Những nội dung qu.an tr.ọng nào sẽ được bàn l.uận tại Hội nghị Trung ương 10?

– Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và chỉ đạo cá.c phiên họp tại Hội nghị Trung ương 10 với rất nhiều nội dung quan trọng.
Thực hiện chương trình làm việc cả nhiệm kỳ khóa 12, trong cá.c ngày từ 16-18/5, tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương (TƯ) Đảng họp, thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và chỉ đạo cá.c phiên họp.

Tr.uy t.ìm nh.óm c.ôn đ.ồ đ.á.nh hội đồng n.am sinh ở Lâm Đồng
Monday October 14, 2019

Một n.am sinh lớp 9 đi cùng nh.óm bạn đến cây xăng ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đổ xăng thì b.ị nh.óm c.ôn đ.ồ khoảng 20 […]

The post Tr.uy t.ìm nh.óm c.ôn đ.ồ đ.á.nh hội đồng n.am sinh ở Lâm Đồng appeared first on Celadon.

Hội nghị TƯ 9, khóa 12 vào tháng 12/2018.
Tại hội nghị, Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 12 nghe báo cáo và thảo luận cá.c nội dung quan trọng:
Đề cương Báo cáo ch.ính tr.ị và Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Sau một quá trình bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện, cá.c dự thảo Báo cáo này sẽ trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 được t.ổ ch.ức vào đầu năm 2021.
Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Những dự thảo văn kiện này, khi hoàn thành sẽ trình Đại hội 13 của Đảng.
Đề cương Báo cáo tổng kết c.ông tá.c xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (sẽ trình Đại hội 13 của Đảng).
Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 11) về đại hội đảng bộ cá.c cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa 12 về đại hội đảng bộ cá.c cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng.
Tại Hội nghị 10 lần này, Ban Chấp hành Trung ương cũng nghe báo cáo cá.c c.ông việc quan trọng của Bộ Chính trị đã chỉ đạo và giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến nay; nghe báo cáo c.ông tá.c kiểm tra, giá.m s.át và kỷ luật của Đảng năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.
Ban chấp hành TƯ cũng nghe báo cáo cá.c c.ông việc quan trọng của Bộ Chính trị đã chỉ đạo và giải quyết từ sau hội nghị TƯ 9 đến nay; nghe báo cáo c.ông tá.c kiểm tra, giá.m s.át và kỷ luật của Đảng năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.
Theo VTC
The post Những nội dung qu.an tr.ọng nào sẽ được bàn l.uận tại Hội nghị Trung ương 10? appeared first on nhanh24h.info.

nh.óm khá.ch khỏ a th ân trên đ.èo Mã Pì Lèng g.ây tr anh c ãi, chủ hội nói: ‘b.ảo v.ệ môi Tr.ường’
Wednesday October 09, 2019

Nhiều ng.ười cho rằng những phượt thủ này đang L.ợi d.ụng Mã Pí Lèng và việc làm này để đ.á.nh bóng tên t.uổi của m.ình, và đã vô […]

The post nh.óm khá.ch khỏ a th ân trên đ.èo Mã Pì Lèng g.ây tr anh c ãi, chủ hội nói: ‘b.ảo v.ệ môi Tr.ường’ appeared first on Celadon.