Tr.uy t.ố 8 b.ị c.an vụ gi.an l.ận điểm thi THPT Sơn La với kh.ung h.ình ph.ạt từ 1-10 năm t.ù

L.ợi d.ụng ch.ức v.ụ quyền hạn cấu kết với nhau thực hiện r.út bài th.i để s.ửa và n.âng điểm thi cho cá.c thí sinh, Trần Xuân Yến, Phó gi.ám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, cùng 7 b.ị c.an khá.c bị tr.uy t.ố về cùng t.ội d.anh có kh.ung h.ình ph.ạt từ 1-10 năm t.ù.
VKSND tỉnh Sơn La vừa ban h.ành c.áo tr.ạng tr.uy t.ố 8 b.ị c.an trong vụ gi.an l.ận điểm thi Trung học phổ th.ông (THPT) quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La cùng về t.ội l.ợi d.ụng ch.ức v.ụ quyền hạn trong khi thi hành c.ông vụ, qu.y đ.ịnh tại điều 356 Bộ Luật H.ình s.ự năm 2015.
Theo đó, cá.c b.ị c.an bị tr.uy t.ố gồm: Trần Xuân Yến, Phó gi.ám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La; Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất l.ượng, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La; Đặng Hữu Thủy, Ph.ó H.iệu tr.ưởng Trường THPT Tô Hiệu, tỉnh Sơn La; Cầm Thị Bun Sọn, Phó tr.ưởng ph.òng Ch.ính tr.ị tư t.ưởng, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La; Lò Văn Huynh, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo d.ục, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La); Nguyễn Thanh Nhàn, Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất l.ượng gi.áo d.ục, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La; Đỗ Khắc Hưng, nguyên trung tá và Đinh Hải Sơn, nguyên thiếu t.á, c.án b.ộ Phòng An ninh ch.ính tr.ị nội b.ộ, CA tỉnh Sơn La.

NSƯT Phi Điểu: 86 t.uổi vẫn ch.ạy xe máy đi làm, mỗi ngày đều trò chuyện với ch.ồng quá cố vì nhớ thương
Wednesday October 09, 2019

Dù ng.ười ch.ồng đã đi xa nhưng NSƯT Phi Điểu vẫn luôn nhớ nhung kh.ôn nguôi. b.à dành tình yêu cho ô.ng nhiều bởi cả cuộc đời ô.ng […]

The post NSƯT Phi Điểu: 86 t.uổi vẫn ch.ạy xe máy đi làm, mỗi ngày đều trò chuyện với ch.ồng quá cố vì nhớ thương appeared first on Celadon.

