C.ấm xe máy d.ồn dân đi xe b.uýt: V.ị Giám đ.ốc s.ở “quá l.ãng m ạn”

Một lần nữa, người dân lại x.ôn x.ao trước đề xuất thí điểm cấm xe máy tuyến Lê Văn Lương hoặc Nguyễn Trãi của Sở GTVT Hà Nội. Rất nhiều ý kiến tr.ái chiều, k.ẻ đi ô tô thì ủ.ng h.ộ, còn người đi xe máy không đồng t.ình.
X.ác đ.ịnh nhầm đ.ối t.ượng
Không r.õ m.ục t.iêu ch.ính của S.ở GTVT khi cấm xe máy là gì: gi.ảm ô nh.iễm môi trường hay gi.ảm tắc ngh.ẽn giao thông?
Nếu nói cấm xe máy ch.ạy xăng để giảm ô nh.iễm m.ôi trường do không có chuẩn khí th.ải như ô tô thì điều đó có nghĩa xe máy điện được ph.ép sử dụng. Trường hợp này lại không giải quyết được tắc ngh.ẽn giao thông vì xe máy điện hay xe máy chạy x.ăng đều chiếm không gian đường phố như nhau. Nếu vậy, phải ch.ăng S.ở GTVT đang lobby chính sách để bán xe máy điện?
Nếu mụ.c t.iêu là để gi.ảm tắc ngh.ẽn giao thông thì Sở GTVT đã xác định nhầm đ.ối t.ượng: ô tô mới là đ.ối t.ượng chính g.ây ù.n tắc, chứ không phải xe máy. Một chiếc ô tô chiếm khoảng 12-15m2 khi ở trạng thái đỗ (gấp 10 lần xe máy) và 50-65m2 khi di chuyển ở tốc độ 30km/h (gấp 20 lần xe máy). Nghĩa là, một chiếc ô tô khi di chuyển ch.ậm trong đô thị sẽ chiếm không gi.an t.ương đ.ương với khoảng không gian cần thiết cho 10-20 chiếc xe máy.

Ch.áy chợ k.inh h.oàng, gần 50 ki ốt thành tro
Sunday July 14, 2019

– Một v.ụ ch.áy k.inh h.oàng đã th.iêu rụi gần 50 ki ốt trong khu chợ trung tâm huyện, g.ây th.iệt h.ại lớn. Vụ ch.áy chợ x.ảy r.a […]

The post Ch.áy chợ k.inh h.oàng, gần 50 ki ốt thành tro appeared first on Celadon.

