Từ 1-1-2019 L.uật An Ninh Mạng có h.iệu l.ực: c.ấm 20 nhóm h.ành v.i trên mạng

Ngoài L.uật an n.inh mạng, còn có 11 l.uật khác như: L.uật quy hoạch, L.uật t.ố c.áo, L.uật bảo vệ bí mật nhà nước, L.uật thủy sản… cùng có hiệu l.ực thi hành từ ngày 1-1-2019.

Thêm lái xe taxi t.ố n.ữ trung tá CA tỉnh Thái Bình ‘quỵt’ n.ợ
Tuesday December 03, 2019

Trong khi CA tỉnh Thái Bình đang x.á.c minh đ.ơn t.ố c.áo của một lái xe về h.ành v.i “bùng” tiền thuê xe của một n.ữ trung tá […]

The post Thêm lái xe taxi t.ố n.ữ trung tá CA tỉnh Thái Bình ‘quỵt’ n.ợ appeared first on Celadon.

Từ các quy định nằm ở nhiều điều khác nhau của L.uật a.n ninh m.ạng, có thể gom lại 20 nhóm hành vi b.ị ngh.iêm cấm thực hiện trên không gian mạng. Trong số đó, có nhiều hành vi đã bị cấm trên mạng trước đây hoặc chỉ mới cấm ngoài đời và nay cấm cả trên m.ạng.

Lên M’Drắk, ‘đ.ột nh.ập’ vào hang đ.á của ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ đã từng ở 6 năm: Nơi th.ô.ng linh giữa trời và đất
Monday November 25, 2019

Có trong mơ tôi cũng kh.ô.ng nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ giữa tôi và Đặng Lê Nguyên Vũ ở M’Drắk lần này l.ại diễn ra trong hang đ.á, […]

The post Lên M’Drắk, ‘đ.ột nh.ập’ vào hang đ.á của ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ đã từng ở 6 năm: Nơi th.ô.ng linh giữa trời và đất appeared first on Celadon.

20 nhóm hành vi không được làm
1. Đăng tải, phát tán thông tin có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
2. Tổ chức, hoạt động, câu kết, x.úi gi.ục, mua chuộc, l.ừa g.ạt, l.ôi k.éo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
3. Xuyên t.ạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, x.úc ph.ạm tôn giáo, phân biệt đối x.ử về giới, phân biệt chủng tộc.
4. Thông tin s.ai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, g.ây th.iệt h.ại cho các hoạt động kinh tế – xã hội, g.ây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, x.âm ph.ạm quyền và lợi ích hợp ph.áp của t.ổ ch.ức, cá nhân khác.
5. Hoạt động m.ại d.âm, tệ nạn xã hội, m.ua b.án ng.ười; đăng tải thông tin d.âm ô, đồi trụy, t.ội á.c; ph.á h.oại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.
6. X.úi gi.ục, lôi kéo, k.ích đ.ộng người khác ph.ạm t.ội.
7. Thông tin trên không gian mạng có nội dung k.ích đ.ộng g.ây b.ạo l.oạn, phá rối an ninh, gây rối tr.ật t.ự công cộng.
8. Thông tin trên không gian m.ạng có nội dung làm nh.ục, vu khống.
9. Thông tin trên không gian m.ạng có nội dung x.âm ph.ạm tr.ật t.ự quản lý kinh tế.
10. Thực hiện h.ành v.i gián điệp mạng; x.âm ph.ạm bí m.ật nhà nước, bí m.ật công tác, thông tin cá nhân.
11. Có hành vi ch.iếm đ.oạt tài sản; t.ổ ch.ức đ.ánh bạc, đ.ánh b.ạc qua mạng Internet; tr.ộm cắp cước viễn thông quốc tế trên nền Internet; v.i ph.ạm bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không gian m.ạng.
12. Gi.ả mạo trang thông tin điện t.ử của cơ qu.an, t.ổ ch.ức, cá nhân; làm giả, lưu hành, tr.ộm cắp, mua b.án, thu thập, trao đổi trái ph.ép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng của người khác; ph.át hành, cung cấp, sử dụng các phương tiện thanh toán trái ph.ép.
13. Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.
14. Hướng dẫn người khác thực hiện h.ành v.i v.i ph.ạm pháp l.uật.
15. Có hành vi khác sử dụng không gian m.ạng v.i ph.ạm pháp l.uật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
16. Thực hiện t.ấn c.ông mạng, kh.ủng b.ố mạng, gián điệp mạng, t.ội ph.ạm mạng; gây sự cố, t.ấn c.ông, x.âm nh.ập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin qu.an tr.ọng về an ninh quốc gia.
17. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có h.ành v.i cản tr.ở, g.ây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông; phát t.án chương trình tin học g.ây h.ại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện t.ử; x.âm nh.ập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện t.ử của người khác.
18. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của l.ực l.ượng bảo vệ an ninh m.ạng; t.ấn c.ông, vô hiệu hóa trái ph.áp l.uật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an n.inh m.ạng.
19. Lợi dụng hoặc l.ạm d.ụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để x.âm ph.ạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, tr.ật t.ự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp ph.áp của t.ổ ch.ức, cá nhân hoặc để tr.ục lợi.
20. Có hành vi khác v.i ph.ạm quy đ.ịnh của L.uật an n.inh mạng.

Công bố quy hoạch: ch.ậm nhất sau 15 ngày ph.ê d.uyệt
Theo Luật quy hoạch thì quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác định.
Luật này yêu cầu chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc ph.ê d.uyệt, toàn bộ nội dung của quy hoạch phải được công bố công khai, trừ những nội dung liên qu.an đến b.í m.ật nhà nước theo quy đ.ịnh.
Việc lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch được thực hiện bằng hình thức đăng tải trên trang thông tin điện t.ử của cơ quan lập quy hoạch, niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng, ph.át phiếu điều tr.a phỏng vấn…
Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc lấy ý kiến về từng loại quy hoạch.
3 cấp độ b.í m.ật nhà nước
Từ ngày 1-1-2019, các quy định của L.uật bảo vệ b.í m.ật nhà nước có liên quan đến việc lập, th.ẩm đ.ịnh, ban hành danh mục bí m.ật nhà nước, thời hạn bảo vệ và gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước cũng có hiệu l.ực thi hành.
Thủ tướng Chính phủ sẽ ban h.ành danh mục b.í m.ật nhà nước để quy định rõ những thông tin quan trọng trong nhiều lĩnh vực chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể g.ây ng.uy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.
Danh mục này được quyết định trên cơ sở đề xuất của người có tr.ách nh.iệm lập danh mục bí mật nhà nước và thẩm định của Bộ Công an (trừ danh mục thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Quốc phòng). Cụ thể, có 3 độ mật bao gồm: t.uyệt m.ật, tối mật và m.ật.
Nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, thời hạn bảo vệ đối với bí m.ật nhà nước là 30 năm (độ tuyệt mật), 20 năm (độ tối mật), 10 năm (độ mật).
Chia sẽ thông tin từ: báo Tuổi Trẻ
The post Từ 1-1-2019 L.uật An Ninh Mạng có h.iệu l.ực: c.ấm 20 nhóm h.ành v.i trên mạng appeared first on nhanh24h.info.