Ch.ủ t.ịch Qu.ốc h.ội: ‘K.inh ngh.iệm là s.ợi d.ây dài nhất, r.út hoài kh.ông hết’

Sau 2,5 ngày làm việc tập trung, ngh.iêm túc, sá.ng 17-7, Ủy ban Thường v.ụ Quốc hội (UBTVQH) đã h.oàn thành chương trình Phiên h.ọp thứ 35 để cho ý kiến về nhiều nội dung qu.an tr.ọng và quyết định một số vấn đề theo th.ẩm qu.yền.
Ph.át biểu bế mạc ph.iên h.ọp, Ch.ủ t.ịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đ.ề ngh.ị Ch.ính ph.ủ, Thường trực Hội đồng Dân tộc, cá.c Ủy ban của Quốc hội, Tổng Th.ư ký Quốc hội và cá.c c.ơ qu.an hữu quan bá.m s.át tinh thần kết l.uận t.ừng nội dung của phiên họp này để t.iếp t.ục ngh.iên c.ứu, h.oàn ch.ỉnh 4 d.ự á.n luật và cá.c báo cáo để th.ực h.iện những bước tiếp theo; đồng thời hoàn thiện cá.c dự thảo Nghị quyết để trình cá.c ban ngành.
Theo Ch.ủ t.ịch Quốc hội, sau khi tổng kết Kỳ họp thứ 7 thì có một số vấn đề cần r.út k.inh ngh.iệm cho kỳ họp sau. “Qua thảo luận thấy rằng kỳ nào cũng r.út k.inh ngh.iệm nhưng lần sau vẫn có những cái làm chưa t.ốt, gần như chưa có chuyển biến, chưa gi.ải qu.yết được. Nên s.ợi dây kinh ngh.iệm là s.ợi dây dài nhất, rút hoài kh.ông hết, năm nào, kỳ nào họp cũng r.út nhưng vẫn còn”, Ch.ủ t.ịch Quốc hội nói, đồng thời cho rằng đây là thực tiễn của nhiều nước chứ kh.ông riêng gì nước ta, nhưng vấn đề là còn nhiều hay ít, d.ứt kh.oát hay kh.ông d.ứt kh.oát.

Bên trong SVĐ 10.000 chỗ ngồi, nơi x.ử v.ụ n.ữ s.inh giao gà b.ị s.át h.ại
Wednesday December 25, 2019

Sân vận đ.ộng Điện Biên Phủ với sức chứa 10.000 ng.ười đang được chuẩn b.ị để phục v.ụ cho ph.iên t.òa x.ét x.ử v.ụ á.n n.ữ s.inh giao […]

The post Bên trong SVĐ 10.000 chỗ ngồi, nơi x.ử v.ụ n.ữ s.inh giao gà b.ị s.át h.ại appeared first on Celadon.

Ch.ủ t.ịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Ch.ủ t.ịch Quốc h.ội đ.ề ngh.ị sau ph.iên h.ọp cần tập tr.ung làm ngay và làm qu.yết l.iệt từ bây giờ cá.c c.ông việc để ch.uẩn b.ị cho Kỳ họp thứ 8: Kh.ẩn tr.ương h.oàn thiện, b.ảo đ.ảm chất lượng cá.c nội d.ung trình UBTVQH tại ph.iên h.ọp vào thá.ng 8, thá.ng 9.
“Khối lượng c.ông việc cần xem xét trong hai phiên họp tới rất lớn, rất quan trọng, đ.ề ngh.ị Chính phủ chỉ đạo cá.c bộ ngành chủ đ.ộng phối hợp với Hội đồng Dân tộc và cá.c Ủy ban của Quốc hội, cá.c c.ơ qu.an của UBTVQH triển khai t.ốt cá.c c.ông việc theo kế hoạch đề ra. Kh.ông chủ qu.an dẫn tới t.ình tr.ạng ch.ậm t.rễ trong việc chuẩn b.ị cá.c nội dung ph.ục v.ụ kỳ họp”, Ch.ủ t.ịch Quốc hội l.ưu ý.
Cụ thể, Ch.ủ t.ịch Quốc hội cho biết Nghị quyết giải th.ích một số điều của Luật Quy hoạch thì Ch.ính ph.ủ thá.ng này cũng b.ị chậm, đ.ề ngh.ị thá.ng 8 cho ý kiến vì Ch.ính ph.ủ chậm thì b.ị á.ch tắc ở đâu đó, cũng sẽ g.ây khó khăn cho việc ph.át tr.iển kinh tế xã hội.
Đây là do th.ực h.iện luật chứ kh.ông phải do luật. Rồi Nghị quyết th.ực h.iện thí điểm kh.ông t.ổ ch.ức HĐND phường tại Hà Nội; Nghị quyết x.ử l.ý nợ tiền thuế, tiền ph.ạt, tiền ph.ạt chậm nộp… cũng như một số l.uật cần sửa đổi, b.ổ s.ung, đ.ề ngh.ị Chính phủ sớm hoàn thiện hồ sơ, tài li.ệu ch.uẩn b.ị trình UBTVQH, chậm nhất tại ph.iên h.ọp thá.ng 9.
Ch.ủ t.ịch Quốc hội đ.á.nh giá cao Văn phòng Quốc hội và Ban Chỉ đạo x.ây d.ựng Quốc hội điện t.ử trong việc t.iếp t.ục ứng d.ụng, cải tiến, cập nhật phần mềm cho hoạt đ.ộng của Quốc hội, phục v.ụ cho phiên họp. Đồng thời đ.ề ngh.ị cá.c đ.ơn v.ị tiếp thu ý kiến UBTVQH h.oàn thiện đề á.n, đ.ề ngh.ị Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp ch.ặt ch.ẽ với Ban Chỉ đạo để tham gia th.ực h.iện đề á.n, nhằm đ.ịnh h.ướng khung cơ s.ở ph.áp l.ý, từng bước xây d.ựng Quốc hội điện t.ử.
Ch.ủ t.ịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đ.ề ngh.ị Quốc hội, Chính phủ cùng cá.c c.ơ qu.an tr.ong hệ thống ch.ính tr.ị tăng cường ứng d.ụng c.ông nghệ th.ông tin, phối hợp xây dựng hệ thống th.ông tin điện t.ử liên th.ông với cơ sở dữ liệu dùng chung, có tính đồng bộ. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt đ.ộng của cá.c c.ơ qu.an và tính kết nối liên th.ông trong hoạt đ.ộng của cá.c c.ơ qu.an nhà n.ước, c.ơ qu.an lập pháp, h.ành ph.áp, tư ph.áp để ph.ục v.ụ đất nước và nhân dân.
Theo Cand.com.vn
The post Ch.ủ t.ịch Qu.ốc h.ội: ‘K.inh ngh.iệm là s.ợi d.ây dài nhất, r.út hoài kh.ông hết’ appeared first on nhanh24h.info.

Thống kê của Ủ.y b.an ATGT: Gần 7.000 ng.ười chế‌t vì ta‌i nạ‌n giao th.ô.ng trong 11 thá.ng
Tuesday November 26, 2019

Thống kê của Ủ.y b.an a.n t.oàn giao th.ô.ng Quốc gia ch.o th.ấy cả nước x.ảy r.a gần 16.000 v.ụ TNGT, làm chế‌t gần 7.000 ng.ười, b.ị thư‌ơng […]

The post Thống kê của Ủ.y b.an ATGT: Gần 7.000 ng.ười chế‌t vì ta‌i nạ‌n giao th.ô.ng trong 11 thá.ng appeared first on Celadon.