Ban Bí thư: Ban hành Chỉ thị sàng lọc đ.ảng viên từ trung ương đến địa phương

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết n.ạp đ.ảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà s.oát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
Chỉ thị nêu rõ từ khi thành lập Đảng đến nay, nhất là những năm gần đây, thực hiện Điều lệ Đảng và các qu.y định của Trung ương, các cấp ủy, t.ổ ch.ức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố t.ổ ch.ức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, số lượng đ.ảng viên kết nạp mới tăng nhanh, trình độ học vấn của đảng viên mới kết nạp ngày càng cao. Đồng thời, đã quan tâm rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

‘Diện tích sân b.ay Tân Sơn Nhất chỉ còn 1/5’
Wednesday August 21, 2019

Theo Tổng c.ô.ng ty Quản lý b.ay VN, do quá trình đô thị hóa, diện tích sân b.ay Tân Sơn Nhất chỉ còn 1/4 đến 1/5 so với […]

The post ‘Diện tích sân b.ay Tân Sơn Nhất chỉ còn 1/5’ appeared first on Celadon.

Quang cảnh cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương để cho ý kiến về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Những kết quả đó đã góp phần quan trọng khắc phục cơ bản tình trạng ở cơ sở không có đảng viên và t.ổ ch.ức đảng. Chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức ch.iến đ.ấu của t.ổ ch.ức đảng được nâng cao; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kết nạp đảng viên có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng; việc kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng còn diễn ra ở nhiều nơi; còn v.i ph.ạm quy định, nguyên tắc về kết nạp đảng viên.
Công tác quản lý, giáo d.ục, rèn luyện, đ.ánh giá chất lượng đảng viên còn hình th.ức. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên chưa kịp thời, không quyết liệt, còn lúng túng, thiếu thống nhất giữa các t.ổ ch.ức đảng. Còn một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, suy th.oái, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”; có việc làm, phát ngôn sai nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng; một số có biểu hiện d.ao động, hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Những khuyết điểm, yếu kém đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, sức ch.iến đ.ấu của t.ổ ch.ức đảng và đảng viên; làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Để nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, t.ổ ch.ức đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:1. Nâng cao nh.ận th.ức, quán tr.iệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ng.ũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có tr.ách nh.iệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức t.ổ ch.ức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài của các cấp ủy, t.ổ ch.ức đảng.
2. Chấn chỉnh công tác kết n.ạp đ.ảng viên, khắc phục tr.iệt để tình tr.ạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng.
– Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn. Cấp ủy có thẩm quyền có thể quy định tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên cao hơn quy định chung để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.
– Các cấp ủy, chi bộ thường xuyên lãnh đạo các t.ổ ch.ức đoàn thể chính trị-xã hội, qua đó phát hiện nhân tố tích cực, nhất là đoàn viên thanh niên, công nhân, người lao dộng có thành tích, gương mẫu trong phong trào, có uy tín trong nhân dân để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện cho họ phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng.
– Nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đ.ối t.ượng kết nạp đảng. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng đ.ối t.ượng kết nạp đảng và đảng viên mới bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng quy trình, hướng dẫn việc kiểm tra, đ.ánh giá nhận thức cuối khóa học bảo đảm kết quả học thực chất. Các cấp ủy thường xuyên kiểm tra việc t.ổ ch.ức các lớp bồi d.ưỡng đ.ối t.ượng đảng, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, hành vi tiêu cực trong t.ổ ch.ức thực hiện.
– Thực hiện nghiêm túc quy định th.ẩm tr.a lý lịch và lấy ý kiến nh.ận x.ét của t.ổ ch.ức chính trị-xã hội đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng. Cấp ủy và người được giao th.ẩm tra phải chịu tr.ách nh.iệm về kết quả th.ẩm tr.a lý lịch, người đứng đầu các t.ổ ch.ức chính trị-xã hội phải chịu trách nhiệm về nh.ận xét của mình đối với đ.ối t.ượng đảng.
3. Tăng cường công tác quản lý, giáo d.ục đ.ảng viên.
– Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết đối với đảng viên. Chủ động khắc ph.ục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung bình chủ nghĩa.