CA tỉnh Sơn La đọc l.ệnh kh.ởi t.ố b.ị c.an Trần Xuân Yến
Với tài liệu, ch.ứng c.ứ tại hồ sơ đủ c.ăn cứ ch.ứng m.inh tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 Trần Xuân Yến, Nguyễn Thị Hồng Nga, Lò Văn Huynh, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn, Đinh Hải Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn, Đỗ Khắc Hưng đã l.ợi d.ụng ch.ức v.ụ, quyền hạn được giao với đ.ộng c.ơ v.ụ l.ợi và đ.ộng c.ơ cá nhân khá.c (vì mối qu.an h.ệ gia đình, bạn bè, đồng ngh.iệp…) câu kết với nhau thực hiện h.ành v.i r.út bài thi trắc ngh.iệm sửa, nâng điểm; in kh.óa phá.ch vòng 1 vòng 2 để nâng điểm cho 44 thí sinh.
Cụ thể, b.ị c.an Trần Xuân Yến với nh.iệm v.ụ là tổ trưởng tổ x.ử l.ý bài thi trắc ngh.iệm (chịu trá.ch nhiệm chính) giá.m s.át việc thực hiện nhiệm vụ của cá.c th.ành v.iên và chịu trá.ch nhiệm về kết quả chấm thi trắc ngh.iệm. Yến đã làm trái với nhiệm v.ụ được giao, nhận th.ông tin của 13 thí sinh chuyển cho Nga để sửa bài thi n.âng đ.iểm cho cá.c thí sinh. Đồng thuận cho phép Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn rút bài thi sửa nâng điểm, mặc dù Yến kh.ông trực tiếp tham gi.a việc sửa bài thi, nhưng Yến tạo điều kiện (kh.ông chỉ đạo quét bài thi xong phải n.iêm ph.ong lại ngay) từ việc kh.ông chỉ đạo niêm phong lại ngay cá.c bài thi sau khi qu.ét này cá.c b.ị c.an đã dễ dàng thực hiện việc r.út, sửa bài nâng điểm và qu.ét lại bài thi trong cá.c ngày 29 đến 30-62018 và ngày 1 đến ngày 3-7-2018. Khi bị thanh tra, kiểm tra, Yến chỉ đạo Nga che dấu hành v.i ph.ạm t.ội bằng cá.ch xóa dữ liệu trên m.áy tính.
B.ị c.an Nguyễn Thị Hồng Nga là th.ành v.iên Tổ x.ử l.ý bài thi trắc ngh.iệm được giao cùng Thủy thực hiện việc qu.ét (scan) chấm điểm bài thi. Trong thời gia.n chấm thi, Nga đã trực tiếp và th.ông qua Trần Xuân Yến, Đặng Hữu Thủy, Lò Văn Huynh, Nguyễn Thanh Nhàn, Đỗ Khắc Hưng, Đinh Hải Sơn tiếp nhận th.ông tin của 40 thí sinh, thực hiện việc rút bài, sửa nâng đ.iểm cá.c môn thi trắc ngh.iệm vào cá.c ngày 29-6 đến ngày 30-6-2018 và ngày 1 đến 3-7-2018 cùng Thủy thực hiện việc x.óa, qu.ét lại bài thi đã sửa, khi qu.ét lại Nga đều thay đổi hệ thống giờ trên máy tính để phù hợp với thời gian qu.ét ảnh bài thi gốc trước đó.
Ngoài ra, Nga còn cùng Nhàn, Huynh nú.t khóa phá.ch môn thi tự luận để tá.c đ.ộng nâng đ.iểm cho 12 thí sinh. Là người chủ đ.ộng thống nhất với cá.c b.ị c.an và thời gian cùng nhau đến địa điểm để r.út bài thi mang về nhà Thủy sửa, chuẩn bị phương tiện (như: t.ẩy, bút chì, bộ đáp án) phục vụ cho việc s.ửa ch.ữa bài thi. Khi bị th.anh tr.a, k.iểm tr.a, Nga che giấu hành v.i ph.ạm t.ội bằng cá.ch x.óa d.ữ liệu trên máy tính. Sau khi ph.ạm t.ội, Nga đã nhận hơn 1 tỉ đồng
