b.ắt phó giám đốc làm gi.ả c.on dấu của tỉnh l.ừa đ.ảo 17 tỉ đồng

– Một ph.ó giám đốc c.ô.ng ty đã làm gi.ả giấy tờ, c.on dấu của tỉnh và đưa ra th.ô.ng tin gi.an dối để l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt hơn 17 tỉ đồng.
Tin từ C.ơ qu.an CSĐT CA tỉnh Đắk Nô.ng, ngày 16-8, cho biết đã t.ống đ.ạt qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt t.ạm gi.am đối với ô.ng Nguyễn Sỹ Chí (SN 1983, Phó gi.ám đốc Cô.ng ty TNHH đ.ầu tư phát triển nô.ng, lâm ngh.iệp Ngọc Sơn Đắk Nô.ng – gọi tắt là Cô.ng ty Ngọc Sơn) để l.àm r.õ h.ành v.i “L.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản”.

Tiền Giang: Nhân viên cơ s.ở c.ai ngh.iện vô ý b.ắn… đồng ngh.iệp!
Monday September 02, 2019

ai b.ảo v.ệ làm việc cùng c.ơ s.ở cai ngh.iện trong lúc đùa vui bằng s.úng đã gặp h.oạ Ngày 2-9, ng.uồn t.in của ph.óng viên Báo Người […]

The post Tiền Giang: Nhân viên cơ s.ở c.ai ngh.iện vô ý b.ắn… đồng ngh.iệp! appeared first on Celadon.

Ông Nguyễn Sỹ Chí tại c.ơ qu.an CA. Ảnh CA c.ung c.ấp
Theo kết quả đ.iều tr.a b.an đ.ầu, từ năm 2013 đến 2019, mặc dù kh.ô.ng được UBND tỉnh Đắk Nô.ng cho thuê đất th.ực h.iện dự á.n trồng cây c.ô.ng ngh.iệp, nô.ng ngh.iệp tại t.iểu khu 1657 thuộc lâm phần của Cô.ng ty TNHH MTV Lâm ngh.iệp Đắk N’Tao, nhưng ô.ng Chí đã làm giả cá.c văn b.ản, giấy tờ với nội dung th.ể h.iện UBND tỉnh Đắk Nô.ng và cá.c sở, ngành ch.ỉ đ.ạo, hướng dẫn Cô.ng ty Ngọc Sơn th.ực h.iện cá.c thủ tục xin thuê đất th.ực h.iện dự á.n tại t.iểu khu 1657 với diện tích 300 ha.
Sau đó, ô.ng Chí đưa cá.c văn bản gi.ả m.ạo cho ô.ng Phạm Văn Minh, Ch.ủ nh.iệm Hợp tá.c xã Sơn Dương (tr.ụ s.ở huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nô.ng) và đưa ra th.ô.ng tin gian dối về việc c.ô.ng ty đã được tỉnh, s.ở ng.ành đồng ý phê duyệt dự á.n trên lâm phần của Cô.ng ty TNHH MTV Lâm ngh.iệp Đắk N’Tao.
Tin tưởng, ô.ng Minh đã ký kết cá.c h.ợp đồng g.óp vốn với Cô.ng ty Ngọc Sơn để triển kh.ai th.ực h.iện dự á.n và b.ị l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt số tiền hơn 17 tỉ đồng.
Hiện v.ụ á.n đang được mở rộng đ.iều tr.a.
https://nld.com.vn/phap-luat/b.at-pho-gi.am-doc-lam-gia-c.on-dau-cua-tinh-lua-d.ao-17-ti-dong-20190816084657654.htm?
The post b.ắt phó giám đốc làm gi.ả c.on dấu của tỉnh l.ừa đ.ảo 17 tỉ đồng appeared first on nhanh24h.info.

Tiền Giang: nh.óm đ.ối t.ượng hẹn nhau gi.ải qu.yết m.âu th.uẫn, t.ấn c.ô.ng luôn cả CA
Tuesday September 03, 2019

Khi CA xã n.ổ s.úng chỉ thiên y.êu c.ầu hai nh.óm th.anh n.iên chuẩn b.ị đ.á.nh nhau về tr.ụ s.ở làm việc thì b.ất ng.ờ b.ị cá.c đ.ối […]

The post Tiền Giang: nh.óm đ.ối t.ượng hẹn nhau gi.ải qu.yết m.âu th.uẫn, t.ấn c.ô.ng luôn cả CA appeared first on Celadon.