Mỗi ngày, Quảng Nam có khoảng 200 con l.ợn nh.iễm t.ả l.ợn châu Phi

Nguy cơ d.ịch t.ả l.ợn tiếp tục b.ùng ph.át l.ây lan, Quảng Nam cần có nhiều giải pháp ng.ăn ch.ặn qu.yết l.iệt, hiệu quả.  

Công bố ng.uyên nh.ân kh.iến 73 ng.ười nh.ập v.iện sau khi dự đ.ám cưới
Thursday July 18, 2019

-Những ng.ười này nhập viện do ăn thực phẩm có chứa khuẩn tụ cầu Staphylococcus aureus vượt ngưỡng Kết quả kiểm ngh.iệm của Trung tâm Kiểm ngh.iệm thuốc, […]

The post Công bố ng.uyên nh.ân kh.iến 73 ng.ười nh.ập v.iện sau khi dự đ.ám cưới appeared first on Celadon.

  Heo b.ị d.ịch t.ả lợn Châu Phi ở Quảng Nam chở ra Đà Nẵng tiêu thụ b.ị cơ qu.an ch.ức n.ăng ph.át h.iện, b.ắt gi.ữ.  
Chiều 11/7, Cục Bảo vệ Môi trường Miền Trung và Tây Nguyên đã có buổi làm việc với cá.c c.ơ qu.an, ban ngành ch.ức n.ăng Quảng Nam về tình hình bảo v.ệ môi trường trong ph.òng ch.ống d.ịch t.ả heo châu Phi.
Theo Chi cục Bảo vệ môi tr.ường tỉnh Quảng Nam, trong vòng 2 thá.ng x.ảy r.a d.ịch t.ả lợn châu Phi, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tổng số heo cнếт và tiêu hủy hơn 12.000 con, khối lượng trên 585 tấn.
Trong đó, dịch b.ệnh chủ yếu x.ảy r.a tại cá.c hộ, cơ sở chăn nuôi heo với qu.y m.ô nhỏ lẻ, rải rá.c.

V.ụ ch.ùa Ba Vàng: Đại đức Thích Trúc Thái Minh b.ị b.ãi nh.iệm h.ết c.hức v.ụ trong Giáo hội
Sunday July 14, 2019

Đ.ại đ.ức Thích Trúc Thái Minh chỉ còn làm tr.ụ tr.ì ch.ùa Ba Vàng, kh.ông còn giữ cá.c chức v.ụ trong Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo trung ương và […]

The post V.ụ ch.ùa Ba Vàng: Đại đức Thích Trúc Thái Minh b.ị b.ãi nh.iệm h.ết c.hức v.ụ trong Giáo hội appeared first on Celadon.

Quảng Nam cần có những b.iện ph.áp qu.yết l.iệt hơn trong ng.ăn ch.ặn d.ịch t.ả lợn châu Phi
Tính đến ngày 9/72019, trên toàn tỉnh Quảng Nam, d.ịch t.ả heo châu Phi đã x.ảy r.a ở 3.017 hộ tại 254 th.ôn, 89 xã, thị trấn, thành phố thuộc 13 huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình, Điện Bàn, Tam Kỳ, Nam Trà My, Phú Ninh, Núi Thành, Quế Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nam Giang, Đại Lộc.
Hiện nay, tỉnh Quảng Nam có hơn 80 trang tr.ại chăn nuôi heo nên ng.uy c.ơ x.ảy r.a dịch b.ệnh trên diện rộng rất cao.
Ông Nguyễn Gia Cường, Phó C.ục tr.ưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Trung – Tây Nguyên đ.ề ngh.ị tỉnh Quảng Nam sớm có những giải pháp qu.yết l.iệt hơn trong việc ng.ăn ch.ặn, x.ử l.ý d.ịch b.ệnh; nhất là trong thời gian thời tiết có những d.iễn b.iến ph.ức t.ạp, thuận lợi cho d.ịch b.ệnh lâ.y l.an, ph.át triển.
Hiện nay tỉnh Quảng Nam đã có hướng dẫn, giá.m s.át t.ổ ch.ức lót bạt tại cá.c điểm ch.ôn lấp để giữ vệ sinh môi trường, tuy nhiên, việc ý thức chấp hành, t.uân th.ủ h.ướng dẫn của người dân, c.ơ s.ở hộ chăn nuôi và một số địa phương chưa cao. Đây là vấn đề qu.an ng.ại cần được chú ý, nhất là khi miền Trung nói chung, địa bàn Quảng Nam nói riêng đang chuẩn b.ị bước vào mùa mưa”, ông Cường lưu ý.
Nguồn https://www.baogiaothong.vn/moi-ngay-quang-nam-co-khoang-200-con-lon-nhiem-ta-lon-chau-phi-d427060.html
The post Mỗi ngày, Quảng Nam có khoảng 200 con l.ợn nh.iễm t.ả l.ợn châu Phi appeared first on nhanh24h.info.