bé 8 t.uổi để l.ại mẩu giấy: “M.ẹ ơi, c.on mệt quá. Con ngủ một l.át m.ẹ nhé!”

Nhằm trá.nh t.ình tr.ạng c.on thua bạn k.ém bè, nhiều phụ huynh đã é.p c.on học bằng cá.ch đăng ký cho c.on tham gia cá.c lớp học thêm.
Khi kinh tế ngày càng phát triển, thì á.p l.ực c.ạnh tr.anh trong x.ã h.ội ngày càng gia tăng. Kh.ô.ng chỉ ng.ười lớn đối mặt với áp lực, mà ngay cả tr.ẻ nhỏ cũng kh.ô.ng trá.nh kh.ỏi. “Kh.ô.ng để c.on thua ngay vạch xuất phát” chính là kh.ẩu hiệu của nhiều bậc ch.a m.ẹ ngày nay.
Nhằm trá.nh t.ình tr.ạng c.on th.ua bạn k.ém bè, nhiều phụ huynh đã đăng ký cho c.on tham gia cá.c lớp học thêm. Điều này kh.iến thời gian học của tr.ẻ gia tăng, và điều đương nhiên là tr.ẻ sẽ kh.ô.ng có thời gian ngh.ỉ ng.ơi và dành cho sở thích c.á nh.ân.
Một b.i k.ịch đ.au l.òng đã x.ảy r.a với b.é g.ái ng.ười T.Q tên Tiểu Linh (8 t.uổi). Khi ch.a m.ẹ đăng ký cho Tiểu Linh tham gia cá.c lớp học thêm, bé gần như kh.ô.ng có thời gian nghỉ ngơi và thường xuyên làm b.ài tập cho đến n.ửa đêm. Một hô.m, sau khi tham gia một buổi học thêm, Tiểu Linh cảm thấy mệt mỏi. Bé m.uốn nghỉ ngơi nhưng s.ợ ch.a m.ẹ quở trá.ch t.ội l.ười biếng, do đó bé đã viết vào m.ảnh giấy: “M.ẹ ơi, c.on mệt quá. Con ngủ một l.át m.ẹ nhé”.
Nhìn thấy đ.èn trong phòng c.on vẫn sá.ng, ng.ười m.ẹ đã vào k.iểm tr.a. Hình ảnh c.on nằm trên b.àn ngủ th.iếp và mảnh giấy c.on viết kh.iến ng.ười m.ẹ cảm thấy đ.au l.òng. Người m.ẹ lay gọi c.on dậy để c.on lên gi.ường nằm ngủ cho thoải mái, nhưng gọi mãi đ.ứa tr.ẻ vẫn kh.ô.ng trả lời. Nh.ận thức được điều chẳng lành x.ảy r.a với c.on, ng.ười m.ẹ r.un r.ẩy gọi b.ố đưa c.on đến b.ệnh v.iện.
Kết quả kh.ám ngh.iệm cho biết, Tiểu Linh do m.ệt m.ỏi quá đ.ộ nên đã t.ử v.ong. Bố m.ẹ của Tiểu Linh gào kh.óc th.ảm thiết trước n.ỗi đ.au quá lớn, và tự trá.ch bản thân đã g.ây á.p l.ực b.ài vở cho c.on.
Tiểu Linh là một đứa bé hiểu chuyện, bé chưa b.ao giờ oá.n trá.ch ch.a m.ẹ vì đã é.p bé học quá nhiều. Do c.ô.ng việc b.ận r.ộn, ch.a m.ẹ của Tiểu Linh cũng ít thời gi.an s.át sao việc học và chăm lo s.ức kh.ỏe của c.on. Khi họ ph.át h.iện thì Tiểu Linh đã m.ãi mãi r.a đ.i vào độ t.uổi khi em còn quá nhỏ.
Ch.a m.ẹ ép c.on học quá nhiều, học nhồi nh.ét sẽ tá.c đ.ộng t.iêu c.ực thế nào?

Bức thư Ch.ủ tịch tỉnh Phú Yên nh.ắn nhủ h.ọc s.inh dịp kh.ai giảng g.ây x.ôn xao m.ạng x.ã h.ội
Thursday September 12, 2019

– Nhân kh.ai giảng năm học mới, ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Phú Yên m.uốn nh.ắn nhủ tới h.ọc s.inh cần siêng năng đọc sá.ch, rèn luyện ngoại ngữ, […]

The post Bức thư Ch.ủ tịch tỉnh Phú Yên nh.ắn nhủ h.ọc s.inh dịp kh.ai giảng g.ây x.ôn xao m.ạng x.ã h.ội appeared first on Celadon.

Nếu tr.ẻ b.ị é.p học quá nhiều sẽ dần hình th.ành t.âm l.ý bất mãn (Ảnh minh họa).
1. Tạo ra t.âm l.ý ph.ản ngh.ịch
Nếu tr.ẻ kh.ô.ng m.uốn làm hoặc kh.ô.ng hứng th.ú với việc đang làm, nhưng vẫn b.ị ch.a m.ẹ m.iễn c.ưỡng. Ngay cả khi tr.ẻ kh.ô.ng nói ra, thì sự bất m.ãn của tr.ẻ sẽ tăng dần theo thời gian. Tâm lý của tr.ẻ sẽ có sự thay đổi theo chiều hướng t.iêu c.ực. Trẻ sẽ kh.ô.ng m.uốn học, kh.ô.ng thích học d.ẫn đ.ến kết quả học tập s.ụt gi.ảm, khá.c xa so với kết quả k.ỳ v.ọng của ch.a m.ẹ.
2. Thiếu tư duy và sá.ng tạo
Khi việc học trở nên nh.àm chá.n, tr.ẻ sẽ học và tiếp thu một cá.ch máy móc. Trẻ sẽ kh.ô.ng tìm hiểu s.âu vấn đề và thiếu sự linh hoạt áp d.ụng vào thực tế.
3. Áp lực quá lớn sẽ ả.nh h.ưởng đến s.ức kh.ỏe của tr.ẻ
Học hành nhồi nh.ét và qu.ỹ thời gian chiếm quá nhiều sẽ kh.iến tr.ẻ kh.ô.ng có thời gian nghỉ ngơi. Trẻ sẽ m.ất dần hứng th.ú với chuyện học, đồng thời cảm giá.c m.ệt m.ỏi sẽ ả.nh h.ưởng kh.ô.ng t.ốt đến khả năng tập trung và s.ức kh.ỏe của tr.ẻ.
(Nguồn: Sohu)
The post Bị m.ẹ ép học d.ẫn đ.ến t.ử v.ong, c.ô bé 8 t.uổi để l.ại mẩu giấy: “M.ẹ ơi, c.on mệt quá. Con ngủ một l.át m.ẹ nhé!” appeared first on nhanh24h.info.

ng.ười nước ngoài g.ắn v.ật th.ể l.ạ vào tr.ụ ATM ở Sài Gòn
Friday August 30, 2019

Quay l.ại tr.ụ ATM ở TP.HCM để lấy v.ật th.ể l.ạ gắn trước đó, một ng.ười đ.àn ô.ng nước ngoài b.ị b.ảo v.ệ ng.ân hàng giữ l.ại giao […]

The post ng.ười nước ngoài g.ắn v.ật th.ể l.ạ vào tr.ụ ATM ở Sài Gòn appeared first on Celadon.