Thị phần v.ận t.ải của thành phố Đài Bắc (tài liệu do ch.uyên gi.a giao thông Mochizuki Shinichi, t.ổ ch.ức CarFreeDay Nhật Bản cung cấp)
Thành phố Bắc Kinh của T.Q cũng cấm xe máy, mặc dù họ có hệ thống v.ận tải h.ành kh.ách công cộng (VTHKCC) hoàn chỉnh và đầu tư từ rất sớm nhưng vẫn ch.ịu cảnh tắc ngh.ẽn vì t.ỷ l.ệ sử dụng ô tô cá nh.ân tăng lên.
Với hoàn c.ảnh t.ương t.ự như Hà Nội, Thành phố Đài Bắc – Đài Loan có hệ thống VTHKCC phát triển và h.oàn ch.ỉnh với m.ạng lưới đường sắt đô thị (ĐSĐT) hoàn c.hỉnh, hệ thống xe b.uýt ư.u tiên, rất hiệu quả và xe đạp công cộng rất tốt nhưng xe máy vẫn chiếm tỷ lệ 28% vì nó vẫn ph.ù h.ợp với một số đ.ối t.ượng và một số chuyến đi nhất đ.ịnh.
Do vậy, việc đề xuất cấm h.oàn t.oàn xe máy là rất phi lý, thiếu th.ực t.ế và có phần ẩ.u, nhất là khi ở Hà Nội tỷ lệ người dân sử dụng xe máy chiếm hơn 70% nhu cầu đi lại, cao hơn Bắc Kinh nhiều lần. Việc cấm hoàn toàn xe máy ch.ẳng khác nào việc b.ắt con voi ch.ui qua lỗ kim!
Không những thế, việc cấm s.ử d.ụng xe máy sẽ lại khuyến kh.ích một bộ ph.ận người dân mua ô tô để đi lại hàng ngày. Điều đó sẽ làm cho tình tr.ạng tắc ngh.ẽn ngày càng trầm tr.ọng hơn.
Đến 2050, giao thông c.ông c.ộng chưa đ.áp ứ.ng n.ổi 30% nhu cầu đi lại thì cấm làm sao?
Nhiều người thắc mắc rằng, nếu hệ thống VTHKCC của thủ đô thực sự tốt thì tại sao lại phải cấm người dân sử dụng xe máy? Người dân rất nh.ạy c.ảm nên nếu th.ực sự t.ốt và tiện lợi thì không cần cấm họ cũng t.ự đ.ộng bỏ xe máy để chuyển sang s.ử d.ụng VTHKCC.
Cốt l.õi của vấn đề nằm ở chỗ: liệu hệ thống VTHKCC có thực sự đủ khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân sau khi l.ệnh cấm được ban hành hay không?
Trả lời b.áo ch.í, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện có lẽ đã qu.á l.ãng m.ạn khi cho rằng hệ thống VTHKCC sẽ đảm bảo đáp ứng được điều kiện đi lại, sinh hoạt bình thường của người dân. Tuy nhiên, sau thất b.ại của các dự á.n phát triển VTHKCC hiện đại như tuyến BRT 01 hay sự chậm trễ của tất cả các dự án ĐSĐT, người dân cảm thấy không yên tâm và ngh.i ng.ờ vào lời h.ứa h.ẹn mơ hồ trên.
Với một k.ịch b.ản v.ô c.ùng l.ãng m.ạn, trong đó hệ thống vận tải hành khách công cộng có những bước ph.át triển hết s.ức ng.oạn mục như sau mỗi 5 năm, Hà Nội có thêm khoảng 30km ĐSĐT và 15km xe buýt nhanh BRT, s.ản l.ượng xe buýt t.ăng m.ạnh với 2%/năm thì tỷ lệ đ.ảm nh.ận của hệ thống vận tải h.ành kh.ách công cộng đến năm 2040 cũng chỉ đ.ạt khoảng 15% nh.u cầu đi lại, và đến tận 2050 cũng chỉ đ.ạt khoảng 25% nhu cầu đi lại.

C.ựu c.ông an đ.á.nh tráo 5kg m.a t.úy t.ang vật đem bá.n lĩnh á.n t.ử h.ình
Wednesday July 17, 2019

Mới đây, TAND TP Hải Phòng mở ph.iên t.òa x.ét x.ử sơ thẩm v.ụ á.n nguyên cá.n bộ CA mua bá.n tr.ái ph.ép chất m.a t.úy x.ảy r.a […]

The post C.ựu c.ông an đ.á.nh tráo 5kg m.a t.úy t.ang vật đem bá.n lĩnh á.n t.ử h.ình appeared first on Celadon.

