B.ắt “g.ã ch.ồng hờ” hành h.ạ d.ã m.an th.ai phụ. ở Bình Thuận

Bằng ngh.iệp v.ụ, CA đã b.ắt gi.ữ “g.ã ch.ồng hờ” h.ành h.ạ d.ã m.an th.ai ph.ụ kh.iến n.ạn nh.ân phải nh.ập v.iện c.ấp c.ứu trong t.ình tr.ạng ng.uy k.ịch.
Tối 29/8, CA huyện Tá.nh Linh, tỉnh Bình Thuận vừa mới b.ắt gi.ữ đ.ối t.ượng Huỳnh Ngọc An (28 t.uổi, ngụ xã Huy Khiêm, huyện Tá.nh Linh). An chính là ng.ười đã h.ành h.ạ d.ã m.an th.ai ph.ụ kh.iến n.ạn nh.ân phải nh.ập v.iện c.ấp c.ứu trong t.ình tr.ạng ng.uy k.ịch.

Cá chép đắt hàng trước ngày ô.ng c.ô.ng ô.ng Táo
Friday January 17, 2020

Trước ngày 23 thá.ng chạp âm lịch (17/1) tiễn ô.ng Táo về trời, chợ cá chép tại TPHCM rất sôi n.ổi do ng.ười dân m.uốn mua sớm, trá.nh […]

The post Cá chép đắt hàng trước ngày ô.ng c.ô.ng ô.ng Táo appeared first on Celadon.

Đ.ối t.ượng An.
Theo đó, đ.ối t.ượng An b.ị b.ắt gi.ữ cá.ch nhà khoảng 20km vào chiều cùng ngày. Sau khi b.ắt gi.ữ, đ.ối t.ượng An được đ.ưa v.ề tr.ụ s.ở CA để phục v.ụ việc đ.iều tr.a.
Theo đ.iều tr.a sơ bộ, chị L.T.M. (31 t.uổi, ngụ tỉnh Long An) và An sống với nhau như v.ợ ch.ồng, đã có 2 ng.ười c.on và hiện đang m.ang th.ai đứa c.on thứ 3 được 27 tuần t.uổi. Tối 18/8, sau khi đi nh.ậu, An về nơi ở của hai ng.ười tại xã Huy Khiêm r.ồi dùng cây gỗ đ.á.nh chị M. rất d.ã m.an.

Xuống đóng cốp ô tô, n.ữ phụ xe ch.ế.t thảm sau t.ai n.ạn liên hoàn trên cao t.ốc
Wednesday December 04, 2019

t.ối 3/12, một l.ãnh đ.ạo CA huyện Gia Lâm (Hà Nội) x.á.c nh.ận v.ụ việc và cho biết, đ.ơn v.ị đang kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường v.ụ t.ai n.ạn […]

The post Xuống đóng cốp ô tô, n.ữ phụ xe ch.ế.t thảm sau t.ai n.ạn liên hoàn trên cao t.ốc appeared first on Celadon.

V.ết th.ương trên ng.ười n.ạn nh.ân.
Ngày 28/8, Trung tâm Pháp y Bình Thuận đã có kết quả gi.ám đ.ịnh thương tật đối với chị M.. Theo đó, n.ạn nh.ân M. b.ị g.ãy một x.ương cẳng tay trái, g.ãy 2 x.ương cẳng tay phải, một x.ương chân trái và v.ết th.ương trên đ.ầu đã lành, tỷ lệ th.ương t.ật là 30%. Mặc dù n.ạn nh.ân M. b.ị đ.á.nh đ.ập g.ây th.ương t.ích n.ặng nhưng may mắn th.ai nh.i 27 tuần t.uổi kh.ô.ng b.ị ả.nh h.ưởng.
Trước đây, An đã nhiều lần đ.á.nh đ.ập chị M. và từng b.ị cơ qu.an ch.ức năng x.ử ph.ạt hành chính.
Đến ngày 29/8, CA huyện Tá.nh Linh đã qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an đối với An (để đ.iều tr.a h.ành v.i cố ý g.ây th.ương t.ích. Tuy nhiên, đ.ối t.ượng An đã tr.ốn kh.ỏi n.ơi c.ư tr.ú.
THEO TỔ QUỐC
The post B.ắt “g.ã ch.ồng hờ” hành h.ạ d.ã m.an th.ai phụ. ở Bình Thuận appeared first on nhanh24h.info.