‘T.ư nh.ân 1 người mấy việc, Nhà nước 1 việc 2 người’

Ph.ó th.ủ t.ướng Vương Đình Huệ cho rằng, khối t.ư nh.ân có những việc làm chỉ cần 1 người “k.iêm” được, như gi.úp việc, thư kí, lái xe, trong khi nhà nước 1 vị trí mà có tới hai biên chế là điều không thể chấp nh.ận.

V.ụ ch.ùa Ba Vàng: Đại đức Thích Trúc Thái Minh b.ị b.ãi nh.iệm h.ết c.hức v.ụ trong Giáo hội
Sunday July 14, 2019

Đ.ại đ.ức Thích Trúc Thái Minh chỉ còn làm tr.ụ tr.ì ch.ùa Ba Vàng, kh.ông còn giữ cá.c chức v.ụ trong Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo trung ương và […]

The post V.ụ ch.ùa Ba Vàng: Đại đức Thích Trúc Thái Minh b.ị b.ãi nh.iệm h.ết c.hức v.ụ trong Giáo hội appeared first on Celadon.

Ph.ó th.ủ t.ướng Vương Đình Huệ ẢNH CHÍ HIẾU
Câu chuyện đề á.n vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế là vấn đề mà Phó th.ủ t.ướng Vương Đình Huệ nhấn m.ạnh cần phải ưu tiên xây dựng sớm khi chủ trì buổi làm việc hôm nay, 14.3 về nội dung cải cách chính sách tiền lương theo Ngh.ị quyết số 27 của Trung ương Đảng.
Nghị quyết 27 là ngh.ị quyết chuyên đề đầu tiên của Trung ương Đảng về cải cách tiền l.ương từ trước tới nay, sẽ b.ắt đầu thực hiện từ năm 2021. Từ nay tới hết năm 2020, Ch.ính ph.ủ vẫn tiếp tục điều chỉnh t.ăng l.ương c.ơ bản mỗi năm 7% theo Nghị quyết của Quốc hội, sau đó từ 2021 trở đi sẽ cải cách căn bản chính sách tiền lương mà nội hàm bao gồm trong khu vực h.ành ch.ính nhà nước (trả lương theo vi trí việc làm và ch.ức d.anh, ch.ức v.ụ l.ãnh đ.ạo), trong khu vực doanh nghiệp thì thực hiện ngang bằng nhau với khối doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước (l.oại trừ lương người đại diện chủ sở hữu, người làm công tác qu.ản l.ý).
Trên c.ơ sở Nghị quyết số 27 của Trung ương và chương trình h.ành đ.ộng của Chính phủ thực hiện nghị quyết này, Phó th.ủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu trong năm nay và năm 2020, các bộ, ngành và địa phương phải chuẩn bị khung khổ thể chế để thực hiện cải cách, trong đó qu.an tr.ọng nhất là xây dựng và ph.ê d.uyệt đề án vị trí việc làm, chức danh chức vụ cán bộ lãnh đạo trong các c.ơ quan, đơn vị l.ực l.ượng vũ trang.
Thiết kế hệ thống thang b.ảng l.ương thì phải thiết kế thang bảng lương nói chung, và hệ thống th.ang, bảng lương của các chức danh tương đương trong hệ thống ch.ính tr.ị; tính toán chuyển lương cũ sang lương mới,…
Theo ông Huệ, mối quan tâm lớn nhất khi xây dựng đề án vị trí việc làm là phải b.ảo đ.ảm nâng cao hiệu quả, hiệu l.ực hoạt động của bộ máy gắn với tinh giản biên chế (mỗi năm gi.ảm 2,5% biên chế), không chấp nhận xây dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm nhưng biên chế vẫn tăng, ph.ình ra, không bảo đảm được mục tiêu.
Ông dẫn chứng, ở khối tư nhân, có nhiều việc có thể chỉ cần một người đảm nhận, như làm lái xe, kiêm cả thư ký, giúp việc. “Trong khi nhà nước mà một vị trí phải có 2 biên chế là không được. Ph.áp l.uật còn cho phép làm thêm giờ cũng như chi trả lương thưởng thì không thể áp dụng máy móc thế được”, Ph.ó th.ủ t.ướng nói và đề nghị Bộ Nội vụ kế thừa k.inh ngh.iệm triển khai từ trước tới nay, chọn l.ọc k.inh ngh.iệm quốc tế phù hợp, chứ không máy móc áp dụng với Việt Nam để r.à s.oát, hoàn thiện hệ thống pháp lý vị trí việc làm, t.iêu ch.í đ.ánh giá cán bộ công chức v.iên ch.ức gắn với vị trí việc làm.
Về nguồn lực chuẩn bị cho cải cách tiền lương, ông Huệ lưu ý Bộ Tài chính và các địa phương tập trung các nguồn lực tài chính dành cho cải cách lương, kể cả nguồn vượt thu ngân sách trung ương và địa phương từ 2018- 2020 để tăng lương, không để xảy ra t.ình tr.ạng các địa phương xin dùng nguồn cải cách lương để chi cho việc khác.
“Phải có nguồn tiền cụ thể mới thực hiện được cải cách lương. Không thể để ngh.ị quyết đặt ra yêu cầu mà không thực hiện được trong th.ực t.iễn, hoặc điều ch.ỉnh l.ương không đáng được bao nhiêu, không đáp ứng được k.ỳ v.ọng của công chức, viên ch.ức và người lao động”, Ph.ó t.hủ t.ướng nhấn m.ạnh.
Theo : Thanh Niên
The post ‘T.ư nh.ân 1 người mấy việc, Nhà nước 1 việc 2 người’ appeared first on nhanh24h.info.

Phó Giáo sư Hồng Xuân, ng.ười hiến kế dùng lu ch.ống ng.ập b.ất ng.ờ có đơn xin nghỉ
Tuesday July 16, 2019

Phó Giáo sư Hồng Xuân đã có đơn xin ngh.ỉ ph.ép dài ngày sau đề xuất chống ng.ập bằng lu g.ây tranh luận.  Ngày 16/7, Phó Giáo sư […]

The post Phó Giáo sư Hồng Xuân, ng.ười hiến kế dùng lu ch.ống ng.ập b.ất ng.ờ có đơn xin nghỉ appeared first on Celadon.