Dự b.áo thị phần vận tải cho thành phố Hà Nội đến 2050
Còn l.úng t.úng và việc cần làm ngay
Có l.ẽ S.ở GTVT đã quá ch.ủ qu.an khi vội cho rằng cứ đầu tư x.ây d.ựng h.ạ tầng VTHKCC như BRT hay ĐSĐT thì có th.ể đ.áp ứ.ng nh.u cầu đi lại của người dân.
Thực tế, x.ét cả tuyến BRT 01 trên trục đường Lê Văn Lương và tuyến ĐSĐT 2A trên trục Nguyễn Trãi đều thấy sự thiếu đồng bộ trong ph.át tr.iển hạ tầng, đ.ặc b.iệt là giao thông tiếp c.ận đã không được qu.an t.âm đầu tư t.ương x.ứng.
Ví dụ, hè phố cho người đi bộ còn rất nhếch nhác, bị chiếm d.ụng để k.inh d.oanh, thiếu cây xanh bóng mát; đường cho xe đạp chưa được qu.an t.âm; tại các điểm dừng của tuyến BRT 01 và các nhà ga của tuyến ĐSĐT 2A không thấy bố trí chỗ cho các ph.ương t.iện trung chuyển. Bên c.ạnh đó, các ga của tuyến ĐSĐT 2A đều nằm kh.á x.a các đ.iểm tập trung dân cư như các trường học, các khu tập thể, các khu chung cư và các cao ốc văn ph.òng. Không hiểu người dân sẽ đi lại như thế nào và Sở GTVT đã có giải ph.áp c.ụ thể để khắc ph.ục?
Thiết nghĩ, nh.iệm v.ụ cần làm đối với Sở GTVT hiện nay là khắc ph.ục ngay những thiếu s.ót trên nhằm xây dựng niềm tin của người dân vào hệ thống VTHKCC thông qua việc ph.át huy tối đa h.iệu qu.ả của các tuyến v.ận chuyển khối l.ượng lớn.

Nếu đã cấm s.ử d.ụng ph.ương tiện giao thông c.á nh.ân thì phải cấm cả xe máy lẫn ô tô cá nhân.
Người dân ch.ẳng th.ích thú gì khi phải s.ử d.ụng xe máy để đi lại hàng ngày, nhưng họ đã mất niềm tin vào hệ thống VTHKCC sau thất bại của tuyến BRT 01 hiện đại và đắt tiền nhưng k.ém h.iệu qu.ả mà Hà Nội đã quảng bá rầm r.ộ suốt mấy năm nay.
Chưa kể, việc cấm hoàn toàn xe máy trong khi những người đi ô tô chỉ cần nộp phí là được sử dụng d.ẫn tới mất công bằng xã hội. Do vậy, nếu đã cấm sử d.ụng phương tiện giao thông c.á nh.ân thì phải cấm cả xe máy l.ẫn ô tô cá nhân.
Ông Enrique Penalosa, thị trưởng thành phố Bogota của Colombia năm 1998 – một trong những thành phố thành công trong việc p.hát tr.iển giao thông bền vững – nói: “th.ật ng.ược đời khi các nước ngh.èo, k.ém ph.át triển lại tập tr.ung tất cả mọi nguồn lực mà họ có để giúp cho người giàu tr.ánh tắc đường, chứ không phải cho tất cả mọi người”. Điều đó có lẽ đúng, nếu Hà Nội thực hiện l.ệnh cấm sử dụng xe máy.
Do vậy, thay vì việc th.í đ.iểm cấm người dân s.ử d.ụng xe máy trên tr.ục Nguyễn Trãi hoặc Lê Văn Lương, S.ở GTVT nên th.ử ngh.iệm cấm sử dụng xe máy đối với c.án b.ộ nhân viên một số c.ơ qu.an nằm dọc theo hai tr.ục giao th.ông này trong vòng 1 tuần hoặc 1 tháng, b.ắt đầu từ chính S.ở GTVT. Chính g.iám đốc S.ở GTVT cũng phải s.ử d.ụng hệ thống VTHKCC trong suốt thời gian th.ử ngh.iệm để đ.ánh giá những thiếu s.ót và bất h.ợp l.ý trước khi mở rộng sang các c.ơ qu.an khác. Sau một năm th.ử ngh.iệm, nếu thành công mới tính tiếp.
Theo Vietnamnet.vn
The post C.ấm xe máy d.ồn dân đi xe b.uýt: V.ị Giám đ.ốc s.ở “quá l.ãng m ạn” appeared first on nhanh24h.info.