– Cấp ủy các cấp phân công cấp ủy viên phụ trách, thường xuyên làm việc với chi ủy, chi bộ và tiếp xúc với đảng viên để nắm b.ắt, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đảng viên; bảo vệ những đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực.
– Chi bộ thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp. Đối với những đảng viên là cán bộ nghỉ h.ưu, sức khỏe yếu và tự nguyện thì cho miễn sinh hoạt đảng và công tác theo đúng quy định.
– Cấp ủy đảng bộ cơ sở và cấp ủy có thẩm quyền thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng, cấp ủy khi thực hiện việc chuyển sinh hoạt đ.ảng cho đảng viên, phải thông báo bằng văn bản cho cấp ủy cơ sở nơi đ.ảng viên được chuyển đến.
– Cấp ủy đảng bộ cơ sở tăng cường k.iểm tr.a việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và chế độ đóng đảng phí. Bảo đảm việc tự phê bình và phê bình trong sinh h.oạt đảng được tiến hành thường xuyên, ngh.iêm t.úc, thiết thực, hiệu quả. Định kỳ 6 tháng, cấp ủy cấp trên trực tiếp của t.ổ ch.ức cơ sở đảng phải tiến hành k.iểm tr.a các chi bộ việc thực hiện quy định về sinh hoạt đảng và việc quản lý đảng viên; thông báo kết quả kiểm tra trong toàn đảng bộ và yêu cầu khắc ph.ục những hạn chế, khuyết điểm.
– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đảng viên, bảo đảm đồng bộ, liên thông trong toàn Đảng. Sớm hoàn thành việc nâng cấp và khai thác hiệu quả cơ s.ở dữ liệu đảng viên. Trong năm 2019 tiến hành tổng điều tr.a tình hình đội ngũ đảng viên.
4. Thực hiện ngh.iêm t.úc công tác rà s.oát, sàng lọc đ.ảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đ.ảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
– Đề cao tính k.ỷ l.uật, kỷ cương của Đảng, tính ch.iến đ.ấu, tự ph.ê b.ình, ph.ê b.ình và nâng cao tr.ách n.hiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.
– Các cấp ủy, t.ổ ch.ức đảng thường xuyên rà s.oát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ, kịp thời ph.át hiện và k.iên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp. Trước mắt, từ nay đến ngày 19/5/2019, các cấp ủy, t.ổ ch.ức đảng tiến hành một đợt rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm v.ụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho t.ổ ch.ức đảng có thẩm quyền, những đảng viên v.i ph.ạm kỷ l.uật đ.ảng, ph.áp l.uật nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp, qua đó chọn lọc, đưa ra khỏi Đảng những đ.ảng viên không còn đủ tư cách; khắc phục tr.iệt đ.ể tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đ.ánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đ.ảng v.iên không còn đủ tư cách ra khỏi Đ.ảng.
Ban Tổ ch.ức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn tiêu chí, quy trình đưa đảng viên không còn đ.ủ tư cách ra khỏi Đ.ảng.
5. Các cấp ủy, t.ổ ch.ức đảng tr.ực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các t.ổ ch.ức chính trị-xã hội cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giá.m s.át của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các t.ổ ch.ức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các t.ổ ch.ức chính trị-xã hội ph.át h.uy tr.ách nh.iệm tham gia xây dựng Đảng, thực hiện tốt việc gi.ám s.át các t.ổ ch.ức đảng và đảng viên. Tích cực ph.át hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ ch.ức đ.ảng; đồng thời, giám s.át đảng viên, ph.át hiện cho t.ổ ch.ức đảng những đ.ảng viên suy thoái về đ.ạo đ.ức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa.”
6. Các cấp ủy, t.ổ ch.ức đảng có kế h.oạch qu.án tr.iệt và t.ổ ch.ức thực hiện ngh.iêm t.úc Chỉ thị này. Tập trung l.ãnh đạo, chỉ đạo quyết l.iệt, tạo sự chuyển biến rõ r.ệt trong việc nâng cao chất lượng đ.ảng viên. Kết quả thực hiện Chỉ thị là một tiêu chí để đ.ánh gi.á, xếp l.oại chất l.ượng tổ ch.ức đ.ảng, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy.
7. Ban Tổ ch.ức Trung ương phối hợp với các c.ơ qu.an liên qu.an tuyên truyền, phổ biến, qu.án tr.iệt, h.ướng dẫn, đôn đốc, k.iểm tr.a, gi.ám s.át việc thực hiện; kịp thời th.áo g.ỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình th.ực hiện và hằng năm b.áo c.áo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả th.ực hiện Chỉ thị./.
Theo : kinhtedothi.vn
The post Ban Bí thư: Ban hành Chỉ thị sàng lọc đ.ảng viên từ trung ương đến địa phương appeared first on nhanh24h.info.

Hà Nội: Dừng xe giữa đường mặc áo mưa, ng.ười ph.ụ n.ữ đẩy c.on nhỏ vào tình huống ng.uy h.iểm
Thursday August 22, 2019

Hành đ.ộng của ng.ười m.ẹ trong đ.oạn c.lip dưới đây kh.iến nhiều ng.ười b.ức x.úc. Đoạn c.lip ghi l.ại một v.ụ v.a ch.ạm trên đường vào khoảng 19h16′ […]

The post Hà Nội: Dừng xe giữa đường mặc áo mưa, ng.ười ph.ụ n.ữ đẩy c.on nhỏ vào tình huống ng.uy h.iểm appeared first on Celadon.