Lò Văn Huynh là Phó trưởng ban chấm thi, phụ trá.ch chấm thi môn tự luận (Ngữ Văn). Huynh đã l.ợi d.ụng chức vụ, quyền hạn được giao trực tiếp nhận th.ông tin của 7 thí sinh nhờ nâng điểm. Tối 30-6-2018, Huynh cùng với Nga, Thủy, Sọn thực hiện việc rút bài thi sửa nâng điểm cho 32 thí sinh. Ngoài ra, b.ị c.an Huynh còn cùng Nga, Nhàn cung cấp khóa phá.ch, tá.c đ.ộng nâng điểm môn ngữ văn cho 12 thí sinh (trong đó có 3 thí sinh huynh nhận giúp). Quá trình ph.ạm t.ội, b.ị c.an Huynh đã nhận 1 tỉ đồng.
B.ị c.an Đặng Hữu Thủy là th.ành v.iên tổ x.ử l.ý tin bài trắc ngh.iệm, được giao nh.iệm v.ụ cùng Nga thực hiện việc scan chấm điểm bài thi. Trước và trong khi chấm thi, Thủy đã nhận th.ông tin của 4 thí sinh nhờ nâng điểm. Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 6, Thủy cùng Nga, Sọn, Huynh rút cá.c bài thi mang về nhà Thủy sử.a, n.âng đ.iểm. Thủy trực tiếp sửa nâng điểm 3 thí sinh và cùng cá.c b.ị c.an khá.c s.ửa đ.iểm thi cho 40 thí sinh khá.c.
B.ị c.an Cầm Thị Bun Sọn là th.ành v.iên tổ x.ử l.ý tin bài trắc ngh.iệm, đã trực tiếp s.ửa bài n.âng điểm cho 1 thí sinh, ngoài ra cùng Nga, Huynh sửa bài cho 43 thí sinh khá.c, Sọn đã nhận 440 triệu đồng.
B.ị c.an Đinh Hải Sơn là c.án b.ộ CA tỉnh Sơn La, được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh điểm thi. Trong thời gian thực th.i n.hiệm vụ, b.ị c.an Sơn đã làm trái c.ông vụ, nhận th.ông tin điểm thi của 2 thí sinh rồi nhờ Nga và Huynh nâng điểm. B.ị c.an Sơn đã 2 lần cho phép Nga, Sọn và Huynh, Thủy vào phòng x.ử l.ý tin bài để rút bài thi để s.ửa n.âng điểm vào ngày 30-6-2018. Tương tự, b.ị c.an Đỗ Khắc Hưng là cán bộ CA tỉnh Sơn La, đã làm trái c.ông v.ụ nhận th.ông tin 1 thí sinh và nhờ Nga s.ửa đ.iểm và cho cá.c b.ị c.an khá.c vào khu vực c.ấm lấy bài s.ửa đ.iểm.
B.ị c.an Nguyễn Thanh Nhàn đã l.ợi d.ụng ch.ức v.ụ quyền h.ạn được giao để nhận tr.ực tiếp th.ông tin của 4 thí sinh chuyển cho Nga sửa bài thi nâng điểm m.ôn trắc ngh.iệm, cung cấp khóa phá.ch 12 thí sinh chuyển cho Huynh để huynh tá.c đ.ộng nâng điểm.
VKSND tỉnh Sơn La x.á.c định h.ành v.i của cá.c b.ị c.an Trần Xuân Yến, Nguyễn Thị Hồng Nga, Lò Văn Huynh, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn, Đinh Hải Sơn ph.ạm vào t.ội l.ợi d.ụng chức vụ quyền h.ạn trong khi thi hành c.ông vụ, qu.y đ.ịnh tại điểm b, khoản 2, điều 356 bộ luật H.ình s.ự, ph.ạm t.ội 2 lần trở lên có khung hình ph.ạt từ 5 – 10 năm, thuộc trường hợp rất ngh.iêm trọng. Hai b.ị c.an còn là Nguyễn Thanh Nhàn và Đỗ Khắc Hưng cũng ph.ạm t.ội d.anh này nhưng thuộc khoản 1, có khung hình ph.ạt cải tạo kh.ông gi.am gi.ữ từ 3 năm hoặc bị ph.ạt t.ù từ 1 – 5 năm.
Theo NLĐO
The post Tr.uy t.ố 8 b.ị c.an vụ gi.an l.ận điểm thi THPT Sơn La với kh.ung h.ình ph.ạt từ 1-10 năm t.ù appeared first on nhanh24h.info.

Khoảnh khắc ch.ồng ngồi giữa đường đỡ đẻ cho v.ợ g.ây xúc đ.ộng
Wednesday October 09, 2019

Trên đường đưa v.ợ ra b.ệnh v.iện chờ sinh vỡ ối giữa đường kh.iến ng.ười chống bất đắc dĩ thành “b.à đỡ” cho v.ợ. Ngày 9/10, b.à Trần […]

The post Khoảnh khắc ch.ồng ngồi giữa đường đỡ đẻ cho v.ợ g.ây xúc đ.ộng appeared first on Celadon.